Allmänt om lionsverksamheten

Det här handlar lionsverksamheten om

 

Lionsverksamhet är det frivilligarbete som utförs av lionsklubbar på den egna hemorten och tillsammans med andra lionsklubbar i hemlandet och i hela världen. Förutom att utföra frivilligarbete, utvecklar lionsklubbarna sina medlemmar genom att ordna utbildning och ge möjligheter till nätverkande med andra klubbar, såväl i hemlandet som i hela världen.

 

Till den sammanslutning som bildas av lionsklubbarna hör i Finland 940, i Europa 9 600 och i världen 45 900 klubbar.

 

Lionsklubbarna i Finland hjälper genom sina serviceinsatser och sina penningdonationer hjälpbehövande i hemlandet och i världen för uppskattningsvis 4-5 miljoner euro i året. I världen utför klubbarna årligen uppskattningsvis 100 miljoner timmar frivilligarbete och donerar ca 800 miljoner euro.

 

Finländarna har utmärkt sig speciellt då det gällt att sprida lionsverksamheten i Östeuropa. Vi har grundat de första klubbarna i Ungern, Estland, Ryssland, Lettland och Litauen.

 

Lionsverksamhetens tillblivelse

 

Lionsorganisationen “The International Association of Lions Clubs” grundades 7.6.1917 i Chicago, USA. Den som grundade organisationen var försäkringsmannen Melvin Jones från Chicago. Den bärande idén var att rikta in aktiviteterna hos klubbar för affärsmän även på välgörenhet. Till organisationens valspråk formade sig sloganen

 

”We serve – ­ Vi hjälper – Me palvelemme”

 

Organisationen bredde ut sig inom ett par år till Kanada och Kina. Efter det anslöt sig länder i Mellan- och Sydamerika till organisationen.

 

Idag hör 207 länder eller självstyrelseområden till den internationella lionsorganisationen. I världen finns det 1 370 000 lion. Lionsorganisationen är en av undertecknarna av FN-stadgan och är medlem i FN:s ekonomiska och sociala råd.

 

Företag valde 2007 Lionsorganisationen till den bästa samarbetspartnern (Financial Times 2007). Organisationen var bäst då det gällde tillförlitlighet i användning av pengar, i genomförande av sina program, i intern och extern kommunikation, i anpassning av program till det omkringliggande samhället samt i att förstå de stödande företagens mål.

 

Lionsverksamheten i Finland

 

Den första lionsklubben i Europa bildades i Stockholm år 1948.

 

Lionsverksamheten kom till Finland 14.8.1950. Då bildades den första lionsklubben i landet, LC Helsinki-Helsingfors. Finland var det 29:e lionslandet i världen. Den kanadafinländska resebyråinnehavaren Arne Ritari anses vara grundaren av lionsverksamheten i Finland. Han ordnade resor till olympiaden i Helsingfors och samtidigt samlade han ihop en grupp finländare för att bilda den första lionsklubben.

 

Under de följande årtionden växte lionsorganisationen till en av vårt lands största organisationer som utför frivilligarbete.

 

Finlands Lionsförbund

 

De finländska lionsklubbarna bildade 24.10.1960 den landsomfattande takorganisationen, Finlands Lionsförbund, för att sköta klubbarnas samarbete på riksnivå, landsomfattande kampanjer och för att stöda klubbarnas verksamhet. Förbundet ordnar ungdomsutbyte, utbildar och ger färdigheter samt ansvarar för de finländska lionsklubbarnas nationella och internationella aktiviteter och samarbete.

 

Lionsförbundet idkar också publikationsverksamhet. LION-tidningen utkommer sex gånger i året och upplagan är drygt 26 000. Förbundet har också egna webbsidor.

 

Finlands Lionsförbund hör till den internationella organisationen .

 

Medlemskåren

 

I Finland verkar 935 lionsklubbar i vilka det finns sammalagt 25 000 medlemmar. Av klubbarna är över 700 traditionella ortvisa klubbar med manliga medlemmar. Det finns 146 kvinnoklubbar och 45 i vilka medlemmarna är både män och kvinnor. 17 % av medlemmarna är kvinnor.

 

I Finland finns det 22 Leoklubbar som verkar som lionens ungdomsorganisation och i dem ca tvåhundra medlemmar i åldern 12 – 30 år.

 

Vad är Finlands lion kända för?

 

Största delen av det servicearbete som klubben utför sker på den egna hemorten, i det egna närområdet. Typiska aktiviteter är att stöda ungdomarnas fritidsverksamhet (t.ex. scoutverksamheten), att hjälpa åldringar t.ex. med renoveringar, att skaffa och transportera brännved, att städa upp närmiljön, att stöda veteranerna, att arrangera konserter och andra publiktillställningar etc.

 

Aktiviteter

 

Gemensamma aktiviteter för alla lionsklubbar i Finland är bl.a.

 

Ungdomsutbyte

 

De finländska lionsklubbarna sänder årligen ca 300 ungdomar på ungdomsutbyte till familjer i olika delar av världen. På motsvarande sätt tar de finländska lionsklubbarna emot 200-300 ungdomar från hela världen för att delta i ungdomsläger eller för att vistas i finländska familjer.

 

Lions Quest

 

Lions Quest är lionsorganisationens världsomfattande program för att stöda skolungdomarnas sunda uppväxt. De finländska lionsklubbarna har utbildat över 16 000 lärare i att tillämpa programmet i våra skolor.

 

Målet för Lions Quest är att lära ungdomar livskontroll, förstärka socialitet och ungdomarnas självkänsla, uppfostra till att respektera och att bry sig om varandra, till ansvarstagande och till att ta hand om andra och att visa omtanke samt att ge vägkost för att klara av konflikter.

 

Ansvaret är mitt-projektet är en del av Lions Quest-programmet där man lär ut trygg användning av dator och internet. 

 

Fredsaffisch- och uppsatstävlingarna

 

Varje år inbjuder de finländska lionsklubbarna 11 – 13 åriga skolelever inom det egna verksamhetsomårdet att delta i den internationella fredsaffischtävlingen. Vinnaren får sitt pris under den årliga Lionsdagen som firas vid FN. Vinnande arbeten har bl.a. publicerats som FN-frimärken. Synskadade ungdomar ges möjlighet att delta i en motsvarande internationell uppsatstävling.

 

Leomedlemmarna

 

Leoverksamheten är lionsklubbarnas egen världsomfattande ungdomsaktivitet. Verksamheten sker i leoklubbar som stöds och hjälps av de lionsklubbar som bildat dem. Leomedlemmarna är unga personer i åldern 12 – 30 år. Målet för leoverksamheten är att fostra unga till service samt ge medlemmarna i klubben möjlighet att utveckla sig själva och att få erfarenhet i ledarskaps- och serviceuppgifter.

 

Insamlingar

 

Katastrofhjälp

 

Finlands Lionsförbund har en egen katastroffond via vilken lionsklubbarna donerar pengar då det inträffat en plötslig katastrof. Senast har man donerat 200 000 € åt offren för jordbävningen i Haiti. Med donationsmedel från de finländska klubbarna har man byggt 12 hus för dem som förlorat sitt hem. För tsunamikatastrofens offer byggdes 20 hus med de donationer som insamlades år 2004.

 

Röda Fjädern och SightFirst byggdes 20 hus.

 

Röda Fjädern är varumärket för Finlands Lionsförbunds riksomfattande medelinsamlingar. Man har ordnat sex riksomfattande Röda Fjädern-insamlingar. SightFirst är i sin tur den internationella Lionsorganisationens program för att samla in medel för synvård i u-länderna.

 

Lionens stöd var av största betydelse då man byggde Verksamhetscentret för Dövblinda i Tammerfors 1984. Man stöder fortsättningsvis verksamhetscentret.

 

Röda Fjädern- och SightFirst-kampanjer som ordnats i Finland:

År

 

Kampanj

Målgrupp

Resultat

Resultat

i 2009 års

Klubbar

Lion

 

 

 

 

 

pengar

 

 

1972

 

Röda Fjädern

Cancer

0,9 milj. €

6,0 milj. €

561

17256

1975

 

Röda Fjädern

Hjärtsjuka

1,8 milj. €

8,1 milj. €

605

19658

1984

 

Röda Fjädern

Krigsveteraner

4,5 milj. €

8,4 mill. €

768

26231

1990

 

Röda Fjädern

Handikappade

4,1 milj. €

5,7 milj. €

838

28770

1994

 

Sight First

Int. synvård

0,7 milj. €

0,9 milj. €

876

28665

1999

 

Röda Fjädern

Åldringar

5,4 milj. €

6,4 mill. €

919

28427

2006

 

Röda Fjädern

Barn och ungdomar

3,8 milj. €

4,1 milj. €

953

26835

2008

 

Sight First II

Int. synvård

1,8 milj. €

1,8 milj. €

954

26079

 

Samarbetsprojekt i Finland och på andra håll i världen

 

Lionsklubbarnas gemensamma projekt började i Finland år 1954, då man med medel som i huvudsak insamlats av lions grundade Finlands ögon- och vävnadsbankstiftelse. Fyra år senare ordnade man en kampanj för att stöda scoutverksamheten. Den inbringade fyra miljoner dåtida mark och den summan bidrog till att Scoutstiftelsen kunde grundas.

 

Senare genomfördes de riksomfattande insamlingarna som Röda Fjädern-kampanjer.

 

De finländska lionsklubbarnas inhemska projekt och kampanjer under 2000-talet har varit:

 

·         Digiprojektet, i vilket hundratal lionsmedlemmar installerade TV-digiboxar åt nästan 10 000 seniorer och i bibliotek informerade och gav råd till ca 5000.

·         Skolkamratprojektet   

·         Auditering

·         Bössinsamlingar under Stiftelsen Ylehjälpens Näsdagskampanjer 2010-2011 och 2013

·         SKEBA-ungdomsbandtävlingen

·         Barnens trygghetsdag årligen i samband med Lionsförbundets årsmöte

·         Samarbete med Invalidförbundet för att hjälpa handikappade personer

·         Ansvaret är vårt-projektet där man lär ut trygg användning av dator och internet. 

 

Samarbetsprojekt med lion i de övriga nordiska länderna:

 

·         Orkester Norden: en fulltalig symfoniorkester som årligen samlas till övningsläger och som består av 17 – 25-åriga unga nordiska musiker. I orkesterns begynnelseskede fungerade Okko Kamu länge som kapellmästare. Lionsklubbarna utdelar stipendier åt de musiker som valts ut till orkestermedlemmar.

 

Projekt i Östeuropa:

 

·         1990 Hem för handikappade barn i Gorsow, Polen

·         1993 Vårdhem för psykiskt sjuka, i Blachownia, Polen

·         1994 Kooliatlas, den första världsatlasen på estniska till skolorna i Estland

·         1995 Barnhem i Friazino i Moskva

·         1999 Vårdhem för psykiskt sjuka i Daugavpils, Lettland

·         2000 Hem för gatubarn i Daugavpils, Lettland

·         2001 Rehabiliteringscenter i Vilnius, Litauen

·         2003 Maarjaküla – hem för handikappade barn i Tartu, Estland

·         2005 Vårdhem för cancersjuka barn i Minsk, Vitryssland

·         2006 Casa Minunata, träningscenter för handikappade i Oradea, Rumänien.

 

Projekt i utvecklingsländer och närområden:

 

·         1987  Clinica Oftalmologiga Finlandia, Ögonklinik, Ecuador, Peru

·         1993  Brunnar i Kamerun, 150 djupbrunnar med pumpar på landsbygden i Kamerun

·         1990- Fadderbarnsprojektet i Sri Lanka, finansiering av skolgången för 1700 barn

·         2010  Ögonsjukhus i Ratnapura, Sri Lanka

 

Arbete för veteraner

 

·         Urbergs-kampanjen 1980, med vilken man stödde byggandet av Kauniala krigsinvalidsjukhus med 1,3 miljoner mark

·         Röda Fjädern 1984, då man delade ut 26 miljoner mark till veteranorganisationerna

·         Nordiska Röda Fjädern 1999 för veteraner och åldringar. Av de 30 miljoner mark som samlades in, utdelades hälften till veteraner via veteranorganisationerna och lionsklubbarna

·         Rehabiliteringsinsamlingen för de estniska veteranerna som startades av Lions Club Kauhava, 2,6 miljoner mark, som gjorde det möjligt för alla estniska Suomen-pojat att få en rehabiliteringsvecka i Finland

·         Fadderaktiviteten för Suomen-pojat i Estland, där finländska lionsklubbar ger ett regelbundet bidrag till alla estniska veteraner eller deras anhöriga

·         Stöd till insamlingarna för veteraner där lionsklubbarna till största delen svarat för biltransporten av beväringar som deltagit i insamlingarna

·         Utdelningen av publikationen Arvet efter Veteranerna till skolor i Finland.

 

Lionen hjälper även i morgon

 

Grundpelarna i lionsideologin är serviceuppdraget, arbetet i närområdet, samarbetet mellan inhemska lionsklubbar och med klubbar ute i världen samt att stöda medlemmarnas utveckling. Dessa utgör även i morgon basen för lionsverksamheten.

 

I fortsättningen kommer arbetet för ungdomar, tillsammans med dem själva, att inta en centralare roll och vi förverkligar även fler projekt i u-länderna än tidigare.

 

Från att har varit traditionella sammanslutningar för affärsmän har det skett en förändring inom lionsklubbarna mot kvinnoklubbar och familjeklubbar. Antalet kvinnor i organisationen växer starkt.

 

I dag erbjuder lionsklubbarna en möjlighet för män och kvinnor att hjälpa sin nästa och utveckla sig själva i en kunnig, innovativ och människoutvecklande vänkrets.Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt