Nuorisovaihto antaa unohtumattomia elämyksiä

Vuonna 2017 meillä on aihetta moneen juhlaan. Lions-järjestö ja Suomen valtio viettävät molemmat 100-vuotisjuhliaan. Nuorisovaihtoakin on ollut Suomessa noin 60 vuotta.

 

Voimme varsin perustellusti sanoa, että vuosikymmenten aikana on tuhansia nuoria ottanut osaa kansainväliseen nuorisovaihtoon. He ovat varmasti saaneet elämyksiä, joita eivät unohda koskaan. Samoin on varmasti uusien ystävien kanssa. He ovat saaneet vaihdosta monia pitkäaikaisia ystäviä. Ovatpa jotkut löytäneet jopa puolison elämäänsä.

 

On kuitenkin syytä huomata, että nuorisovaihto on kahdensuuntaista. Meiltä lähtee nuoria vaihtoon, ja vastaavasti tänne saapuu nuoria.

 

Moni klubi lähettää mielellään nuoria vaihtoon, mutta tasapainon saavuttamiseksi, myös vastaavasti tänne tuleville nuorille pitäisi löytää isäntäperheet leirin yhteyteen. Aina pitää muistaa, että lähtijöille joku perhe jossakin avaa sinne saapuvalle nuorelle kotinsa oven. Miksemme me siis vastaavasti avaisi kotimme ovea tänne saapuvalle nuorelle? Samalla saisimme kansainvälisen kosketuksen ja todennäköisesti pitkäaikaisen uuden ystävän.

 

Nuo­ri­so­vaih­to on 17 (16) - 21 -vuo­tiai­den nuor­ten pää­sään­töi­ses­ti ke­sä­ai­ka­na ta­pah­tu­vaa muu­ta­man vii­kon mit­tais­ta tu­tus­tu­mis­ta mui­hin mai­hin ja nii­den kult­tuu­riin. Tämä ta­pah­tuu per­heo­les­ke­lun ja kan­sain­vä­lis­ten lei­rien muo­dos­sa. 

 

Kan­sain­vä­li­nen Lions-nuo­ri­so­vaih­to­toi­min­ta alkoi Suo­mes­sa vä­hi­tel­len ja sitä alet­tiin hoi­taa or­ga­ni­soi­dus­ti 1960-lu­vul­la, jol­loin vuon­na 1966 va­lit­tiin en­sim­mäi­nen nuo­ri­so­vaih­to­joh­ta­ja. 

Viime vuo­si­na Suo­mes­ta on läh­te­nyt n. 200 nuor­ta ja tänne on saa­pu­nut 140-160 nuor­ta. Suo­mes­sa jär­jes­te­tään ta­val­li­ses­ti 4-5 kan­sain­vä­lis­tä lei­riä ke­säs­sä. 

 

Nuo­ri­so­vaih­to on lionsklu­bien ak­ti­vi­teet­ti.  Klu­bit hy­väk­sy­vät ja ”lä­het­tä­vät” nuo­ren vaih­toon ja jär­jes­tä­vät per­heo­les­ke­lu­mah­dol­li­suu­den Suo­meen saa­pu­vil­le nuo­ril­le.  Ta­val­li­ses­ti lä­het­tä­vä klubi tukee nuo­ren mat­kaa ta­lou­del­li­ses­ti erik­seen so­vit­ta­val­la mää­räl­lä. Eet­ti­sis­tä syis­tä lionsklu­bin jä­se­nen lap­sel­le täl­lais­ta tukea ei voida mak­saa klu­bin ak­ti­vi­teet­ti­ti­lil­tä. 

 

Suo­men lionsklu­bit tu­ke­vat yh­teis­vas­tuul­li­ses­ti tääl­lä jär­jes­tet­tä­viä kan­sain­vä­li­siä lei­re­jä. 

Mi­kä­li olet kiin­nos­tu­nut osal­lis­tu­maan Lions-jär­jes­tön nuo­ri­so­vaih­toon, ota yh­teyt­tä paik­ka­kun­ta­si lionsklu­biin li­sä­tie­to­jen saa­mi­sek­si.

 

Lio­nien nuo­ri­so­vaih­don teh­tä­vä - mis­sio we serve  • Luoda suo­ma­lai­sil­le nuo­ril­le mah­dol­li­suus nähdä ja kokea uusia kult­tuu­re­ja ja elä­mää vie­raas­sa maas­sa ja luoda uusia eri­lai­sia ys­tä­vyys­suh­tei­ta sekä antaa nuo­rel­le ti­lai­suus kas­vaa ja ke­hit­tyä it­se­näi­ses­ti toi­meen­tu­le­vak­si kan­sa­lai­sek­si.

  • Luoda suo­ma­lai­sil­le per­heil­le ja hei­dän nuo­ril­leen mah­dol­li­suus tu­tus­tua vie­rai­siin kult­tuu­rei­hin ja ih­mi­siin vas­taa­not­ta­mal­la tänne saa­pu­via nuo­ria.

  • Luoda mah­dol­li­suus lio­neil­le ja jou­kol­le nuo­ria (mah­dol­li­ses­ti leoja) har­joit­taa kan­sain­vä­lis­tä toi­min­taa ja joh­ta­juut­ta or­ga­ni­soi­mal­la ja joh­ta­mal­la nuo­ri­so­vaih­toa ja sii­hen kuu­lu­via lei­re­jä.

  • Li­sä­tä ja yl­lä­pi­tää po­si­tii­vis­ta lion­si­ma­goa Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la.

  • Saada mahdollisesti uusia Leo ja Lions jäseniä järjestöömme.


Ari Lindell

Director of Youth Camps and Exchange (YCED)

ari.lindell(at)lions.fi

+358 50 544 2979

 

Päivitetty 24.10.201724.10.2017
Lions-nuorisovaihto on 17 (16)-21 -vuotiaiden nuorten lyhytaikaista, pääasiassa kesäaikana tapahtuvaa, eri maiden elämään ja kulttuuriin tutustuttavaa toimintaa. Se koostuu tyypillisesti perhejaksosta ja kansainvälisestä nuorisoleiristä tai pelkästään perhejaksosta. Vaihdon kokonaiskesto (pe...
24.10.2017
International Youth Exchange (YE) is one of the most important activities of thousands and again thousands of young people to and from all continents of the world. Late 90s the Finnish YE made about 10% of all the world’s Lions YE.
The Finnish Youth Exchange Program in...
24.10.2017


Valinnan perusteet

Klubi päättää nuorisovaihtoon osallistumisesta ja siitä, ketkä nuoret valitaan klubin nuorisovaihdokeiksi (Youth Exchange Student = YES).

Valittavan nuoren tulee täyttää seuraavat ehdot:
• Nuoren on sopeuduttava kohdemaan e...
24.10.2017


Vastavuoroisuus

Sovittaessa nuorisovaihdon kohdemaiden kanssa nuorten määrästä sovelletaan usein vastavuoroisuusperiaatetta. Kumpikin osapuoli hyväksyy yhtä monta nuorta vaihtoon toisiltaan. Käytännössä Suomeen ei tule yhtä montaa nuorta kuin täältä lähtee. S...
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki
010 501 4500

Yhteystiedot