Nordiskt samarbete

Orkester Norden ger en möjlighet för unga att spela under ledning av topparna inom musiklivet. Foto: Kai Bienert

Nordiska samarbetsrådet (NSR)

Nordiska samarbetsrådet bildades 1962 som ett samarbetsorgan för Lions i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island för att utveckla och förverkliga samarbetet mellan nordiska Lions och gemensamma projekt. Samarbetet har också förverkligats på många olika sätt.

 

Orkester Norden

Orkester Norden är det största och långvarigaste NSR-projektet. Orkestern grundades under perioden 1990-1991. Orkester Norden är en komplett symfoniorkester i vilken det ingår nordiska unga musiker i åldern 17–25 år. Andelen finländska musiker har varit mer än en fjärdedel. Bl.a. Okko Kamu och Esa-Pekka Salonen har fungerat som kapellmästare för orkestern.

 

Orkestern som väljs årligen samlas till ett övningsläger och efter detta har man haft ett betydande uppträdande. Under året ger man normalt 5–10 konserter. Orkester Norden är en mycket högt värderad symfoniorkester, som ger unga musiker ett lysande tillfälle att få undervisning under ledning av världsberömda kapellmästare.

 

Under de åren kom finansieringen i huvudsak från lionsklubbarna. Tack vare de strålande prestationerna har Orkester Norden även fått finansiering från Nordiska Rådet.

 

Stipendierna till musikerna bekostas i Finland av medel både från Lionsförbundets anslag för ungdomsarbete och från frivilliga stödavgifter från klubbarna. Som nordiska Lions ansvarsperson för orkestern verkar PID Per Christensen från Danmark.

 

Samarbetsprojekt

NSR genomför gemensamma serviceprojekt. Under de senaste åren har sådana genomförts i bl.a. Georgien, Ryssland, Rumänien, Vitryssland och Estland, där vi byggde bostadshus för unga handikappade i byn Maarja nära Tartu.

 

I Maarjaby-projektet hade Finland huvudansvaret och byggnaderna invigdes 30.4.2005. Som bäst pågår solspisprojektet, som Finland föreslagit åt NSR-rådet. Före detta hade vi ett projekt i Georgien, där man påbörjade Lions Quest-utbildningen. Till detta projekt har man även fått stöd från LCIF.

Före det färdigställdes ett barnhems sanering i Sankt Petersburg, en restaurangskola för unga handikappade i Rumänien och ett cancersjukhus i Vitryssland.

 

Ända fram till 2010-talet föreslogs och leddes projekten av ett nordiskt land i tur och ordning. Sedan början av 2011 har valet och ledning av projekten skett som ett nordiskt samarbete.

 

Samarbetsprojektens finansiering från NSR är ca 90 000 euro per år och för närvarande är projekten tvååriga.  Finlands andel av projektfinansieringen är 32 %. Tidigare finansierades detta med en aktivitetsavgift som uppbars i samband med medlemsavgiften, men numera med medel som hör till Lionsförbundets ungdomsarbete.

 

Projekt under de senaste åren

 

  • Solspisprojektet i Kenia 2015-2017, som leds av finländska Lions.

  • Utrustning av ögonkliniken i Georgien under ledning av danska Lions, slutförs år 2015.

  • Införandet av Lions Quest-programmet i Georgien under ledning av norska Lions. Projektet slutade år 2013.

  • Sanering av barnhem Nr 53 i Sankt Petersburg under ledning av danska Lions.

  • Byggandet av en restaurangskola för unga handikappade i Oradea, Rumänien, under ledning av svenska Lions.

  • Sanering och utvidgning av ett barncancersjukhus i Minsk, Vitryssland, under ledning av norska Lion. Invigningen av sjukhuset ägde rum våren 2011.

  • Hus för unga handikappade i byn Maarja, Estland år, 2005 har varit det senaste projektet som Finland har lett.

     

NSR:s administration

 

• Rådets möte

NSR:s beslutande organ är rådsmötet där varje lands röstetal är totalt 50 eller 51 och varje lands röstetal beräknas enligt medlemsantalet. Finland har därför 19 eller 20 röster av 50 eller 51. Då man fattar beslut i ekonomiska ärenden har varje land endast en röst och då förutsätter beslutet att det fattas enhälligt.

 

• Ordförandegruppen

Ordförandena (CC) för de nordiska multipeldistrikten möts några gånger om året för att behandla gemensamma ärenden. Gruppens ordförande kommer från det multipeldistrikt som står i tur att ordna NSR-mötet. Därför har Finland ordförandeposten 2015-2016.

 

• NSR:s arbetsutskott (NSR-OC)

Den årliga uppgiftsrotationen försvårade tidigare utvecklingen av NSR. År 2003 beslöt man att tillsätta ett arbetsutskott i vilket varje land hade en representant. Årligen byts endast en av representanterna ut.  På det här sättet strävar man efter en bättre kontinuitet. Arbetsutskottets ordförandeskap innehas även under varje verksamhetsperiod av det multipeldistrikt som står i tur att ordna NSR-mötet. Som namnet säger förbereder arbetsutskottet i enlighet med stadgarna och givna uppgifter ärenden för ordförandenas (CC) möte och för rådets möte.

 

Under perioden 2015-2016 är arbetsutskottets sammansättning följande:

 

MD 101, Sverige, PCC Jan Lofjärd, mandatperiod 2014-2019

MD 104, Norge, PCC Tove Gulliksrud, 2015-2020

MD 106, Danmark, PID Jørn Andersen, 2011-2016

MD 107, Finland, PCC Markus Flaaming, 2012-2017, ordförande 2015-2016

MD 109, Island, PCC Hrund Hjaltadottir, 2013-2018

 

 
Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt