Nyhetsbrev oktober 2020 - Många sätt att göra gott

Det centrala temat för det här nyhetsbrevet är att uppmuntra diskussionen för att rekrytera nya medlemmar, om synligheten hos lionsverksamheten som tilltalar de unga och allmänt om att garantera kontinuiteten hos lionsverksamheten då behoven växer i Finland och globalt.

Nu under våren har vi lion ställvis redan fått smak för nätmöten och det förefaller som om att nätmöten kommer att bli ”det nya normala” även för oss.  Det här att ”ge lillfingret” åt nätverktyget kan även öppna en kanal för tanken om en mera utbredd digitalisering inom lionsverksamheten. Vi har ju redan länge haft olika portaler för informationsförmedling och registrering men kunde serviceplattformerna ha en större roll i aktiviteter och inom administrationen? Om man så vill, kunde man delta i månadsmöten på distans. Lionslotterna kunde man lösa in och inriktas elektroniskt. En elektronisk insamlingsbössa kunde man sätta in på sidans kant och erbjuda en genomskinlig kanal för att visa till vilket ändamål understöden går.         

De unga diginativa växer ihop med nättjänster och formen och modellen för nya lionsaktiviteter kan redan i den nära framtiden delvis vara digital.

Sami Dahlman
Medlem i Finlands Lionsförbunds kommunikationsgrupp 
E-distriktets kommunikationsledare

Vi hjälper

Lionens styrka ligger i förmågan att anpassa verksamheten till de lokala behoven. I de riksomfattande projekten bör klubbarna hitta sitt eget sätt att närma sig allmänheten då det gäller insamlingar, hjälpverksamhet och bidrag. Detta har som följd att vi lion, jämfört med många hjälporganisationer med en smal verksamhetssektor, för de unga förefaller som en tidvis diffus organisation. Låt oss sträva efter att alltid hitta ny glädje i verksamheten och visa upp den i den externa kommunikationen.
   

Periodens 2020-2021 distriktsguvernörer från vänster Rauno Ojantakanen(O), Markku Karlsson(A), Arto Harju-Autti(L), Ahti Kallioinen(E), Tuula Rantaeskola(H), Antero Stenius(I), Kyösti Skippari(D), Petri Lappi(K), Markku Vesikallio(N), Nina Moilanen(C), Erkki Mäntylä(G), Susanna Jokiperä(B), Raimo Sillanpää(F), Veli-Matti Wasell(M)

Vi, de nya distriktsguvernörerna, har tillträtt vår befattning i juli och nu har vi fått tjäna i en ny, mycket intressant funktion redan under en fjärdedel av perioden. Varje distriktsguvernör verkar självständigt i sitt eget distrikt och poängterar precis de delområden som är viktiga i respektive distrikt. Ändå har vi via förbundets ledande organ, guvernörsrådet, även insyn i landets hela lionsverksamhet. 

Lionsförbundet har strävat efter att erbjuda klubbarna många olika verksamhetsformer då det gäller aktiviteter och samarbete med andra aktörer. Klubbarna bör ändå även i dessa fall uppleva att de gör något på sina egna hemorter så att vi också tänder på landsomfattande projekt. Kärnan i vår verksamhet är serviceverksamheten på hemorten.

Vår inre styrka ligger i det att vi har många sätt att göra gott, varje klubb har sitt eget sätt att tjäna och hjälpa. Då man ser på saken ur allmänhetens, speciellt de ungas synvinkel, verkar det ändå att man har en splittrad bild av vad lionen gör. Då tävlingen är hård t.o.m. inom frivilligverksamheten, väljer de unga lätt den organisation som har en tydlig profil och står närmast deras världsbild.

Som ett gammalt lionsland har vi i vår verksamhet nått en brytningspunkt – hur ska vi kunna anpassa oss till ett föränderligt samhälle och ändå bevara vår inre styrka? Då man i klubben har en medveten, fortsatt diskussion om sina verksamhetsformer och förutsättningslöst ser på ortens behov av service, kan vi utvecklas mot något nytt. Då vår verksamhet är betydelsefull för och för med sig glädje även åt oss medlemmar, visar den sig i sig själv samt genom aktiv kommunikation som en styrka och en förmåga att in- och påverka.

Vi är en ofulländad, mångskiftande, idérik, entusiastisk och värdefull organisation. Vi har otaliga möjligheter att förbättra vår verksamhet – såväl distriktens som förbundets funktionärer är väldigt motiverade att hjälpa klubbarna. Ansvaret är mitt, ditt, vårt – vi är till för varandra.

Nina Moilanen

Distriktsguvernör 2020-21

C-distriktet


Den finländska lionsverksamhetens jubileumswebinar 23.10.

Lionsverksamhet har funnits i Finland redan i fantastiska 70 år och nu är det tid att fira med en gemensam skål i det öppna jubileumswebinariet 23.10.2020 13.30 - 15.00.

Den finländska lionsverksamheten firar under det pågående året sitt 70-års jubileum: den första finländska lionsklubben LC Helsinki-Helsingfors grundades 14.8.1950. Även Lionsförbundet har sitt eget jubileumsår då det fyller 60 år på FN-dagen 24.10.2020.

För att fira våra jubiléer ordnar vi fredag 23.20.2020 kl. 13.30 – 15.00 ett jubileumswebinar med temat 70 år av goda gärningar i de tusende lionens och leos land.

Vid jubileumswebinaret presenterar man goda gärningar för årtionden sedan till denna dag som i dag är och vid festen belönas Det Godas Dags Årets Välgörare.

Huvudkontorets finskspråkiga tjänsteman Tanja Saarinen berättar om det finländska lionsarbetet sett ur en internationell synvinkel. Vi får även lyssna till en intervju med prisbelönade lion Heli Perätalo som är en av Nya röster initiativets fyra globala vinnare 2019-2020.

Lionen har under de senaste åren arbetat mycket för miljön bl.a. i Lion och rena vatten-projektet. Vid seminariet framför också miljö- och klimatminister Krista Mikkonen sin hälsning till lionen.

Det utlovas mycket annat intressant program, anmäl dig till jubileumswebinaret via .

 

Nyheter från EF 2020 Virtuella Symposium

I en föränderlig miljö och ett föränderligt samhälle finns det allt mera behov av hjälpinsatser från Lions. För att hålla verksamheten igång bör ”morgondagens klubbar” kunna kommunicera med de unga på ett sätt som de godkänner. Det är viktigt att inse och förstå behovet av förändring och att stegvis ta de digitala kanalerna i användning och att hitta SoMe-evangelister i klubbarna som hängivet producerar innehåll i kanalerna.

 

Symposiets huvudtalare var mikrobiologen, polforskaren Antje Boetius som höll ett utmärkt anförande om jordklotets och miljöns förändring efter 1950-talet. Detta med en accelererande fart och i en sämre riktning genom åtgärder som skapats av människan. Marken bearbetas, klimatet blir varmare, polarisarna smälter, man använder allt mera fossila bränslen, jordytan sjunker, det uppkommer häftiga stormar och miljöförstörelse. Dessa är stora saker som den enskilda människan inte kan få ett slut på, men nog med gemensamma globala beslut. Den gamla energianvändningen bör minska och man bör ta i bruk förnybara energislag. Alla har vi ändå möjligheter att förändra vår egen livsmiljö i en bättre riktning såsom att samla bort föremål som inte tillhör naturen, plantera träd och utrota främmande växter. I de flesta europeiska länderna har man en nationell städdag i vilken förutom lion och leomedlemmar också deltar frivilliga, t.o.m. 20 000 människor.

I många inlägg behandlade man klubbarnas framtida verksamhet. Hur få klubbmedlemmarna att engagera sig i aktiviteterna. Gamla aktiviteter intresserar inte och då måste man förnya aktiviteterna. Man går igenom den här dagens aktiviteter, bildar smågrupper av klubbens medlemmar för att ge idéer till nya möjligheter och för att kartlägga ortens behov, man diskuterar idéerna öppet, väljer de som är lämpliga och förverkligar dem tillsammans. Med principen; analysera nuläget-planera-förverkliga-njut.

Hur får man unga medlemmar till klubben? Vi använder hela tiden samma gamla metoder i medlemsrekryteringen som tyvärr inte mera fungerar. Vi behöver unga medlemmar för att fortsätta med klubbarnas starka traditioner. Med erfarenhet från de europeiska länderna får vi dem bäst med via sociala medier. Klubbarna uppmuntrades att ta i bruk olika sociala medier och i dem presentera goda gärningar. Att få med nya unga medlemmar kräver förändringar i klubbverksamheten såsom nya mål, nya synsätt och nya handlingssätt. För de unga ska gälla likabehandling och de ska tas med i all verksamhet oavsett ålder. Deras nya synsätt och förslag ska inte avfärdas, de lever i nutiden med den dagens teknologiska verktyg vilka även de gamla kan lära sig. De nya medlemmarna behöver uppmuntran och knuffar framåt. För att hålla klubbarna vid liv behöver vi ett närmande mellan generationerna och ett agerande tillsammans därför att det är de unga som fortsätter verksamheten i morgondagens klubbar.

Det internationella målet att grunda temaklubbar har tagits väl emot i Europa. Italien är i toppen med 82 klubbar och Finland på en topplacering med 8 klubbar. Man upplevde att det var ganska lätt att grunda dem om bara ansvarspersonerna skrider till verket och letar upp lämpliga personer och grupper kring ett gemensamt tema.

Vi är på många sätt olika lion, men alla har vi förbundit oss till att hjälpa.

Låt oss göra klubbarna ny slags morgondagens klubbar

 

Matti Reijonen

Ordförande

Näsdagen

Näsdagen är snart här igen och Lionsförbundet fortsätter med det redan traditionella samarbetet med Näsdagsorganisationen. Med Näsdagens bidrag har man hjälpt otroligt många barn i utvecklingsländerna. Låt oss fortsätta med att föra det här goda vidare även detta år och gå in för kreativa insamlingssätt.

  

Lionsklubbarnas och Näsdagens samarbete har blivit en tradition trots att avtalet mellan Stiftelsen Näsdagen och Lionsförbundet inte mera är i kraft. Varje klubb deltar enligt sitt eget beslut. Tack vare insamlingen har man hjälpt tiotal tusen barn och fått till stånd många verkningsfulla saker. Näsdagen förlitar sig igen på lionens hjälp så att det viktiga arbetet fortsätter trots undantagstillståndet.

På grund av coronapandemin är barnen runt om i världen i en ännu sämre situation än tidigare och behovet av stöd och trygghet är nu stort. Med medel från förra årets Näsdagsinsamling lyckades man hjälpa över en halv miljon barn: t.ex. kunde ca 15 000 barn vaccineras mot dödliga sjukdomar och över 25 000 flickor lärde sig att försvara sina egna rättigheter. Under det här året fortsätter arbetet och det är allt viktigare då bl.a. skolgången på grund pandemin har försvårats i många områden på jorden.

Hur kan lionen delta i Näsdagen?

Att ordna Näsdagsinsamling är med lionens expertis både roligt och lätt. Insamlingen kan ske på olika sätt: bössinsamlingar, välgörenhetspromenader, sököturneringar eller att sedan tillbringa Näsdagen med sina närmaste på hemmaläktaren. Man kan delta precis på eget sätt och även med en liten insats kan lionen få positiv synlighet. Stiftelsen Näsdagen påminner alla lion om säkerheten som man i år måste fästa speciell uppmärksamhet vid då man planerar en insamling. 

Näsdagskampanjen börjar med konserten Fred och kärlek som ordnas 29.10. Där får man höra stycken från 60-talet med ackompanjemang av Tapiola Sinfonietta. Den egentliga Näsdagen hålls fredag 13.11.  då man vänder olycka till lycka för världens barn. Bägge program visas i direktsändning på Yle TV1-kanalen. Förhoppningsvis är alla lion då med i svängarna, i alla fall på hemmaläktaren!

En bössinsamling kan man ordna när som helst under kampanjtiden 29.10 - 15.11. Om det är möjligt att ordna en bössinsamling eller något annat jippo bara under några dagar är en bra tidpunkt 30.10., 13.11. och 14.11.

Materialbeställningar och ytterligare information på bekant sätt . 

Ytterligare information om kampanjen: .

 

PDG Reijo Stedt, lion Tauno Laine

Lions – Näsdagensamarbetet

Samarbetsverksamheten

Coronans inverkar även på partnerskapssamarbetet men å andra sidan är coronan inte ett hinder för att inleda nya intressanta samarbetsprojekt.

Konserterna som planerats tillsammans med Barnklinikernas Faddrar r.f. till förmån för barn som insjuknat i cancer har p.g.a. coronaviruset flyttats framåt. Av den orsaken har vi utvecklat nya idéer för cancerbarnen och som man kommer att informera om inom en nära framtid.

Leijonaemot ry är vår nya landsomfattande samarbetskumpan. Nu om någonsin öppnas för klubbarna möjlighet att förverkliga WE SERVE – servicearbete.

Leijonaemot är en kamratstödförening för föräldrar med barn som har särskilda behov.

I vårt avtal har samarbetet fastställts enligt följande; lionsklubbarna i Finland börjar från början av oktober hjälpa familjer där det finns barn som har särskilda behov genom att på den egna orten förverkliga begäran om hjälp.  Begäran om hjälp kommer till klubbarna via distriktens GST d.v.s. Service-/Partnerskapsledare med vilken Leijonaemot först är i kontakt med. Begäran kommer från föräldrar som verkligen behöver hjälp och hjälpbegären varierar från butiksbesök till mindre reparationsarbeten, trädgårdsarbeten eller motsvarande och som familjen inte har möjlighet att precis då ta hand om. Lionsklubbarna har möjlighet att neka till begäran eller föreslå, ifall man upplever det nödvändigt, att man ändrar innehållet i uppgiften.

BRA ATT VETA, vem är ett barn med speciella behov? Vilket som helst barn eller en ungdom som behöver speciellt stöd. Barnet kan ha allvarlig allergi, ADHD, utvecklingshandikapp, rörelsehandikapp, eller hen kan ha insjuknat i cancer eller skadats i en olycka.

För alla är tystnadsplikten en bekant sak och det bör alla som deltar i den här verksamheten absolut efterfölja.

Man har också frågat om vi behöver ett straffregisterutdrag då man sköter uppgiften. Vi behöver inte då ”arbetsförhållandet” är kortvarigt/uppdragsbetonat. Utdraget ges endast för ett arbets- eller tjänsteavtal som gäller över tre månader.. 

 

 kan man läsa mera.

 

Ytterligare information

MDC Veikko Teerioja, Samarbetsledare/Samarbetsbranschen

, tel. 0400 410793

Hälsningar från medlemsbranschen

 

ör kontinuiteten i lionsverksamheten är det viktigt att fortsätta med en aktiv medlemsrekrytering. Vid medlemsbranschens möte ansåg man att synligheten i sociala medier och användningen av personliga kontaktnätverk är viktiga sätt att fungera på. Extern kommunikation och sådan som lockar nya medlemmar bör göras så att den tilltalar servicevilliga unga.

 

 

Medlemsbranschens arbetsgrupp och distriktens medlemsledare höll ett gemensamt utbildningstillfälle i Seinäjoki 19 - 20.9. Tyngdpunkten låg vid att kartlägga framtidsutsikterna för medlemsbranschen samt att gå igenom de verktyg som man kunde utnyttja. Gällande dagsläget konstaterade man att ”Sökning på gång” kampanjen fortsätter enligt de ursprungliga planerna ännu under den här perioden. Stödet på 500 euro som man lovat för att grunda nya klubbar är också i kraft.

 

Man bör fortsätta med att även i framtiden hålla kvar kampanjens mål. D.v.s. man satsar på att rekryterar nya medlemmar och hålla kvar de nuvarande. Det är ändå inte meningen att sätta igång med en ny kampanj utan man bör allt mera satsa på att vår organisation blir mera känd. Detta gäller såväl förbundet, distrikten som även klubbarna. Man bör speciellt satsa på SOME-världen. En gemensam åsikt var att bara genom att öka synligheten och att personligen fråga tänkbara nya medlemmar kan vi säkerställa rekryteringen av nya medlemmar. Samtidigt skapar man även en bättre atmosfär i klubbarna och får de nuvarande medlemmarna att stanna kvar i klubben.

Den andra tyngdpunkten var att få samarbetet som hänför sig till GAT-verksamheten att fungera bättre. Klubbarna har redan lovvärt utsett olika ansvarspersoner, men tyvärr finns det även brister. Kanske ”titlarna” på de ansvarspersoner som finns i MyLci inte till alla delar är anpassade till den finländska tankevärlden. Beträffande dessa bör man inleda en ändringsprocess så fort som möjligt så att även det här hindret kan elimineras.

 

Hannu Hertti

Medlemsdirektor

Julkorten och lions-lotterna

För att träffa vänner och bekanta och genomföra lionsaktiviteter måste man fortsättningsvis förlita sig på nätkommunikation och indirekta hjälpinsatser. I distrikten och klubbarna är perioden i full gång. Då de traditionella aktiviteterna medför utmaningar p.g.a. reglerna för säkerhetsavstånd har de traditionella Lions-julkorten och -lotterna blir allt viktigare. Kom ihåg att i tid beställa julkorten och lotterna. 

 

Julkorten

Försäljningen av julkorten har fått en livlig början, fint! Försäljning av Lionsjulkorten är ett bra sätt för klubbens medelinsamling då 50 % av försäljningen blir kvar på klubbens aktivitetskonto. Du kommer väl ihåg att med intäkterna för julkorten stöder Förbundet det landsomfattande ungdomsutbytet, distriktens ungdomsläger, Leo-verksamheten, Orkester Nordens verksamhet o.s.v.

Då det har funnits vissa oklarheter beträffande julkortens pris så här ännu engång:

Postkort: minimibeställning/kortslag 10 st. = 9,00 € 

Dubbla kort: minimibeställning/kortslag 10 st. = 15,00 € (innehåller kuvert)

Personifierade kort: 2,00 €/kort, minimibeställning 100 st. (då man säljer t.ex. till företag eller samfund med egen hälsningstext) 

Kortsortimentet: För första gången med i utbudet. Innehåller 10 st. slumpmässigt valda post- och dubbla kort av de mest sålda korten från tidigare år. 9.00 €/sortiment

Om du har något att fråga beträffande julkorten, ta kontakt med Hannele Tanner-Penttilä, e-post  eller 0400-320753

 

Lions-lotterna

Du kommer väl ihåg att genom att köpa Lionslotter stöder klubbarna förbundets riksomfattande ungdomsutbyte, distriktens ungdomsläger, Leoverksamheten, Orkester Nordens verksamhet osv.

Det har kommit några frågor on Lions-lotternas fakturering. Man kommer att fakturera Lions- lotterna genast efter 4.2.2021 och räkningen kommer att sändas på klubbens e-postadress! Presidenterna ska vara observanta gällande detta.

En annan sak som är viktig att notera är att osålda lotter ska returneras senast 3.2.2021. OSÅLDA LOTTER KAN MAN MERA INTE RETURNERA 4.2.2021 OCH INTE HELLER SENARE. Om returneringen inte sker inom utsatt tid, förbinder sig klubben att betala för de osålda lotterna.

Lotteriets huvudvinst är under den här perioden 3 st. 4000 euros resegåvokort vars giltighetstid är två år.

Kom ihåg att registrera era lotter så att ni är med i utlottningen av huvudvinsten.

Om du har något att fråga om Lio9ns-lotterna eller behöver flera av dem, ta kontakt med Hilve Reijonen, e-post  eller 040 7656948.Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot