Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION-meddelande september 2022

Publicerad:

Distribution: alla lion i Finland

Från ordföranden

Jag åkte igen på min traditionella höstliga guldvaskningsresa till Lappland. Den här gången missade jag både ruskan och norrskenet. Men tystnaden gjorde ändå gott.

I Finland är det fortfarande möjligt att ta sig ur den ständiga närvaron. Efter ett par dagar av "digital baksmälla" på grund av bristande nätkontakt, saknade jag inte flödet av nyheter och e-postmeddelanden eller den elektroniska närvaron dygnet runt. I gengäld fick jag tid att tänka.

Jag använde också den tiden till att reflektera över min egen roll som lion. Vilken typ av medlem är jag, vad vill jag ha ut av medlemskapet, vad ger jag som medlem till andra lion och har jag uppfyllt mitt servicelöfte? Naturligtvis har jag också funderat mycket på hur vi kan stärka vår service genom att få med nya medlemmar i verksamheten.

Jag hoppas att du kommer att hitta motsvarande tid. Du kan säkert dela med dig av resultaten av dina reflektioner, till exempel vid klubbens värdediskussion eller genom att 22.9. delta i det månatliga webinariumet då man tar upp den globala medlemsfokuseringen.

En bra och färggrann höst

Heikki Mäki

Kommunikation

Under sommaren har en WhatsApp-kommunikationsgrupp inrättats för varje distrikt. Gruppen namn är i formen Distrikts X Kommunikation 22-23 och kommer att bestå av klubbarnas informatörer som har gått med på att vara med i WhatsApp-gruppen. I gruppen ingår också distriktens kommunikationsansvariga och distriktsguvernörer som har gått med på att ansluta sig till WhatsApp-gruppen. På begäran (privat meddelande till administratören) kan alla medlemmar i gruppen gå med i en annan WhatsApp-grupp eller till och med i WhatsApp-grupper från alla andra distrikt. Jag hoppas att grupperna kommer att föra artiga, stimulerande, entusiastiska, motiverande, konstruktiva och civiliserade diskussioner. Hänsyn ska också tas till lämpliga kommunikationstidpunkter.

För tillfället finns det sammanlagt 376 medlemmar i distriktens WhatsApp-grupper

Distriktens kommunikationsansvariga perioden 2022-2023

Berätta om din klubbs evenemang på förbundets webbplats

Dela din egen berättelse om klubbens verksamhet eller om dig själv som lion på förbundets webbplats. Vi publicerar klubbhistorier och presenterar lion på förbundets hemsidas ingångssida, i LION-tidningen, i nyhetsbrevet och på förbundets Facebook-konto.

Du kan skicka din text och ditt foto via formuläret på hemsidan https://www.lions.fi/jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-lionina/. Bifoga även ett foto som en jpg-fil.

Raimo Sillanpää

Marknadsföring

Kom ihåg att våra internationella sidor innehåller mycket material på finska och svenska som du kan använda. Till exempel de bifogade broschyrerna som kan distribueras till allmänheten i samband med klubbaktiviteter.

https://www.lionsclubs.org/sv/v2/resource/download/97216980
https://www.lionsclubs.org/sv/v2/resource/download/79882904

Medlemsrekryteringsbroschyr: https://lions-fi.sites.avoine.com/site/assets/files/4061/haitariesite_ruotsi_highres.pdf

Är lionsverksamheten lockande för nya medlemmar?

Arbetet med Lions 2030-strategin är i full gång. Klubbarnas värdediskussioner har börjat och den första responsen vi har fått är mycket positiv. Diskussionens teman gäller alla klubbar. Det är viktigt att reflektera över klubbens roll och mål i sin egen miljö. Presidenterna förbereds distriktsvis för värdediskussionerna och allt material finns tillgängligt på vår strategiwebbplats (länk?) Man önskar att värdediskussionerna hålls under september och oktober.

Under september och oktober kommer det också att ordnas verkstäder på distans inom distrikten och branscherna där man diskuterar förbundets och distriktens nuvarande situation och utvecklingsobjekt så att vi bättre kan betjäna klubbarna och våra medlemmar.

Verkstäderna vid GR-mötet i Rovaniemi diskuterade entusiastiskt de två kärnfrågorna inom lionsverksamheten. Varför är vi? Och vad vill vi? Även guvernörsrådet bekräftade verksamhetsmiljöns läge:

- Vår verksamhetsmiljö har förändrats och fortsätter att förändras
- Lionsverksamheten måste följa med sin tid och ligga steget före förändringarna.
- Lionsverksamheten måste bygga upp ett samhälleligt förtroende i en värld som polariseras och pluraliseras.
- Den demografiska förändringen påverkar vår medlemskår
- Förväntningarna på välgörenhetsverksamhet och den enskilda individens tidsanvändning förändras.

I det senaste LION-meddelandet la vi fram påståendet "Lionsverksamhetens mål är tydliga för mig". 91 % av de svarande var helt eller delvis av samma åsikt. Detta i motsats till påståendet

"Lionsverksamheten är lockande för nya medlemmar" där 62 % av de som svarade helt eller delvis var av olika åsikt. Detta resultat visar att vårt budskap inte når fram till våra målgrupper och att vi alla måste berätta om vår verksamhet såsom ordförandens tema ger uttryck för. Detta för att stärka vår image.

Frågorna den här månaden handlar om samarbete och partnerskap. Låt oss få veta vad du tycker - Svara och påverka!

Har du berättat för ungdomar i din närmaste krets om leoverksamheten?

Leo är lionsverksamhetens egen ungdomsaktivitet för 12-30-åringar. Läs mera om leoverksamheten på Finlands Leos webbplats www.leo-clubs.fi.

Ge ungdomar i din närmaste krets en möjlighet att bli en del av ett fantastiskt gäng!

Leo-medlemmarnas egen reklamvideo

KiTeNet – kampanjen i Seinäjoki

Vi bjuder in alla föräldrar till lågstadieelever i Seinäjoki stad till en gemensam föräldrakväll den 22.9.2022. Temat för evenemanget är Barnens trygga inlärningsmiljö och färdigheter i trygg nätanvändning. Kvällen är en del av året för välbefinnande i grundskolorna i Seinäjoki. Tillsammans med inbjudan kommer vi att till elevernas föräldrar dela ut en KiTeNet-guide och ge information om lionsverksamheten.

De nio lionsklubbarna i Seinäjokiområdet bildade under verksamhetsperioden 2020-2021 Seinäjoki-lionens samarbetsorgan med målet att öka samarbetet mellan klubbarna. Ett av målen för samarbetet är barn och ungdomar. KiTeNet-projektet passade bra in i planerna.

För klubbarna presenterades en projektplan som riktade sig till alla föräldrar med barn i grundskolorna i Seinäjoki. Varje skola har en egen ansvarig klubb och en KiTeNet-ansvarig från klubben.

Enligt chefen för grundutbildningen, stöder KiTeNet-kampanjen på ett bra sätt stadens egna mål.

Inbjudningar till föräldrakvällar tas med till skolorna och delas ut till elevernas föräldrar. Dessutom presenterar den KiTeNet-ansvarige för skolans representant möjligheten att ordna skolspecifika föräldrakvällar.

Vårt mål är att fortsätta samarbetet med skolorna under flera år.

Erkki Muilu
LC Nurmo/Lakeus
Seinäjoen Leijonat ordf.

LC Ylistaro som fungerar inom Seinäjokiregionen ordnade en föräldrakväll i augusti. Nedan
ett citat ur responsen.

"Under föräldrakvällen använde sig Ari Kekarainen av kampanjens gemensamma material. Under presentationen fick vi ta del av KiTeNets teman: att vägleda barn till ett sunt självskydd, lära dem att respektera andras rättigheter och känna igen brott på nätet, identifiera möjliga tecken på digitalt beroende samt att ge starkt stöd till kontakten mellan barn och föräldrar. Presentationsmaterialet var tydligt och mycket stimulerande för föräldrarna. Videon, som var cirka 15 minuter lång, var utmärkt. Som skolföreståndare upplevde jag att föräldrakvällen var lyckad. Den stärkte föräldraskapet och ökade föräldrarnas kunskap och medvetenhet om deras viktiga roll som mediefostrare. Jag är säker på att många föräldrar fick en starkare känsla och färdigheter i att skapa en god samtalsatmosfär när de umgås med sina egna barn."

Henna Malila skolföreståndare Kirja-Matti skolan

Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI) 2023

Lions regionala ledarskapsinstituts verkstad ordnas 11-12.2.2023 i Jyväskylä. Institutet ordnas i hybridform, dvs före verkstaden har man distansföreläsningar och under verkstadsveckoslutet koncentrerar man sig på övningar av olika färdigheter. Målet med kursen är även att deltagarna får bekanta sig med nya lionsvänner i en glad och utvecklande atmosfär. Läs mera.

Lions avancerade ledarskapsinstitut 2023

Utbildningsinstitut för erfarna lionsledare ordnas i Oslo, Norge 12 -14.5.2023. Institutet har klasser på engelska, finska, franska och italienska.Läs mera.

Katastroffonden

Det finns inget som är självklart. I dag kan allt vara bra, men i morgon är allt annorlunda. En katastrof kan inträffa var som helst och när som helst, även i Finland. Hur agerar vi lion då? Som tur är har vi en katastroffond. För att kunna reagera snabbt bör vi få tillskott till vårt katastrofkonto varje år. Även en liten summa är bra och det finns ingen övre gräns. Vi har flera olika sätt att agera. Läs mer https://www.lions.fi/toiminta/lahjoita/tue-lahjoittamalla/

Tack för ditt stöd! Tillsammans kan vi!

