Luottamustoimia haettavana

Suomen Lions-liitto ry hakee Jäsenyys-toimialan puheenjohtajaa seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi 1.7.2018 – 30.6.2021. Valinta tapahtuu kuvernöörineuvoston ylimääräisessä kokouksessa toukokuun alkupuolella 2018.

 

Liiton jäsenjohtajan tehtävänä on mm:

 

1.     Ideoida keinoja jäsenkasvun edistämiseksi ja klubien elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

2.     Opastaa piirien jäsenjohtajia.

3.     Avustaa uusien klubien perustamisessa yhteistyössä piirikuvernöörien ja piirien jäsenjohtajien kanssa.

4.     Järjestää opaslionkoulutuksia.

5.     Vastata uusien lionien opastuksesta.

6.     Seurata jäsenrekisteriä.

7.     Toimia yhteistyössä piirikuvernöörien, jäsenjohtajien ja koulutustoimialan puheenjohtajan kanssa.

 

Kaudella 2018 – 2019 jäsenjohtaja vastaa liiton jäsenhankintakampanjasta yhdessä kampanjatyöryhmän kanssa.

 

Jäsenjohtaja (MD-GMT) kuuluu Maailmanlaajuiseen toimintaryhmään (GAT) ja vastaa omalla toimialueellaan uuden toimintamallin mukaisesta koordinoinnista.

 

Muita jäsenjohtajalle kuuluvia tehtäviä on kerrottu oheisessa liiton toimialojen ja työryhmien ohjeistuksessa.

 

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on hyvä kokemus ko. toimialan tai työryhmän tehtävissä vähintään piiritasolla ja toimien edellyttämä kielitaito (suomi, ruotsi ja englanti).

 

Kirjallisten hakemusten tulee olla liittotoimistossa joko sähköpostitse () tai postitse viimeistään maanantaina 23.4.2018 toimiston aukioloaikana (klo 9 – 15.45).

 

Lisätietoja tehtävästä antaa liiton puheenjohtaja Erkki Honkala, puh. 040 774 8749.

 

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 

Erkki Honkala                Maarit Kuikka
puheenjohtaja               pääsihteeri

 

 

Toimiala- ja työryhmäohjeistus 17 - 18 

 

 

 

Förtroendeuppdrag att sökas

 

Finlands Lionsförbund söker en ordförande för Medlemsverksamheten för treårsperioden

1.7.2018-30.6.2021.  Valet sker vid guvernörsrådets extra möte i början av maj 2018.

 

Till medlemsledares uppgifter hör bl.a. att

 

1.  Kläcka idéer för främjande av medlemstillväxten och bibehållande av klubbarnas livskraft.

2.  Handleda distriktens medlemsledare.

3.  I samarbete med distriktsguvernörerna och distriktens medlemsledare bistå vid bildandet av nya

     klubbar.

4.  Ordna utbildningar för guiding lion.

5.  Ansvara för informationen till nya lionsmedlemmar.

6.  Följa upp medlemsregistret.

7.  Samarbeta med distriktsguvernörerna, medlemsledarna och ordförande för

     utbildningsverksamheten.

 

Verksamhetsåret 2018-2019 ansvarar medlemsledaren för förbundets medlemsvärvningskampanj tillsammans med kampanjarbetsgruppen.

 

Medlemsledaren (MD-GMT) hör till den världsomspännande aktionsgruppen (GAT) och ansvarar inom sitt verksamhetsområde för koordineringen enligt den nya verksamhetsmodellen.

 

Andra uppgifter för medlemsledaren finns beskrivna i instruktioner för förbundets verksamhetsområden och arbetsbeskrivningar.

 

Behörighetskraven för uppgiften är god erfarenhet av nämnda verksamhetsområde eller arbetsgruppens uppgifter minst på distriktsnivå samt verksamhetens språkkrav (finska, svenska och engelska).

 

Skriftlig ansökan bör vara förbundets kansli till handa senast måndagen den 23.4.2018 under byråns öppethållningstid (kl. 9-15.45) antingen per e-post () eller per post.

 

Tilläggsuppgifter om befattningen ger förbundets ordförande Erkki Honkala, tel. 040 774 8749.

 

Finlands Lionsförbund r.f.

 

Erkki Honkala                    Maarit Kuikka

Ordförande                         Generalsekreterare Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot