Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Bidragsklasserna

Normalt bidrag

Bidrag beviljas för klubbens eller klubbars gemensamma objekt som utförs som en serviceaktivitet till ett belopp som är högst 50 % av aktivitetens penningkostnader. Den summa som klubben/klubbarna själva betalar bör vara minst lika stor som det beviljade bidraget.

Stiftelsen stöder inte klubbmedlemmarnas utförda arbetsinsatser och inte heller externa arbets- eller ackordlöner, trots att de arbetstimmar som ska utföras är en betydande faktor då man beslutar om bidragets storlek.

Om det till utförande av serviceaktiviteten hör uppgifter som förutsätter specialkunnande såsom el-, VVS-, schaktning och transporttjänster uppgår bidraget för dess uppgifter till 40 % men ändå högst 40 % av det beviljade bidraget.

Det minsta beviljade bidraget är 500 euro och det största 10 000 euro.

Bidrag, där andelen servicearbete är litet

Bidragsklassen där klubbmedlemmarnas andel i servicearbetet är litet och bidraget hänför sig till stor del till inköp av material och specialarbeten samt som donation av dem. Bidraget kan högst vara 40 % av klubbens och bidragets sammanlagda summa.

Om det till utförande av serviceaktiviteten hör uppgifter som förutsätter specialkunnande såsom el-, VVS-, schaktning och transporttjänster uppgår bidraget för dess uppgifter till 40 % men ändå högst 40 % av det beviljade bidraget.

Det minsta beviljade bidraget är 500 euro och det största 6 000 euro.

Allmänt om beviljade bidrag

Arne Ritari-stiftelsen finansierar inte medelanskaffningsaktiviteter eller donationer som klubbarna gör på sina egna orter. Stiftelsen beviljar bidrag för ändamål som följer de stadgar som årligen godkänns vid stiftelsens årsmöte.

Ansökan bör göras i god tid innan klubben på något sätt börjar förverkliga aktiviteten.
Serviceaktiviteterna bör vara utförda och administrerade av klubbmedlemmarna.

Klubben kan beviljas ett nytt bidrag som hänför sig till ett nytt objekt tidigast två (2) år efter beviljningsdagen för det föregående bidraget, under förutsättning att man gällande det tidigare bidraget till stiftelsen inlämnat en ekonomisk slutredovisning.

För samma objekt kan stiftelsen bevilja ett nytt bidrag tidigast tre (3) år efter beviljningsdagen för det föregående bidraget.

Bidrag kan beviljas högst tre (3) gånger för samma objekt.

Stiftelsen beviljar inte bidrag för uppträdares arvoden, lokalhyror, minnesmärken, donationer och inte heller för aktiviteter som administreras av andra föreningar.

Bidragen behandlas i huvudsak av stiftelsens bidragskommitté vid virtuella möten. Ifall man inte når ett beslut på ett virtuellt möte, behandlas bidraget på stiftelsens följande styrelsemöte. Om detta meddelas sökanden per e-post.

Det beviljade bidraget betalas till sökande i efterskott i 1 – 2 betalningsrater enligt presenterade kvitton.

Det s.k. normala bidraget bör lyftas senast inom två (2) år och det s.k. donationsbidraget inom ett (1) år efter beviljandet av bidraget. I samband med rekvireringen bör man till stiftelsen sända en bidragsutredning och i den begärda dokument.

Gällande under sommaren inkomna ansökningar fattar man beslut från början av september. Styrelsens sista årliga möte hålls i samband med Finlands Lionsförbund rf:s årsmöte. För att försäkra sig om ett beslut för ett bidrag inom pågående verksamhetsperiod, borde anhållan var hos stiftelsen senast 31 maj.

Bidragsbeslutet sänd till den kontaktperson som nämns i ansökan som bilagd fil till ett e-postmeddelande.