Allmän information om ungdomsutbyte

Lions ungdomsutbyte är en verksamhet som ger 17 (16) – 21 åriga ungdomar kortvarig bekantskap med olika länders liv och kultur, i regel sommartid. Utbytet består vanligen av en familjeperiod och ett internationellt läger eller enbart av en familjeperiod. Utbytet (familj + läger) räcker ca 3 veckor inom Europa och 4 – 5 veckor vid ungdomsutbyte mellan andra världsdelar. Internationella ungdomsläger, med deltagande ungdomar från flera länder, är vanligen ca 7 – 10 dagar.

Under familjeperioden bor ungdomen i en eller flera familjer som en familjemedlem i mottagarlandet. På det här sättet kan denne se och personligen uppleva ifrågavarande lands vardagsliv och seder. För det mesta visar värdfamiljen näromgivningen mera än det normala vardagslivet. Under lägerperioden får ungdomen möjlighet att också bekanta sig med andra ungdomar än från mottagarlandet. Vanligen finns det ungdomar från 10 – 20 länder på lägret. Förutom ordnade program är lägren viktiga för ungdomarnas gemensamma aktiviteter och på det här sättet kunna bekanta sig med varandra. Ungdomar och familjer som deltar i ungdomsutbyte samt ungdomarna sinsemellan knyter ofta livslånga vänskapsband över gränserna.

Till Lions ungdomsutbyte hör inte skolgång eller förtjänstarbete.
Ungdomsutbytet är dubbelriktat. Från Finland reser årligen ca 200 och hit anländer ca 140 ungdomar. Finland har Lions ungdomsutbyte med ca 40 länder. Främst från Australien och Malaysia har det kommit nåra ungdomar till Finland i december – januari.

Organisation
Ungdomsutbyte är Lionsklubbens aktivitet och grundar sig på beslut om att delta i utbytet genom att sända och/eller ta emot utbytesungdomar. Bakom varje ungdomsutbytesärende bör det finnas klubbens beslut. I annat fall är det inte Lions ungdomsutbyte.  Lions ungdomsutbyte sker enligt internationellt godkända regler och uppgjorda anvisningar.

I Lionsklubb som deltar i ungdomsutbyte finns ett utnämnt ungdomsutbytesombud, som svarar för anordnandet av utbyte och representerar klubben i dessa ärenden. I varje Lionsdistrikt i Finland (14 st.) finns en utnämnd ledare för koordinering av nationellt och internationellt ungdomsutbyte. Dessutom finns det i Finlands Lionsförbund en verksamhetsledare för ungdomsutbyte. För anordnande och ledning av läger bildas särskilda lägerorganisationer. I övriga länder finns rätt så likartade ungdomsutbytesorganisationer. Dessa frivilligorganisationer under Lions överenskommer sinsemellan om antalet för utbyte och placering till olika mottagarländer med beaktande av den intresserade ungdomens önskemål.
Den sändande Lionsklubben stöder vanligtvis ungdomens utbytesresa ekonomiskt. Om detta finns inga regler, utan om det bör överenskommas särskilt mellan ungdomen, dennes familj och ifrågavarande Lionsklubb. I klubbarna kan finnas olika regler för godkännande och stöd för ungdomsutbyte, bl.a. sociala kriterier att godkänna endast unga som inte annars skulle ha möjlighet att resa.

Den sändande Lionsklubben är ansvarig för utsändande och mottagande klubb (klubbar) ansvarar för ungdomens vistelse i mottagarlandet. Det är således inte endast fråga om att ge ett stipendium till ungdomen.

Anordnandet av ungdomsutbytesresorna till Australien, Nya Zeeland och Japan sköts av Lionsförbundet. För ordnandet av andra resor ansvarar sändande klubb, familjen och ungdomen, distriktets ungdomsutbytesledare kan ge råd och rekommendationer. I regel ordnar Lions i olika länder mottagare och medföljare vid större kommunikationscentra för att hjälpa till med ungdomens resa.

Internationella ungdomsläger är i allmänhet en del av ungdomsutbytet. Andelen avgiftsbelagda läger ökar, varför man bör klargöra och överenskomma om läger och läger-avgifter i samband med val och godkännande av mottagarland.

Internationella regler och andra anvisningar
Grunden för ungdomsutbyte är internationella styrelsens beslut och anvisningar. Det bör påpekas, att ungdomarna under hela resan är under Lions ledning. Några centrala regler är:
-        Ungdomen bör anpassa sig till mottagarlandet leverne och seder.
-        Ungdomen bör komma till rätta på engelska eller mottagarlandets språk.
-        Ungdomen bör ha reseförsäkring, även ansvarsförsäkring,
-        Ungdomen för inte utan lov göra egna resor i mottagarlandet utan lov och ungdomen bör efter utbytet återvända till hemlandet om man inte skriftligen överenskommit om annat före utbytet.
-        I fråga om alkohol och tobaksrökning bör man följa mottagarlandets givna direktiv och meddelade uppgifter i ansökan
-        Framförande av motorfordon är förbjudet under utbytet.
Flera länder har egna regler som avviker från de allmänna. Bl. a. åldersgränserna kan vara olika. I synnerhet i fråga om läger är åldersgaffeln ofta mindre än gränserna som angavs i början. Detta är bra att ta reda på i ansökningsskedet. Det krävs 18 års ålder till många länder, vilket betyder att man måste uppfylla ålderskraven före resan.

Mer uppgifter om ungdomsutbyte hittas på vår organisations hemsidor. Där finns bl.a. internationell förteckning över läger.

Ansökan till ungdomsutbyte eller värdfamilj
Ansökan till ungdomsutbyte eller till värdfamilj för ungdomar som kommer till Finland görs alltid via en lokal Lionsklubb. Blankett för värdfamilj finns på distriktens hemsidor.

Uppdaterad TH 15.11.2017
 


Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt