Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

LION 1/23: Strategiaryhmä sai jäsenkyselystä vahvat eväät kohti vuosikokousta

Suomalaisen lionstoiminnan tulevaisuuspohdinta on edennyt loppusuoralle. Tammikuussa järjestetty toinen laaja jäsenkysely käänsi katseet kohti konkretiaa.

Kyselyssä tarkasteltiin jäsenistön odotuksia ja näkemyksiä toiminnan kehittämisestä klubi-, piiri- ja liittotasolla.

Strategiatyön kuluessa on vahvistunut ajatus siitä, että piirit ja liitto ovat olemassa yksinomaan tukeakseen klubien menestymistä. Olemme kansainvälinen järjestö ja myös siitä on löydettävä ulottuvuudet, jotka tuodaan hyödyttämään toimintaa. Elinvoimaiset klubit ja leijonatoiminnasta innostuneet jäsenet ovat toimintamme keskeisin perusyksikkö.

Kyselyssä kartoitettiin sitä, millaisia odotuksia jäsenistöllä on leijonatoiminnalle klubeissa. Piirien ja liiton kehitystoimenpiteitä määriteltäessä pyritään löytämään sellaisia toimenpiteitä, joilla klubeja tuetaan kehittymään ja vastaamaan teidän jäsenten odotuksiin.

Kyselyssä kartoitettiin, millaisia odotuksia on klubien leijonatoiminnalle.

Vastausaktiivisuus oli kiitettävä

Jäsenkyselyyn saatiin 2 492 vastausta. Vastaajista 32,5 % oli naispuolisia. Ruotsinkielisiä vastaajia oli 106. Kyselyssä oli useita avoimia vastauskenttiä, joihin saatiin yhteensä yli 4 000 vastausta. Kaikki avoimet vastaukset analysoitiin ja ne käsiteltiin tammikuun lopussa strategiaryhmän työpajaviikonvaihteessa. Vastausten analyysi oli kesken tämän tekstin lähtiessä julkaistavaksi, joten keskitymme nyt pääosin numeerisiin tuloksiin.

Vastausaktiivisuus vaihteli piireittäin ja suhteessa piirin jäsenmäärään paras vastausaktiivisuus oli N-piirissä. Kyselyyn vastanneista valtaosa on klubilaisena ja klubin tehtävissä toimineita. Piiritason tehtävissä toimineita vastasi 24 % ja liittotason tehtävissä toimineita 5 %. Vastaajat jakaantuivat suhteellisen tasaisesti jäsenyysajan mukaan alle 10 vuotta mukana olleiden painottuessa hienokseltaan.

Odotukset klubilaisena

Vastauksissa korostui ilahduttavasti halu osallistua toimintaan ja aktiviteetteihin sekä ylpeys klubista ja jäsenyydestä Lions-järjestössä. Kokemus arvostetuksi tulemista klubissa, mielipiteen huomioiduksi tulemisesta ja oman osaamisen hyödyntämisestä klubin toiminnassa oli erittäin hyvällä tasolla.

Palkitsemalla ja ansiomerkein huomioiminen koettiin vähemmän tärkeäksi etenkin jäsenyysajan alkuvaiheissa. Noin kolmannes vastaajista oli halukas kantamaan vastuuta piirin ja liiton virkailija- ja luottamustehtävissä.

Klubin toiminnan kehittäminen

Tässä kysymyssarjassa parhaan tuloksen sai jokaisen jäsenen arvostaminen klubissa, avoimuus uusille ideoille sekä klubin kiinnostavat ja tuloksekkaat aktiviteetit. Heikoimmaksi koettiin klubin toiminnan houkuttelevuus uusille jäsenille sekä piiriltä saatu tuki klubin toiminnan kehittämiseen.

Tapahtumat ja koulutukset

Tästä kysymyssarjasta eteenpäin kyselyssä oli mahdollista valita myös ”en osaa sanoa” -vaihtoehto, jos aihe ei ollut tuttu tai siitä ei ollut erityistä sanottavaa. Tämä vaihtoehto korostui kysymyksissä koulutustarjonnan monipuolistamistarpeesta, Learn-järjestelmän avoimista verkkokoulutuksista sekä liiton kuukausittaisista webinaareista. Tulosten ja avointen vastausten perusteella on todettavissa, että tieto kuukauden webinaareista sekä verkkokouluttautumismahdollisuuksista ei ollut tavoittanut isoa osaa vastaajista, tai niistä ei ollut kokemusta. Webinaareista mielipiteensä kertoneista valtaosa piti niitä kiinnostavina.

