Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Arne Ritari - gillets stadgar

Med medlemskap i Arne Ritari-gillet, beviljas lionsmedlemmen Lionsriddarens namn och värdighet.

Följande stadgar följs vid ansökning och beviljande av medlemskap:

1. Medlemskapet beviljas av styrelsen för Arne Ritari-stiftelsen tillhörande Finlands Lionsförbund.

2. Som tecken på Lionsriddarskap överlämnas åt lionsmedlemmen ett medlemsbevis samt gillets fest- och vardagsmärke. Medlemsbeviset undertecknas av de personer i Finlands Lionsförbund r.f. och Arne Ritari-stiftelsen, som har namnteckningsrätt enligt respektive parts stadgar.

3. Medlemskap kan ansökas av en klubb som är medlem i Finlands Lionsförbund r.f. åt klubbens egen medlem eller av Finlands Lionsförbunds styrelse eller distriktsstyrelserna åt en medlem i en finländsk lionsklubb.

Medlemskap kan ansökas endast för en sådan medlem som har varit lion i minst 5 år och som aktivt fungerat i organisationens olika befattningar.

Genom en anhållan, försäkrar den ansökande klubben att den lionsmedlem som belönas, uppfyller lionsverksamhetens etiska principer och kriterierna för medlemskap.

Genom en tilläggsansökan och donation kan en person som innehar Lionsriddar värdighet beviljas Pro Riddare värdighet. Man anhåller om Pro Riddare värdighet enligt samma regler som gäller Lionsriddar värdighet.

4. Undertecknade ansökningar sänds till stiftelsens ombudsman eller till Finlands Lionsförbunds kansli. Det finns inga bestämda tidpunkter för att lämna in ansökningar. Ansökningen kan sändas fritt formulerade eller med blankett som man hittar på stiftelsens webbplats på ”Blanketter”.

5. Efter att ansökan inkommit till stiftelsen och donationen som hänför sig till utnämningen har insatts på stiftelsens konto, fattar stiftelsens styrelse eller av stiftelsen befullmäktigad utnämningsbeslutet som skrivs in i det följande styrelsemötets protokoll.

Efter utnämningen beställer stiftelsen insignierna som hänför sig till utnämningen och som levereras till den kontaktperson som nämns i ansökan. Leveranstiden är 3 veckor.

6. Donationen som ansluter sig till Lions-riddare och Pro Riddare medlemskap är för bägge 850 € och den får inte öronmärkas för något speciellt ändamål. Storleken på donationen fastställs av Finlands Lionsförbund rf:s styrelse på framställan av stiftelsens styrelse.

7. Arne Ritari-stiftelsens styrelse upprätthåller en medlemsförteckning över Lions-riddare och Pro Riddare. Medlemmarnas namn publiceras på stiftelsens webbplats.

8. Lions-riddarna och Pro Riddarna samt de influtna donationsmedlen som hänför sig till utnämningarna bör nämnas i stiftelsens bokslut och verksamhetsberättelse som presenteras på Finlands Lionsförbund rf:s årsmöte.

9. Medel som influtit i form av donationsmedel för medlemskap får stiftelsens styrelse använda endast för ändamål enligt stiftelsens stadgar.

10. Dessa stadgar kan Finlands Lionsförbund rf:s styrelse ändra endast på förslag av stiftelsens styrelse. Ändringsförslaget bör vara enhälligt.

Stadgarna har godkänts vid årsmötet i Jyväskylä 11.6.1994 i Jyväskylä
Ändringen godkänts vid Arne Ritari-stiftelsens styrelsemöte 1.3.2019 och vid Finlands Lionsförbund rf:s styrelsemöte 21.3.2019

Inofficiell översättning. Vid tolkning av stadgarna har de finskspråkiga stadgarna företräde.
(BVL 29.9.2020)