Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Arne Ritari -säätiön säännöt

1. §
Säätiön nimi on Arne Ritari -säätiö sr ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. §
Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja sekä vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin,elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaanjakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto ry:n jäsenklubien omille ja yhteisille piiri- tailiittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.

3. §
Säätiön peruspääoma on kuusitoistatuhattakahdeksansataakahdeksantoista euroa ja seitsemänkymmentäyhdeksän senttiä (16 818,79 euroa). Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiö voi perustaa yhdessä Suomen Lions-liitto ry:n kanssa lionstoimintaa tukevia sellaisia rahastoja, joiden varoja voidaan käyttää vain 2 $:ssä mainittuihin tarkoituksiin.

4. §
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vuosittain vaihtuva Suomen Lions-liitto ry:n edellisen toimintakauden puheenjohtaja sekä kuusijäsentä siten, että näistä kuudesta jäsenestä kausittain on kaksijäsentä erovuorossa. Valittaessa hallitusta ensimmäistä kertaa, määrätään erovuoroisuus arvalla. Erovuoroon tullutta jäsentä ei voi valita uudelleen. Toimikausi on sama kuin tilikausi. Hallituksen valitsee perustajayhdistyksen hallitus viimeistään kesäkuussa pidettävässä kokouksessaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee myös säätiön sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja määrää heidän palkkionsa.

5. §
Kokouskutsu hallituksen ja muihin kokouksiin toimitetaan kirjeellä tai sähköpostitse kullekin jäsenille vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänteen enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

6. §
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa tai puheenjohtaja yhdessä hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa

7. §
Hallituksen jäsenelle ei makseta kokouspalkkiota. Kokousmatkakulut suoritetaan perustajayhdistyksen matkustussäännön mukaisesti.

8. §
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen viimeistään kunkin vuoden lokakuussa. Vuosikokouksessa vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Niin ikään päätetään talousarviosta kuluvalle toimintakaudelle, määrätään mahdolliset palkat ja palkkiot sekä valitaan kuluvan toimintakauden tilejä tarkastamaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö sekä toimintaa tarkastamaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja.

9. §
Säätiön tilikausi on 1.7.- 30.6.

Tilit sekä hallituksen kertomus säätiön edellisen kauden toiminnasta on annettava tilintarkastajalle elokuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava säätiön hallitukselle tilintarkastuskertomus syyskuun loppuun mennessä.

10. §
Oikeaksi todistetut jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastajien lausunnosta ja toimintakertomuksesta sekä tarvittavat tiedot hallituksen vuosikokouksen pöytäkirjasta on toimitettava marraskuun loppuun mennessä Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

11. §
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

12.§
Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat hallituksen päättämällä tavalla lionstoimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Perustettu: KVN 15.-16.2.1986 Kankaanpää, säätiörekisteri nro 2483/7.3.1986.
Sääntömuutos: Arne Ritari-säätiön hallitus 23.11.1996, 25.8.2000 ja 29.11.2019.
Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallitus/säätiörekisteri 17.12.1996, 16.11.2001 ja 27.1.2020.