Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Belöningsstadga

ARNE RITARI-STIFTELSENS BELÖNINGSSTADGA

Stiftelsens belöningskommitté eller styrelse beslutar om Arne Ritari-stiftelsens belöningar. Behandlingstiden är ca 1 månad.

Stiftelsens styrelse fastställer årligen en kvot för belöningar.

Ordföranden för distriktets AR-kommitté tillsammans med distriktsguvernören gör framställning om belöningar till stiftelsens ombudsman som föredrar ärendet, antingen för belöningskommittén eller styrelsen för beslut. Behandlingsordningen är nämnd i beskrivningen av aktuell belöning.

Kostnaderna för belöningarna inkl. leveranskostnaderna debiteras beställaren d.v.s. distriktet eller klubben.

Stiftelsens styrelse fattar beslut om belöningar på distrikts- och förbundsnivå på framställan av stiftelsens ombudsman, av belöningskommittén eller av en styrelsemedlem.

Belöningar som görs på framställan av en styrelsemedlem eller av ombudsmannen betalas av stiftelsen.

Belönings- och tillvägagångssätten

1. Stiftelsens diplom

En klubb eller en person kan belönas med ett diplom för en mycket lyckad adressförsäljning eller för en annan förtjänstfull verksamhet för stiftelsen.

Distriktets AR-kommittéordförande kan med godkännande av sin distriktsguvernör beställa certifikat direkt från leverantören.

Information om belönade personer och klubbar bör sändas till stiftelsens ombudsman.

2. Stiftelsens bordsstandar

Bordsstandar kan beviljas en klubb eller en person som med sin verksamhet speciellt har verkat till förmån för stiftelsen.

AR-kommitténs ordförande i samarbete med distriktsguvernören sänder belöningsförslag till stiftelsens ombudsman som föredrar ärendet för stiftelsens belöningskommitté. Distriktet kan under verksamhetsperioden anhålla om bordsstandar 1 st./fullt tiotal klubbar.

Stiftelsen använder bordsstandar för egna belöningar samt för att hylla klubbar och personer på deras bemärkelsedagar.

3. ARS-förtjänsttecknet som kommittéordföranden beviljar

Förtjänsttecknet är ämnad för att användas av distriktets AR-kommittéordförande.

Förtjänsttecknet kan beviljas en aktiv medlem i en lionsklubb som har främjat stiftelsens verksamhet.

Kommittéordföranden kan under lionsperioden i sitt distrikt belöna högst tre medlemmar i olika klubbar.

Förtjänsttecknet kan inte beviljas en person som under verksamhetsåret har belönats eller belönas med stiftelsens andra bevis på uppskaffning.

Då AR-kommittéordföranden beställer ARS-förtjänsttecknet av stiftelsens ombudsman, bör han nämna mottagarnas namn och klubb.

Stiftelsen ombudsman för förteckning över de som fått ARS-förtjänsttecknet.

4. Stiftelsens ARS-förtjänsttecken med rosor

Förtjänsttecknet kan endast beviljas åt en medlem i en lionsklubb

Tiden mellan beviljandet av förtjänsttecknen är minst tre år.

Förtjänsttecken och standar beviljas inte samtidigt till samma person.

4.1. ARS-förtjänsttecknet med en heraldisk ros

Förtjänsttecknet beviljas för förtjänstfull verksamhet för stiftelsen på klubb-, distrikts- eller förbundsnivå.

Under verksamhetsåret kan distriktet anhålla om förtjänsttecknet med en heraldisk ros högst 1 förtjänsttecken per fullt tiotal klubbar.

Ansökan sänds till stiftelsens ombudsman som föredrar ärendet för belöningskommittén för beslut.

4.2. ARS-förtjänsttecknet med två heraldiska rosor

Förtjänsttecknet beviljas för förtjänstfull verksamhet för stiftelsen på distrikts- eller förbundsnivå. Som sådan verksamhet ses t.ex. ordförandeskap för distriktets AR-kommitté eller som styrelsemedlem i stiftelsen.

Ansökan sänds till stiftelsens ombudsman som föredrar ärendet för belöningskommittén för beslut.

4.3. ARS-förtjänsttecknet med tre heraldiska rosor

Förtjänsttecknet beviljas för långvarig och speciellt förtjänstfull verksamhet för stiftelsen.

Ansökan sänds till stiftelsens ombudsman som föredrar ärendet för styrelsen för beslut.

5. Lions-riddare

Donationsmedlen som ansluter sig till riddarvärdigheterna betalas samtidigt då man sänder ansökan till stiftelsen.

Betalningskvittot bifogas till ansökan.

Blanketterna som gäller ansökan finns på stiftelsens webbplats.

AR-kommittéordförande och stiftelsens ombudsman hjälper vid behov till vid uppgörande av ansökan.

Klubben gör upp ansökan och sänder den undertecknad tillsamman med betalningskvittot till stiftelsen ombudsman för vidare beslut.

Som delbetalning för en Lionsriddarvärdighet kan godkännas en donation till stiftelsen som klubben har gjort till stiftelsen då den uppvaktat en annan klubb med anledning av en bemärkelsedag.

Den klubben som gratuleras, kan använda pengarna som donerats till stiftelsen som en del för en Lionsvärdighet som den söker för en klubbmedlem fram till slutet av den följande verksamhetsperioden.

Om klubben inte använder donationen den fått senast nämnda datum, går donationen till stiftelsens andra serviceaktiviteter.

5.1 Medlemskap i Arne Ritari-gillet = Lions-riddare

Klubben kan söka medlemskap åt en medlem som har varit medlem i minst 5 år samt fungerat aktivt i uppdrag eller aktiviteter.

I samband med ansökan betalar man för medlemskapet en 850 euro stor donation till stiftelsen. Det beviljade medlemskapet ger rätt att använda Lionsriddare namn och värdighet.

Stiftelsen levererar till klubben en tavla som ansluter sig till värdigheten, fest- och vardagsmärke samt makans/makens märke. Lionsriddarvärdigheten samt därtill hörande kännetecken överlämnas till mottagaren vid ett högtidligt tillfälle enligt skilda direktiv.

5.2 Pro Riddare

Till Pro Riddare värdigheten hör emblem i kedja som bärs runt halsen, en inramad tavla samt svärd.

Värdigheten beviljas en person som man redan beviljat Lionsriddarvärdighet.

En ansökan till stiftelsen som berör Pro Riddarvärdighet kan göras av en klubb, en klubbmedlem genom förmedling av en klubb eller av utomstående.

Värdigheten beviljas mot en donation på 850 euro.

Stiftelsen levererar till värdigheten hörande Pro Riddare kännetecknen, tavlan, festmärket som bärs i halskedja samt svärdet till den klubb som nämns i ansökan. Pro Riddarvärdigheten och därtill hörande kännetecken överlämnas till mottagaren vid ett lämpligt festligt tillfälle.

6. Flaggmärke

Flaggmärke som visar antalet Lionsriddare överlämnas till klubben av stiftelsen då klubben har ansökt om minst tre Lionsriddare. Flaggmärket består av gillets märke och under det fästa 3-, 5- och 10 riddaremblem som utvisar Lionsriddarnas antal.

Flaggmärkena uppdateras från stiftelsens sida med två års mellanrum.

7. Övriga belöningar

Arne Ritari-stiftelsen kan uppmuntra klubbarna och distrikten genom att bevilja bidrag till dem bl.a. för lyckad adressförsäljning samt genom att understöda distriktens AR-tillställningar och tidningar. Stiftelsens styrelse fattar alltid beslut om de årliga bidragen i början av sin verksamhetsperiod. Vid behov kan stiftelsens styrelse även använda sig av andra belöningssätt.

8. Kostnaderna

Kostnader som ansluter sig till belöningar som gjorts på framställning av klubb eller distrikt betalas av den som gjort ansökan.

Belöningar som gjorts på framställning av medlemmar i AR-stiftelsens styrelse eller av ombudsmannen betalas av stiftelsen.

Under verksamhetsperioden 2020 – 2021 uppbär stiftelsen följande avgifter som gäller belöningar:

Bordsstandar 35:00 euro + porto

ARS-förtjänsttecken 25 00 euro + porto

ARS-förtjänsttecken med en heraldisk ros 35:00 euro + porto

ARS-förtjänsttecken med två heraldiska rosor 50:00 euro + porto

ARS-förtjänsttecken med tre heraldiska rosor 90:00 euro + porto

Lionsriddarvärdighet donation 850:00 euro

Pro Riddare värdighet donation 850:00 euro

9. Belöningstillfällen

De belöningar som klubbarna och distrikten har gjort framställningar om, överlämnas av den som gjort ansökan på klubbarnas eller distriktens fester/tillställningar.

De belöningar som Arne Ritari-stiftelsen har gjort framställningar om, överlämnas på tillställningar som ordnats i samband med Finlands Lionsförbunds rf:s årsmöten eller i samband med andra festligheter.

ÖVER BEVILJADE BELÖNINGAR FÖR STIFTELSENS OMBUDSMAN EN FÖRTECKNING SOM PUBLICERAS PÅ STIFTELSENS WEBBPLATS

Uppdaterad 10.1.2019