Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION 1/23: Strategigruppen fick bra vägkost av medlemsenkäten inför årsmötet

Den finländska lionsverksamhetens framtidstankar är nu inne på slutrakan.

Den andra omfattande medlemsenkäten som ordnades i januari vände blickarna mot konkreta åtgärder. I enkäten granskades medlemskårens förväntningar och åsikter om verksamhetens utveckling på klubb-, distrikts- och förbundsnivå.

Under strategiarbetets gång har tanken stärkts om att distriktens och förbundets uppgift enbart är att stöda klubbarna så att de har framgång i sitt arbete. Vi är en internationell organisation och även utgående från detta bör man finna dimensioner, som man kan dra nytta av i verksamheten. Livskraftiga klubbar och medlemmar som är engagerade i lionsverksamheten är den viktigaste grundpelaren i vår verksamhet. I enkäten frågades, vilka förväntningar medlemskåren har på lionsverksamheten i klubbarna. Då man definierar distriktens och förbundets utvecklingsåtgärder strävar man att hitta sådana åtgärder, som stöder klubbarna att utvecklas och som svarar mot medlemmarnas förväntningar.

Svarsaktiviteten var berömlig

Enkäten besvarades av 2 492 medlemmar. Av respondenterna var 32,5% kvinnor. Svenskspråkiga respondenter var 106. Bland frågorna fanns flera öppna svarsfält. På dessa fick man sammanlagt över 4 000 svar. Alla öppna svar analyserades och de behandlades i slutet av januari på strategigruppens workshop-weekend. Analysen av svaren är inte klar då den här texten publiceras, så vi koncentrerar oss här i huvudsak på de numeriska resultaten.

Svarsaktiviteten varierade i de olika distrikten. I förhållande till medlemsantalet var svarsaktiviteten högst i N-distriktet. Av respondenterna var de flesta klubbmedlemmar och klubbfunktionärer. Av medlemmar med uppgifter på distriktsnivå svarade 24% och av medlemmar med uppgifter på förbundsnivå 5%. Respondenterna fördelar sig rätt jämnt enligt medlemstid med en liten tyngdpunkt på dem som varit medlemmar under 10 år.

Förväntningar som klubbmedlem

I svaren betonades glädjande nog en vilja att delta i verksamheten och i aktiviteterna och en stolthet över klubben och medlemskapet i Lionsorganisationen. Upplevelsen av att bli respekterad i klubben, att bli respekterad för sina åsikter och att få använda sitt eget kunnande i klubbens verksamhet låg likaså på en mycket hög nivå. Att bli belönad eller att bli uppmärksammad med förtjänsttecken upplevdes som mindre viktigt i synnerhet i början av medlemstiden. Ungefär en tredjedel av respondenterna var villiga att ta emot ansvarsuppgifter som funktionärer eller förtroendemän på distrikts- eller förbundsnivå.

Utveckling av klubbverksamheten

Det bästa resultatet i den här delen fick frågan om hur varje medlem uppskattas inom klubben, frågan om öppenhet inför nya idéer samt om klubbens intressanta och framgångsrika aktiviteter. Det sämsta resultatet fick frågan om klubbverksamhetens attraktionskraft för nya medlemmar samt om stöd från distriktet att utveckla klubbens verksamhet.

Evenemang och utbildningstillfällen

Från och med den här delen av frågorna var det även möjligt att välja ”kan inte säga” som alternativ, om frågeställningen inte var bekant eller om man inte hade någon åsikt om frågan. Detta alternativ förekom mest i frågor som gällde behovet att göra utbildningsutbudet mångsidigare, frågor om Learn-systemets öppna nätutbildningar samt förbundets månatliga webinarier. På basen av resultaten och svaren på de öppna frågorna kan man konstatera, att informationen om de månatliga webinarierna och nät-utbildningarna inte hade nått fram till en stor del av respondenterna eller så hade man ingen erfarenhet av dem. Största delen av dem som haft åsikter om webinarierna tyckte att de var intressanta. I huvudsak upplevde man de evenemang och tillfällen som distriktet ordnat som intressanta och nyttiga liksom även de utbildningar som distriktet eller förbundet arrangerat. Största delen av respondenterna deltog helst i utbildningar och evenemang på distans.

Kommunikation

Största delen av respondenterna var helt eller delvis av samma åsikt om påståendena om kommunikationen. En mer målinriktad kommunikation, utnyttjande av digitala kanaler, distriktstidningens aktualitet, LIONs-tidningens inriktning på utomstående samt Lions-organisationens starkare synlighet och påverkan i samhället upplevdes som viktiga.

Utvecklande av distriktets verksamhetssätt

Beträffande den del av frågorna som gällde distriktets verksamhetssätt var man mest av samma åsikt om påståendena ”zonordförandenas mandattider borde vara två-åriga”, ”i vårt distrikt känner vi till Lionsförbundets centrala utvecklingsinriktningar och målsättningar” samt ”distriktsfunktionärerna har ett tillräckligt kunnande för att sköta sina uppgifter”. Mest var man av olika åsikt i fråga om distriktets stöd när det gäller klubbarnas medlemsrekrytering och i att utveckla medlemstillfredsställelsen samt i att utveckla en målinriktad Leo-verksamhet. Frågan om utveckling av Leo-verksamheten fick svaret ”kan inte säga” av mer än hälften av respondenterna, vilket tyder på att temat inte är bekant i många distrikt.

Utvecklande av förbundets verksamhetssätt

Redan då enkäten utarbetades visste man att den del av frågorna som handlade om förbundets verksamhetssätt och åtgärdsförslag skulle vara utmanande i synnerhet för dem som inte haft uppgifter på distrikts- eller förbundsnivå. Temat är likväl relevant med strategiarbetet och det är viktigt, att respondenterna får en bred bild av helheten som behandlas. I denna del kom också de flesta ”kan inte säga” -svar – i synnerhet beträffande rollernas och ansvarens tydlighet.

De som svarat på frågorna har i huvudsak varit helt eller delvis av samma åsikt om strategigruppens förslag. För dessa åtgärder fick man av respondenterna ett starkt mandat och de ges vidare så fort som möjligt till arbetsgruppen för ekonomi- och verksamhetsplanering för fortsatt bearbetning i arbetsgrupperna. Beträffande vissa åtgärder kan man gå vidare i snabb takt och med små förberedelser, medan vissa andra kräver mera tankearbete och förändringsarbetet och förverkligandet tar mera tid.

Strategihelheten blir färdig under våren

Bearbetningen av medlemsenkätens resultat är ett stort arbete. Strategigruppen sammanställer på basen av resultaten åtgärdsförslag med tidtabell och ansvariga. För åtgärderna planeras också en ändamålsenlig uppföljning och mätare. Strategins målsättning och åtgärder behandlas på guvernörsrådets möte i Ikalis i mars, varefter helheten kan färdigställas. Under våren ordnas några öppna webinarier, där strategihelheten presenteras för alla som är intresserade. Strategin är med på agendan som beslutsärende för godkännande på årsmötet i Esbo i juni.

Ett varmt tack till er alla som deltagit i vårt gemensamma strategiarbete och till alla som besvarat enkäten!

Timo Tanskanen

Övers.: BjörnErik Lithén