Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Nyhetsbrev december 2021

Publicerad:

”Det här är inte min sak”

Jag kom att tänka på en händelse där smågrabbarna hade fått för sig att gå över motorvägen och bilförarna kunde inte göra något åt situationen. Det ledde till att en av pojkarna blev under en bil och omkom.

Vad skulle du ha känt om du tillsammans med andra bilförare skulle ha kunnat stanna trafiken och sett hur tacksamma de bägge pojkarna var? Hur skulle du ha känt det om du på det här sättet skulle ha kunnat rädda en alldeles okänd människa?

Det skulle ha känts bra och gett en förtröstansfull känsla av tillfredsställelse. Lionens uppgift är att hjälpa människor att hos sig själva hitta det goda, som när man delar med sig av det, består hoppet om medmänsklighet – hos den hjälpande och den som fått hjälp.

Förutom att få nyhetsbrevet som e-post är det nu också möjligt att få det på WhatsApp. Tryck på knappen.

Raimo Sillanpää

Förbundets katastroffond behöver ditt stöd

Finlands Lionsförbunds katastroffond har som uppgift att stöda offer för katastrofer och allvarliga olyckshändelser i hemlandet och utomlands. Under åren har det gått mera medel ur fonden än vad vi har förmått sätta in på kontot.

Av den här anledningen beslöt vi på Lionsförbundets årsmöte 2021 att katastroffondens tillgängliga medel ökas genom en frivillig stödavgift på 5 euro per medlem. På så sätt kan vi även i fortsättningen tillräckligt snabbt och kraftfullt reagera på nödsituationer i hemlandet och utomlands. Avgiften betalas in på förbundets katastrofkonto, kontots nummer är FI 54 8000 1970 8298 84, i meddelandefältet ”klubbens namn”, ”katastroffonden” och ett eventuellt ”insamlingstillstånd” ifall pengarna har samlats in från allmänheten med stöd av insamlingstillstånd som förbundet sökt av Polisstyrelsen.

Den frivilliga katastrofavgiften ökar inte klubbens s.k. Melvin Jones kredit.

ALERT-gruppen, PID Heimo Potinkara, ordförande

En fridfull jul till er alla

Nu inför jul infallen en säsongperiod med hjälpinsatser då många klubbar just nu ordnar konserter, basarer, marknader och insamlingar. Jag påminner om användningen av lionslogon i allt som vi gör. Ett lion som gör och syns fungerar under sin pålitliga organisations varumärke. Då vi rör ute på fältet sköter vi så klart om säkerheten. Vi är vaccinerade, vi är friska då vi deltar, ser till säkerhetsavstånden och hygienen. Vi kan även dra nytta av coronapasset vid våra tillställningar. Ytterligare information: https://stm.fi/koronapassi

När vi närmar oss jul går året 2021 mot sitt slut. Nu är det en lämplig tidpunkt att se på hur klubbarna klarat av den första hälften av verksamhetsåret. Har vi fungerat enligt det som vi planerat? Vem har vi hjälpt och hur? Nog har vi väl rapporterat utförda timmar och antalet personer vi har hjälpt i MyLion? Har vi skrivit i ortstidningen och på SOME om vad vi uträttat? Att klicka på medlemsrapporten i MyLCI, det sköter vi väl om – innan vi tar den nya kalendern i bruk är det bra att slå in det gångna året i paket.

Under julhelgen har man lov att vila, njuta och glädja sig över det arbete som man gjort under hösten. Nog är vi ett enastående gäng! En fridfull jul till er alla!

Sanna Mustonen, er ordförande

Nya aktiva

I klubbarna och distrikten söker man nya aktiva. Bäst hittar du din efterträdare med din egna positiva inställning och genom att berätta om dina goda erfarenheter. Då du har infriat ditt löfte och litar på lionen till vilka du tänker överlämna ditt uppdrag, är målet nått. Man borde inte lägga allt ansvar på presidenterna och distriktsguvernörerna.

Befrielse från charter- och inträdesavgifter

Läs mera.

