Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Arne Ritari -stiftelsens stadgar

1 §
Stiftelsen namn är Arne Ritari -stiftelsen sr och dess hemort är Helsingfors stad.

2 §
Stiftelsens syfte är att stöda och främja de finländska lionsklubbarnas välgörenhetsaktiviteter samt att värna om Arne Ritaris, faddern för Finlands lionsverksamhet, livsgärning att grundlägga lionsverksamheten i Finland. Stiftelsen förverkligar sitt syfte genom att bevilja bidrag åt medlemsklubbarna i Finlands Lionsförbund r.f. till deras egna och gemensamma aktiviteter på distrikts- eller förbundsnivå samt genom att även på andra sätt stöda den finländska lionsverksamheten.

3 §
Stiftelsens grundkapital är sexstontusenåttahundraaderton euro och sjuttionio cent (16 818,79 euro). Stiftelsens medel bör placeras på ett säkert och inkomstbringande sätt. Stiftelsen äger rätt att ta emot donationer och testamenten samt att öka på sin egendom även på andra sätt, dock inte genom att idka affärsverksamhet. Stiftelsen kan tillsammans med Finlands Lionsförbund r.f. grunda sådana fonder, vars medel kan användas till ändamål som anges i § 2.

4 §
Stiftelsens ärenden sköts och den representeras av styrelsen bestående av omedelbart föregående ordföranden för Finlands Lionsförbund r.f., som växlar årligen, samt sex medlemmar så, att två av dessa sex står i tur att avgå varje period. Då styrelse väljs för första gången, avgörs turen att avgå genom lottdragning. En medlem som står i turen att avgå kan inte väljas på nytt. Verksamhetsperioden är den samma som räkenskapsperioden. Styrelsen väljs av stiftarföreningens styrelse under dess möte senast i juni. Styrelsen utser inom sig en ordförande och vice ordförande. Styrelsen väljer även en sekreterare för stiftelsen samt andra nödvändiga funktionärer och bestämmer om deras arvoden.

5 §
Kallelse till styrelsemöte och till andra möten sänds till alla medlemmar med brev eller e-post minst fem dagar före mötet. Andra tillkännagivanden åt styrelsemedlemmarna sänds på samma sätt. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då han är förhindrad, av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför, då ordföranden eller vice ordföranden samt tre styrelsemedlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat stipuleras i dessa stadgar. Då rösterna faller lika, avgörs val med lottdragning, i övriga ärenden gäller den åsikt som mötesordföranden omfattar.

6 §
Rätten att teckna styrelsens namn har styrelseordföranden tillsammans med en annan styrelsemedlem eller ordföranden tillsammans med funktionär i stiftelsen, som styrelsen därtill befullmäktigat.

7 §
Styrelsemedlem erhåller inte mötesarvode. Resekostnader till möten erläggs enligt stiftarföreningens resereglemente.

8 §
Styrelsen sammanträder till sitt årsmöte årligen senast i oktober. På årsmötet fastställs styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut. Beslut fattas även om budgeten för innevarande verksamhetsår, om eventuella löner och arvoden samt väljs, för att granska räkenskaperna för innevarande år, en revisor och för denne en suppleant eller ett revisorssamfund samt för ett granska verksamheten en verksamhetsgranskare och för denne en suppleant. Revisorn bör vara CGR- eller GRM- revisor.

9 §
Stiftelsens räkenskapsperiod är 1.7 - 30.6.

Räkenskaperna samt berättelsen om stiftelsens verksamhet under föregående period bör ges åt revisorn inom augusti månad. Revisorn bör till stiftelsens styrelse avge sin revisionsberättelse inom september månad.

10 §
Bestyrkta kopior av bokslutet, revisionsberättelsen och verksamhetsberättelsen samt nödvändiga uppgifter från styrelsens årsmötesprotokoll bör sändas till Patent- och registerstyrelsen före slutet av november. Styrelsemedlem och de som har rätt att teckna stiftelsens namn bör utan dröjsmål meddela Patent- och registerstyrelsens stiftelseregister.

11 §
Stiftelsens stadgar kan ändras om minst fyra av styrelsemedlemmarna understöder detta. En stadgeändring bör få Patent- och registerstyrelsens bekräftelse. Beslutet om att upplösa stiftelsen görs i samma ordning.

12 §
Om stiftelsen upplöses används stiftelsens medel på sätt som styrelsen besluter till ett ändamål som står lionsverksamheten nära.

Grundad: Guvernörsrådet 15 -16.2.1986 i Kankaanpää, stiftelseregister nr. 2483/7.3.1986
Stadgeändringar: Arne Ritari -stiftelsens styrelse 23.11.1996, 25.8.2000 och 29.11.2019
Godkänt av Patent- och registerstyrelsen/Stiftelseregistret 17.12.1996, 16.11.2001 och 27.1.2020.

Inofficiell översättning. Vid tolkning av stadgarna har de finskspråkiga stadgarna företräde.
(BVL 10.9.2020)