Pirkko Vihavainen, ordförande för Gruppen

Arne Ritari-stiftelsen

Vi har inlett en ny verksamhetsperiod och ARS år redo att tjäna medlemskåren.
Distriktens ARS kommittéordförande under den här perioden är:

A Mikko Torkkeli
B Reijo Stedt
C Ritva Kajaala
D Juha Hersta
E Timo Ikkala
F Jarmo Hietala
G Mikko Kauranen
H Pentti Päivinen
I Matti Teiska
K Jukka Varis
L Maaret Ihme
M Vesa Kynnysmaa
N Annina Kuusiniemi
O Matti Kojo

Med e-post når man dem bäst med: förnamn.släktnamn@ar-saatio.fi

Vår webbplats hittar man på adressen: https://www.lions.fi/arne-titari-saatio/

Besök oss för att få veta mera!

New Voices

LCI ber distriktsguvernörerna att sända in sina Nya röster-berättelser senast den 1 november. Berättelser kommer man nog ändå att samlas in under hela året. Påminnelser om att sända in berättelser kommer att sändas ut kvartalsvis.

De nyutsedda nya rösterna, d.v.s. New Voices distriktskoordinatorerna berättar sin historia och letar efter sätt att sprida sitt budskap genom att hålla tal och fungera som förebilder. De arbetar med klubbar och distrikt för att stärka och engagera medlemsbasen samt uppmuntra och handleda andra att ta emot uppgifter som ledare.

Vem kan bli New Voices? Mångsidiga och innovativa lions och leos från alla distrikt runt om i världen, som får styrka och uppmuntran av Lions International!

De som har en inspirerande berättelse eller upplevelse att dela med sig av.
De som har en ny eller innovativ idé att dela med sig av.
De som ännu inte har fått möjlighet att leda.
De som tror på vårt uppdrag och vill engagera andra.

Avdelningen för distrikts- och klubbadministration:
newvoices@lionsclubs.org samt på adressen https://www.lionsclubs.org/newvoices

Facebook grupper: Lions New Voices https://www.facebook.com/groups/lionsnewvoices

More Lions New Voices Europe https://www.facebook.com/groups/lionsnewvoiceseurope

samt

Lions New Voices Finland -sidorna.https://www.facebook.com/lionsnewvoicesfinland

Instagram: lions_newvoicesfinland

KOM MED i diskussionen och SÄND IN berättelser med foton.

Marika Haapanen

Kunskap för livet – Lions Quest

Under verksamhetsperioden 2022–23 har vi också svenskspråkiga Lions Quest -grundkurser för lärare och alla andra uppfostrare som arbetar med barn och ungdomar. Vi hoppas att de svenskspråkiga klubbarna kan stöda den här viktiga aktiviteten och sponsra deltagare till kurserna.

De svenskspråkiga Lions Quest -grundkurserna 2022–2023:

mån-tis 24.-25.10.2022 Helsingfors
mån-tis 13.-14.2.2023 Vasa
tors-fre 13.-14.4.2023 Esbo

De svenskspråkiga kursernas utbildare är Marika Ainoa som är klasslärare i Grankulla. Läs om Marika på LION-magasinet 5/21.

Grundkursens pris är 410 € (inkl. moms).

Mer information om Lions Quest -programmet, kurskalendern samt anmälan till kurserna (senast 2 veckor före kursen): www.lions.fi/se/lions-quest

Med bästa hälsningar,

Team Lions Quest Finland
Mari Koivisto

Lionsklubbarna och Näsdagsinsamlingen

Samarbetet mellan lionsklubbarna och Näsdagen har spelat en viktig roll under åren och har hjälpt tiotusentals barn runt om i världen. Även om avtalet mellan Stiftelsen Näsdagen och Lionsförbundet inte längre är i kraft kan varje klubb delta på frivillig basis.

De medel som samlades in för Näsdagen 2021 hjälpte de mest utsatta barnen, deras familjer och deras samhällen i utvecklingsländer i Afrika, Asien och Sydamerika. Till och med mitt under Coronapandemin fick barnen stöd för att få ett bättre liv. För att fortsätta detta viktiga arbete behöver vi fortfarande din hjälp!

Hur kan lionen delta i Näsdagen?

Insamlingen av kontantdonationer med insamlingsbössor slopades under Näsdagen förra året när insamlingstillståndet förnyades. I stället för bössinsamling gör lionens expertis det enkelt och roligt att ordna andra typer av näsdagsevenemang. Berätta gärna för Yle Radio Finlands regionala redaktörer om händelser och evenemang. De är intresserade av Näsdagsevenemang i hela Finland.

Insamlingen kan göras på vilket sätt som helst:

T.ex. familjeevenemang, basarer, välgörenhetskonserter, promenader. Det är bra att tänka på aktiviteter som kan stimulera samhörigheten lokalt och genom Näsdagen föra hjälpen vidare långa vägar. Du kan delta precis såsom du själv vill och även ett litet bidrag kan ge lionen en positiv synlighet.

Näsor kan köpas och säljas vidare. Beställningar kan göras på adressen: nenapaiva.fi/kauppa.

Den egentliga Näsdagen går av stapeln fredagen den 11 november 2022 då det är tid för att tillsammans säga tack och låta det goda spridas ut i världen till förmån för världens barn.

Ytterligare information om kampanjen: nenapaiva.fi

PDG Reijo Stedt och lion Tauno Laine

Samarbetet Lions – Näsdagen