Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Syfte

Stiftelsens styrelse beviljar bidragen. Bidragssökaren kan vara en klubb eller flera klubbar tillsammans.

Bidragen beviljas till serviceaktiviteter, främst för sådana aktiviteter i vilka ingår arbetstimmar utförda av klubbens medlemmar. ARS stöder aktiviteter som klubben administrerar, högst med samma summa som klubben själv använder för aktiviteten.

Stiftelsen beviljar även bidrag till klubbarna som stöder familjer som har råkat ut för en katastrof t.ex. i form av dödsfall eller eldsvåda. Stiftelsen bedömer från fall till fall storleken på det servicearbete som behövs och/eller den egna andelen på 50 %. Ansökningen bör vara gjord av en lionsklubb.

Bidragen söks på med AR-stiftelsens officiella ansökningsblankett som finns på nätet. Som bilaga kan finnas en fritt formulerad bilaga som kompletterar ansökan. Obligatoriska bilagor är projektets specificerade budget, planer/ritningar, tidtabell, det anskaffade materialets uppskattade pris o.s.v. Klubben kan söka nytt bidrag tidigast 2 år efter att det föregående bidraget beviljats. För samma ändamål kan man anhålla om nytt bidrag med 3 års mellanrum. För samma ändamål beviljar stiftelsen bidrag högst tre gånger.

Bidrag kan endast sökas för en serviceaktivitet som inte har påbörjats. Den mängd aktivitetsarbete som klubben utfört för att skaffa bidragsandelen, är inte servicearbete.

Som bilaga till ansökan bör finnas ett protokollsutdrag, ur vilket framgår att klubben förbinder sig att utföra och bekosta ifrågavarande serviceaktivitet.

Den korrekt ifyllda blanketten med bilagor sänds till distriktets AR-kommittéordförande som granskar papperen, bifogar sitt skriftliga utlåtande och sänder det till stiftelsens styrelse.

Det finns ingen tidsfrist för att lämna in en ansökan. Bidragskommittén som utsetts av styrelsen behandlar ansökningarna vid ett s.k. videomöte. Om man inte kan fatta beslut vid videomötet går ansökningarna till styrelsens följande möte. Man informerar om besluten via e-post.

Bidraget betalas i en eller flera rater till det bankkonto som meddelats i ansökan och som bör vara ett konto som klubben administrerar. Alla utgifter som hör till aktiviteten bör betalas via detta konto.