Ylipäänsä piirin järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet koettiin kiinnostaviksi ja hyödyllisiksi kuten myös piirin ja liiton järjestämät koulutukset ja valmennukset. Valtaosa vastaajista osallistuisi koulutuksiin ja tapahtumiin mieluummin etäyhteydellä.

Viestintä

Valtaosa vastaajista oli osittain tai täysin samaa mieltä viestintään liittyvistä väitteistä. Kohdennetumpi viestintä, sähköisten kanavien hyödyntäminen, piirilehtien ajankohtaisuus, LION-lehden kohdentaminen ulkopuolisille sekä Lions-järjestön vahvempi näkyminen ja vaikuttaminen yhteiskunnassa koettiin tärkeiksi.

Piirin toimintatapojen kehittäminen

Piirin toimintatapoihin liittyvässä kysymyssarjassa eniten samaa mieltä oltiin väitteistä ”lohkon puheenjohtajien kaudet tulisi olla kaksivuotisia”, ”piirissämme tunnetaan Lions-liiton keskeiset kehityssuunnat ja tavoitteet” sekä ”piirin tehtävissä toimivilla on riittävä osaaminen tehtävänsä hoitamiseen”.

Eniten eri mieltä oltiin piirin tuesta klubien jäsenhankinnassa ja jäsentyytyväisyyden kehittämisessä sekä Leo-toiminnan kehittämisen tavoitteellisuudesta. Leotoiminnan kehittämiseen liittyvä kysymys sai yli puolelta vastaajista valinnan ”en osaa sanoa”, joten teema ei ole kovin tuttu monessakaan piirissä.

Liiton toimintatapojen kehittäminen

Jo kyselyä laadittaessa tiedettiin liiton toimintatapoihin liittyvän kysymyssarjan toimenpide-ehdotuksineen olevan haastava etenkin niille vastaajille, jotka eivät ole osallistuneet piiri- tai liittotason tehtäviin. Teema kuitenkin kuuluu olennaisesti strategiatyöhön ja on tärkeää, että vastaajat näkevät laajasti koko käsiteltävän kokonaisuuden. Tähän osioon tulikin eniten ”en osaa sanoa” -valintoja – etenkin roolien ja vastuiden selkeyteen liittyen.

Kysymyksiin vastanneet olivat pääsääntöisesti osittain tai täysin samaa mieltä strategiaryhmän ehdotuksista. Näille toimenpiteille saatiin vastaajilta vahva mandaatti ja ne viedään mahdollisimman pian Talouden ja toiminnan suunnittelu -työryhmälle ja toimialoille jatkotyöstettäväksi. Joidenkin toimenpiteiden kohdalta voidaan edetä varsin nopeasti ja pienellä valmistelulla, mutta joidenkin edistäminen vaatii laajempaa pohdintaa ja muutoksen läpivieminen kestää pidempään.

Strategiakokonaisuus valmistuu kevään aikana

Jäsenkyselyn tulosten käsittely on iso työ. Strategiaryhmä koostaa tulosten pohjalta aikataulutetut ja vastuutetut toimenpide-ehdotukset. Toimenpiteille suunnitellaan myös tarkoituksenmukainen seuranta ja mittarit. Strategian tavoitteet ja toimenpiteet -osio käsitellään maaliskuussa kuvernöörineuvoston kokouksessa Ikaalisissa, jonka jälkeen kokonaisuus on valmis viimeisteltäväksi. Kevään aikana järjestetään muutamia avoimia webinaareja, joissa strategiakokonaisuutta esitellään kaikille asiasta kiinnostuneille. Strategia tuodaan päätösasiana hyväksyttäväksi kesäkuussa Espoon vuosikokoukseen.

Lämmin kiitos kaikille teille yhteiseen strategiatyöhömme tähän mennessä osallistuneille ja kyselyihin vastanneille!