Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Beviljningsgrunderna


Arne Ritari-stiftelsen utdelar årligen bidrag. I detta reglemente fastställs ansökningsförfarandet och de saker som inverkar på beviljningsbeslutet.


I reglementet används följande nedannämnda benämningar:

-Sökande är den som har rätt att söka bidrag, antingen en lionsklubb eller flera klubbar tillsammans.

-Objektet (ändamålet) är den aktivitet för vilket bidraget söks.


På stiftelsens webbplats eller på LION-tidningens sidor berättar man om bidragens beviljningsgrunder. Bidrag kan sökas under tiden september-maj.

Styrelsen behandlar bidragsansökningarna och beslutet meddelas sökande.


Bidrag kan beviljas endast för en icke inkomstbringande aktivitet som är planerad eller i dess inledningssked.


Då man överväger beviljningsbeslutet beaktar man vid sidan av den egna finansieringsandelen den mängd servicearbete om man utför för aktiviteten. Man informerar klubbarna om objekt som inte förutsätter servicearbete i början av verksamhetsperioden på stiftelsens webbplats, ävensom om den sammanlagda mängden beviljade bidrag.


Bidraget kan högst vara av samma storlek som den själv sökande satsar på aktiviteten


Bidragsansökan görs med en blankett som finns att få från stiftelsen. Ansökan sänds med bilagor till ordförande för distriktets ARS-kommitté som sänder ansökan försedd med sitt utlåtande till stiftelsens ombudsman.

Sökande som blivit beviljad bidrag förbinder sig att ge en utredning till styrelsen som gäller användningen av bidraget. Utredningen bör ges omedelbart efter att objektet blivit färdigställt, dock senast inom två år efter att bidraget beviljats. Ifall objektets natur kräver en annan utredningstidtabell, bör detta skriftligen överenskommas med styrelsen. Om bidraget har använts för ett annat ändamål än det som nämnts i ansökan eller om sökande har gett styrelsen vilseledande information eller om sökande inte levererat en krävd utredning, har styrelsen rätt att kräva returnering av beviljat bidrag antingen i sin helhet eller delvis.


Bidraget betalas till det bankkonto som sökande uppgivit. Beviljade bidrag och deras mottagare publiceras årligen i stiftelsens verksamhetsberättelse.

10§
Sökande om beviljats bidrag kan ansöka om nytt bidrag tidigast tre år efter beviljningsbeslutet. Denna tidsbegränsning gäller även fall där bidraget söks på nytt för samma objekt.

Godkänts vid stiftelsens styrelsemöte 5.11.2009