Webinarer

Inspelningarna av månadernas webinarer hittas här. Till decembertemat Servicevilja och människonärhet 15.12.kl.18 kan du anmäla dig r Som tema i januari 27.1. kl.18 står internationalism till vilket du kan anmäla dig här r.

Årsmötet 2022

Motionerna till årsmötet 2022 bör lämnas in senast 17.1.2022 kl. 15.45. Ladda ner blanketten (Klubialoite/Teema-aloite/ vuosikokouspaikkahakemus) och direktiven r

Ansökningarna gällande förbundets ordförande perioden 2022-2023 bör vara inlämnade senast 17.1.2022 kl.15.45. Läs mera.

NSR-mötet ordnas virtuellt

NSR CC-board d.v.s. ordförandena för de nordiska multipeldistrikten har i dag fattat beslut att NSR-mötet i januari ändras till ett virtuellt möte p.g.a. coronapandemisituationen.

Det nordiska NSR-mötet var planerat att arrangeras på Island 21-22.1.2022. Mötet ordnades även senaste vinter för första gången virtuellt i Helsingfors.

Samarbetet mellan lionen i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island sker inom Nordiska samarbetsrådet, NSR.

Hej du diabeteskunniga!

Det första samnordiska NSR-lägret för unga diabetiker ”Type 1 Diabetes Lions Nordic Youth Camp” arrangeras i Tammerfors, Varala 16-23.7.2022. Vi söker några diabetesskötare eller hälsovårdare/sjukskötare som är insatt i skötseln av diabetes för att fungera som stöd i de ungas egenvård under lägertiden. Språket på lägret är engelska. Din insats kan vara en viss dag eller en längre tid av den vecka som lägret hålls. Du får uppleva en internationell fläkt i hemknutarna och dela med dig av en jättefin upplevelse av ett ungdomsläger!

Vi önskar att du tar kontakt senast 31.1.2022: anita.tihverainen@gmail.com.

Människonärhet och servicevilja

Människonärhet och servicevilja är ett av lionsverksamhetens viktiga värden. Den som utför lionsarbete borde man lätt kunna närma sig då de utför serviceuppgifter och vid evenemang. Att ta andra i beaktande och samarbeta i vardagliga situationer och i verksamheten är viktigt för lionen. Lionsarbetet står nära människor och verksamheten förenar lionsklubbarna. Servicevilja är det att vi verkligen vill hjälpa dem som är i behov av hjälp. Hjälpverksamheten är en vilja att hjälpa som kommer direkt ur hjärtat. Som lion och leon hjälper vi så att vi kan se vårt samhälle som inspirerat, bra fungerande och bättre än tidigare. Vi tror att även större utmaningar kan man klara av med tillhjälp av vänliga handlingar. Att ge av sin egen tid, ger samtidigt en god sinnesstämning åt en själv. 1,4, miljoner män och kvinnor som bryr sig om andra människor, tjänar och hjälper tillsammans för att få till stånd en beständig inverkan och för att allt flera människors liv ska förändras till det bättre.

DG Helinä Marjamaa

Klubberättelser

Det har kommit talrikt med klubberättelser (Nyheter från klubbarna) som är ämnade för nyhetsbrevet. Här den här månadens finskspråkiga klubberättelse. Svenskspråkiga berättelser tas emot med tacksamhet.

Lionsledarskap är enligt min egen erfarenhet interaktiv social verksamhet

HEIKKI MÄKI, Finlands Lionsförbunds vice ordförande

”Jag anser att det lönar sig att delta i RLLI-utbildningen om du är intresserad av att utveckla dina egna färdigheter. Inom Lions är service- och ledarskapsresan ofta lång och en sådan här utbildning ger vägkost för hela den resan. Du får kunskap om bättre uppträdande och växelverkan samt om ledarskap. Jag fick även bra respons på mina egna styrkor och svagheter. Redskap för fortsatt utveckling.

Jag tror att utbildningen ger mod att ta emot även mera utmanande ledaruppgifter. Då de egna färdigheterna växer, ökar även tilltron till förmågan att tillämpa dem.

Förutom allt det här fick jag nya vänner med vilka jag kunde diskutera förutom lionsärenden även helt andra saker. Därtill har många lion som var med på kursen, fungerat tillsammans med mig även som lionsledare i distrikt och i förbundet. Samarbetet fortsätter alltså mycket längre än de stunder som utbildningen varade.

Jag rekommenderar RLLI-utbildningen. Den har givit mig en utmärkt grund för vägen till distriktsguvernör och nu till förbundets ledaruppgifter.”

Lions regionala ledarskapsinstituts verkstad ordnas 11.2 -13.2.2022 i Tammerfors.
Undervisningsdagarna på distans är 3.2.2022 och 17.2.2022.
Ansökningstiden är 8.11.2021 – 7.1.2022

ANMÄL DIG HÄR: https://link.webropolsurveys.com/EP/CFEC10E005078AAF

Tilläggsinformation här:
lions.fi/koulutus/rlli2022
Utbildningsledare Aarno Niemi
aarno.niemi@lions.fi

Scouternas Kajo finnjamboree

Till Kajo finnjamboree på Evos lägerområde nära Tavastehus sommaren 2022 väntas 15 000 scouter. Guvernörsrådet rekommenderar att lionsklubbarna i mån av möjlighet stöder lägrets stipendiefond. Stipendierna beviljas med beaktande av familjernas inkomster och sociala situation. Klubben kan rikta understödet t.ex. till deltagare från en viss kommun eller till ett visst postnummerområde. Arrangörerna rapporterar till lionsklubbarna för hur många personer som man med understödet kunde ge möjlighet till lägererfarenhet och hur mycket man utnyttjade understödet. Lionsklubbarna betalar den aktuella summan (t.ex. 125, 250 eller 500 euro) till Finlands Scouter rf först efter att understödet har beviljats.

Klubben kan ge sin förbindelse på den här länken.

Maskaktiviteten får nu en fortsättning!

CORONAN SER BARA UT ATT FORTSÄTTA VARFÖR DET ÄNNU LÖNAR SIG ATT ANVÄNDA MASKER.

Importören Lakkapää Oy erbjuder nu IIR klassificerade masker, enskilt förpackade, 50 st. i lådan, till Lionsförbundets klubbar till priset 10-13 € per låda.

Lådans inköpspris är 5 €.
För varje låda blir det alltså för klubben en inkomst på 5-8 €.

Såsom senast så doneras aktivitetens intäkter via Barnklinikens faddrar till cancersjuka barn. Intäkterna kan naturligtvis även användas till andra ändamål som klubben vill stöda.

Tillvägagångssättet är följande och samma som tidigare

-Klubben samlar in beställningar från medlemmarna och sänder sambeställningen direkt till importören med e-post eller textmeddelande.

För beställningen behövs följande uppgifter:

Namnet på klubben och beställaren, beställarens telefonnummer och e-postadress samt LEVERANS-/ Faktureringsadress (samt klubbens FO-nummer).

OBS! Fraktens andel per beställning är 5,90 €. Betalningsvillkoren är 30 dagar netto. Leveranstiden är ca 7 dagar.
Beställningen sänds med e-post till petri.saarenkangas@lakkapaa.com
Med textmeddelande till tfn. 0400215435

Om din klubb med den här aktiviteten stöder det arbete som görs av Barnklinikernas faddrar, betalas intäkterna 5-8 €/låda till faddrarna enligt det system som man kommit överens om.

Ytterligare information: Veikko Teerioja, puh. 0400 410793 veikko.teerioja@gmail.com

Barnklinikernas faddrar

Joulu-mielelle-konserten som Faddrarna ordnar kan ses på MTV 12.12. Över tio av Finlands toppartister deltar i konserten. Lionen är också med i ett klipp på knappa en minut där förbundets representant tillsammans med den livfulla nallen Teemu önskar cancerbarnen bättring.

Jag fick höra att N-distriktets LC Vantaa/Komeetat 7.11. igen ordnade en storkonsert i Korso, denna gång för att stöda cancerbarnen. Donationssumman är den hittills största enskilda donation, 7000 euro.

I många distrikt har man redan ivrigt inlett arrangemangen av Må Bra konserterna februari-april 2022. Även de andra distrikten följer efter. Det ser ut som om vi avstår från 5 större konserter och i stället i distrikten ordnar över tio mindre konserter.

Tilläggsinformation Veikko Teerioja tel. 0400 410793 eller veikko.teerioja@gmail.com

Leijonaemot

Lejonaemot har inlett insamlingen av julmatkassar riktade till familjer med barn med specialbehov.

Tack, du som skänkt en matkasse! Med denna lilla gärning för du till stånd mera än du tror. Du får för en stund ett leende på mina läppar, för första gången på veckor. Du ger barnen tid att gunga och spela fotboll i stället för att vi skulle tillbringa den där tiden i butiken för att göra matuppköp. Jag tänker redan på den kommande tiden, drömmer med värme om den där matkassen och tänker speciellt på dig, du som gett oss den. Så skriver en mamma.

Om du funderar på till vem som klubben donerar eller till vad du själv kan ge en liten julklapp, välj Leijonaemot ry och Jouluruokakassi erityislapsiperheelle. Öppna alltså länken och se hur du ska göra!!

Den här hjälpen går säkert fram och kommer till nytta.

Tilläggsinformation Veikko Teerioja tel. 0400 410793 eller veikko.teerioja@gmail.com

Lionslotterna

Tilläggsinformation Hilve Reijonen tel. 040 7656948 eller hilve.reijonen@gmail.com.

Det lönar sig för alla som köpt en lott att registrera lotten fastän man inte har vunnit något. Endast genom att registrerade lotten, deltar man i utlottningen av huvudvinsterna, d.v.s. 3 st. resepresentkort. Registreringen av lotter sker på adressen www.lions.fi . Skrolla ner på framsidan till ”Kiinnostavaa jäsenille” och där hittar du platsen där du kan registrera din Lionslott.
Jag vill ännu påminna om att lotter som inte sålts bör returneras i returneringskuvertet senast 3.2.2022. Senare returnerade lotter krediteras inte utan klubbarna löser in lotterna för egen användning.

Lionsjulkorten

Tilläggsinformation Hannele Tanner-Penttilä tel. 0400320753, tannerpenttilä@gmail.com
Då det här nyhetsbrevet publiceras finns det ännu några dagar tid att beställa Julkorten fån Lionsnätbutiken. Den sista postningsdagen för julkorten är 19.12 för att de ska komma fram i tid.

Kunskap för livet – Lions Quest

Bästa lionsklubbar! Ni är varmt välkomna att ordna svenskspråkiga Lions Quest -utbildningarna med oss! Vi ordnar gärna svenskspråkiga LQ-grundkurser områdesvis till lärare och andra proffs inom fostran och utbildning med hjälp av er lokala kunskap och finansiering. Ta kontakt med LQ-distriktsordföranden och berätta om ert intresse att vara med.

Mer information om Lions Quest -utbildningarna samt kontaktuppgifterna: www.lions.fi/se/lions-quest

Barnens Lionsskidning

Ännu hinner man! Ännu hinner man! Ännu hinner man!

Nu skulle det vara hög tid att sätta igång ifall ni inte redan har gjort ett beslut i klubben på att ordna Barnens Lejonskidning.
Ännu hinner man under den här vintern ordna Barnens Lejonskidning på den egna hemorten, det ser ut som om vi också skulle få snö.

Anvisningar hittar man på Lionsförbundets hemsidor och man kan också fråga mig om det finns något som är oklart gällande arrangemangen.

ETT STORT TACK till de klubbar som har ordnat eller beslutat ordna det här glada skidevenemanget för barnen.

Det ska klubbarna komma ihåg, att i samband med evenemangen har ni ett förträffligt tillfälle att rekrytera nya unga medlemmar när en gång barnens föräldrar är med om evenemanget.

Meddela mig om att ni ordnar skidningarna så får jag en heltäckande statistik som gäller hela landet. Tack!

Ansvarig för Barnens Lejonskidning
PDG Erkki Lappi
erkki.lappi@ekinmuovi.fi
+358400557136