Bidragen


Stiftelsens styrelse beviljar bidragen. Bidragssökaren kan vara en klubb eller flera klubbar tillsammans.


Bidragen beviljas till serviceaktiviteter, främst för sådana aktiviteter i vilka ingår arbetstimmar utförda av klubbens medlemmar. ARS stöder aktiviteter som klubben administrerar, högst med samma summa som klubben själv använder för aktiviteten.


Stiftelsen beviljar även bidrag till klubbarna som stöder familjer som har råkat ut för en katastrof t.ex. i form av dödsfall eller eldsvåda. Stiftelsen bedömer från fall till fall storleken på det servicearbete som behövs och/eller den egna andelen på 50 %. Ansökningen bör vara gjord av en lionsklubb.10.6.2013
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja Suomen
Lions-liitto ry:n jäsenklubien omille tai yhteisille piiri- ja
liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista
lionstoimintaa.
10.6.2013

Arne Ritari-säätiö jakaa vuosittain apurahoja. Tässä
ohjesäännössä on määritelty apurahan hakumenettely ja
myöntämispäätökseen vaikuttavat asiat.
Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt