Lehdistötiedote 9.6.2017: Leijonat juhlivat sataa palvelun vuotta

Suomalaisilla lioneilla on aihetta juhlaan, kun itsenäinen Suomi ja kansainvälinen Lions-järjestö viettävät tänä vuonna 100-vuotisjuhliaan.

 

‒ Veteraanien tukeminen ja yhteistyö veteraanijärjestöjen kanssa on aina ollut suomalaisessa lionstoiminnassa merkittävässä asemassa. On hieno yhteensattuma, että vietämme Lions-järjestön satavuotisjuhlia samana vuonna, kun juhlimme Suomen itsenäisyyden juhlavuotta, Suomen Lions-liiton pääsihteeri Maarit Kuikka sanoo.

 

Lionstoiminnan 100-vuotisjuhlavuonna Suomen Lions-liiton 64. vuosikokous järjestetään 9.-11.6.2017 Joensuussa. Vuosikokous on suomalaisen leijonaväen pääjuhla. Euroopan suurin vuotuinen lionstapahtuma tuo Joensuuhun noin 2 000 vierasta ja järjestelyistä vastaavat Joensuun alueen 13 lionsklubia.

 

‒ Suomi on maailmanlaajuisesti tiettävästi ainoita kansainvälisen Lions-järjestön maita, joka viettää satavuotisjuhlakokousta muualla kuin pääkaupungissa.

 

Sadatta vuottaan juhliva lionstoiminta ja 100-vuotias itsenäinen Suomi näkyvät kaikissa järjestelyissä. Juhlavuoden kunniaksi Joensuun kaupunki ja lionsklubit ovat yhteistyössä rakentaneet Penttilänrantaan kansallisesti merkittävän perintöprojektikohteen, Leijona Ruusupuiston. Yli 130 ruusulajikkeesta koostuvan, liki tuhannen ruusun puiston avaa 9.6. kansainvälisen Lions -järjestön edellisen kauden presidentti Dr. Jitsuhiro Yamada.

 

Suomessa palveltu yli 1,8 miljoonaa ihmistä

 

100-vuotisjuhliaan viettävä Lions-järjestö on maailmanlaajuinen tavallisten ihmisten uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka tuo apua sitä tarvitseville ihmisille.

 

– Lioneilla on vahva halu auttaa niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Lioneilla on monta tapaa tehdä hyvää. Juhlavuonna haluamme tehdä 2017 tekoa Punainen Sulka -keräyksen kautta nuorten hyväksi, Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Heikki Hemmilä sanoo.

 

Vuosikokouksen Facebook-sivuille on kerätty päivittäin esimerkkejä leijonien tavasta tehdä hyvää. Sadas tapa päivittyy sivuille vuosikokousviikonloppuna.

 

Kansainvälisen Lions-järjestön 100-vuotisjuhlaan liittyy massiivinen palveluprojekti, jonka tavoitteena on tehdä kolmen vuoden aikana hyvää vähintään 100 miljoonalle ihmiselle eri puolilla maailmaa 30.6.2018 mennessä. Tavoite on jo ylitetty ja palvelutoiminnan raportoidaan tavoittaneen jopa 153 miljoonaa ihmistä.

 

Myös Suomessa olemme ylittäneet tavoitteeksi asetetun 1,8 miljoonaa palveltua ihmistä etuajassa. Hyvän tekemisen muotoja ovat esimerkiksi laitoksissa asuvien vanhusten säännöllinen ulkoiluttaminen tai lukupiirin tarjoaminen ikäihmisille. Lionsklubit ovat myös perustaneet perintöprojekteja kotikunnissaan.

 

Lisätietoja: Suomen Lions-liiton pääsihteeri Maarit Kuikka, , gsm 040 580 2494.

 

Suomen Lions-liitto on valtakunnallinen kattojärjestö, jonka lionsklubit perustivat 24.10.1960 hoitamaan valtakunnallista yhteistyötä, maanlaajuisia kampanjoita ja tukemaan klubien toimintaa. Liitto järjestää nuorisovaihtoa, kouluttaa ja valmentaa sekä vastaa Suomen lionsklubien kansallisista ja kansainvälisistä aktiviteeteista ja yhteistyöstä. Suomen Lions-liitto kuuluu kansainväliseen Lions Clubs International -järjestöön. Suomen Lions-liiton jäsenmäärä on noin 24 000.


 

Finlands Lionsförbund: Lions firar hundra år av service

Lion i Finland har anledning till fest, då det självständiga Finland och internationella Lionsorganisationen begår sina 100-års jubileer detta år.

 

‒ Att stöda veteraner och samarbeta med veteranorganisationerna har alltid vari angeläget för lionsverksamheten i Finland. Det är ett fint sammanträffande att vi firar vår Lionsorganisations 100-åriga verksamhet samma år som vi firar Finlands självständighet, säger Finlands Lionsförbunds generalsekreterare Maarit Kuikka.

 

Jubileumsåret ordnas Finlands Lionsförbunds 64 årsmöte 9-11.6.2017 i Joensuu. Årsmötet är huvudfesten för Finlands lion. Europas årligen största Lions evenemang samlar cirka 2000 gäster i Joensuu och för arrangemangen svarar 13 Lions klubbar i Joensuu med omnejd.

 

‒ I globalt perspektiv torde Finland vara det enda Lions-landet som begår hundraårsjubileumsmötet på annan ort än huvudstaden.

 

Hundraårsfirandet av Lionismen och det självständiga Finland syns i alla arrangemang. Jubileumsåret till ära har Joensuu stad och Lions-klubbarna tillsammans anlagt ett nationellt betydande kulturarv i Penttiläranta, en Lions Rosenpark. Parken som består av över 130 rosenarter med närmare tusen rosor öppnas 9.6 högtidligt av Lions internationella president under föregående period Dr. Jitsuhiro Yamada.

 

I Finland har över 1,8 miljoner människor fått hjälp

 

Den världsomfattande Lions-organisationen som begår sitt 100-års jubileum är en religiöst och politiskt obunden rörelse, som hjälper människor i nöd.

 

‒  Lions har en stark vilja att hjälpa såväl på lokal nivå som nationellt och internationellt. Lions har många sätt att göra gott. Under jubileumsåret vill vi genom Röda Fjädern-insamlingen göra 2017 goda gärningar till förmån för de unga, säger Finlands Lionsförbunds ordförande Heikki Hemmilä.

 

På årsmötets Facebook-sidor har dagligen presenterats exempel på lions sätt att göra gott. Sätt nummer 100 kommer att presenteras på sidan under årsmötesveckoslutet.

 

Till den internationella Lions-organisationens 100-års jubileum hör ett massivt biståndsprojekt med målet att under en treårs period göra gott för minst 100 miljoner människor runt om i världen fram till 30.6.2018. Målet har redan nåtts. Enligt rapporter har biståndsverksamheten nått upp till 153 miljoner människor.

 

Också i Finland har vi överskridit vårt mål på 1,8 miljoner hjälpta i förtid. Metoder att göra gott är exempelvis att gå ut på promenad med åldringar som bor på åldringshem eller att erbjuda en läsekrets för äldre. Lions-klubbarna har också skapat kulturarv på sin hemort

 

Tilläggsuppgifter: Finlands Lionsförbunds generalsekreterare Maarit Kuikka, , gsm 040 580 2494.

 

Finlands Lionsförbund är en riksomfattande takorganisation som Lions-klubbarna grundade 24.10.1960 för att handha samarbete på riksnivå, hela landet omfattande kampanjer samt stöda klubbarnas verksamhet. Förbundet ordnar ungdomsutbyte, utbildar och instruerar samt svarar för Lions-klubbarnas i Finland internationella aktiviteter och samarbete. Finlands Lionsförbund hör till Lions Clubs International. Finlands Lionsförbunds medlemsantal är ca 24 000.

 

Översättning: Björn Taxell

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot