Nyhetsbrev januari 2021

Vad för MD-PRC?

Vid årsmötet i Kalajoki behandlades en inlämnad motion av LC Uusikaupunki/Merettaret vars syfte var att i klarspråk berätta om vår organisations struktur, verksamhetsformer och personbenämningar på vårt eget modersmål. Initiativtagarna var rädda för att vår fina organisation skulle förefalla alltför svårtillgänglig. Oron är motiverad.

Kommunikationen stöder sig på direktiv som gäller för branscherna och arbetsgrupperna. Enligt det kommuniceras vår verksamhet regelbundet i LION-tidningen, i nyhetsbreven, på www.lions.fi-sidorna och i sociala medier. Kommunikationsledaren (PRC) ansvarar för Finlands Lionsförbunds kommunikation och för förverkligande av kommunikationsstrategin tillsammans med verksamhetsledaren och förbundets ordförande. PRC deltar i möten som LION-tidningens redaktionsråd håller, förverkligar utbildningar, stöder projektens information samt utvecklingen av nätkommunikationen inom förbundets, distriktens och klubbarnas branscher och arbetsgrupper. Man noterar och beaktar AlfaTV och de bägge inhemska språken.

LION-tidningen har utkommit regelbundet, likaså nyhetsbreven och hemsidorna har uppdaterats. För att inte glömma förbundets och distriktens sociala medier. Under den här perioden har man även inlett webinarserien De tusende lionens land. Kommunikationsarbetsgruppen och de kommittéordförande som i distrikten ansvarar för kommunikationsärenden har verkat för att nå det gemensamt uppställda målet.

Enligt besöksstatistiken öppnades LION-tidningen 5/2020 som endast utkom digitalt 155 gånger på vår webbplats 2020. 44 % av medlemmarna läste eller i alla fall låtsades läsa nyhetsbrevet.

På de nio De tusende lionens land webinarerna registrerades 295, deltog 232 och inspelningarna sågs i efterskott av 203 deltagare. Fredsaffischtävlingen fick sammanlagt 305 Facebook-gillanden.

I det här nyhetsbrevet betonar man bl.a. betydelsen av rapportering, påminner om viktigheten att belöna, bjuder in till att planera ett internationellt läger i Finland sommaren 2022 för unga diabetiker, bekantar oss med nya sätt att hjälpa, får statistik om kort, lotter, munskydd och fadderredovisning. Kampanj 100:s accelerationsfas glöms heller inte bort. Aktuellt är också Lions Quests jubileumsår.

MD-PRC betyder för övrigt Multipeldistriktets PR-och Lions-informationsordförande. Man arbetar även på med att ”öppna upp” andra kryptiska benämningar på vår organisations struktur, verksamhetsformer och personbenämningar.

Jag tar gärna emot alla slag av respons så att vi bättre kan betjäna klubbarna, zonerna och distrikten. Och framför allt, vi har en uppgift ”Bistå dina medmänniskor i deras svårigheter. De sörjande behöver ditt deltagande, de svaga och nödlidande ditt stöd”.

Raimo Sillanpää
MD-PRC, Kommunikationsledare
Tel. 040 52 00044

Varför rapportera

Jag hänvisar till inledningstexten till uppmaningen att rapportera serviceinsatser i det nyss utkomna LCI:s Digest nyhetsbrevet. 

”För att på ett effektivt sätt kunna sprida information, mäta vår påverkan och öka antal medlemmar är det oerhört viktigt att alla klubbar inrapporterar sina hjälpinsatser. Varje projekt vi deltar i som Lions och Leos, oavsett hur stort eller litet, är det viktigt på vår resa i hjälpinsatser i lokala samhällen och runtom i världen”.

Var och en av oss förstår varför man i företag planerar verksamheten, rapporterar den och följer med nyckeltal. Man ändrar ibland t.o.m. radikalt på verksamheten ifall resultaten inte är tillfredsställande. Detta gäller även för frivilligorganisationer som lionsverksamheten. Rapportering är ett märke på att vi finns och är aktiva med hänseende till vår grundtanke We Serve.

Klubbarna ska månatligen rapportera om sin egen verksamhet. Systemet MyLion har skapats för rapportering av serviceinsatser. Ansvarsperson i distriktet är distriktets GST, d.v.s. serviceledare. Hens uppgift är att följa med klubbarnas rapportering samt att ge råd och hjälpa klubbarnas sekreterare i hens arbete. Till det här hör även rapporteringen av servicens resultat. Det lönar sig för GST att bekanta sig med MyLion-direktiven i slutet av avsnittet om service i Digest brevet och briefa klubbarna om rapporteringen. 

MyLCI är det andra av våra rapporteringssystem där man skriver in medlemsärenden. Det är viktigt att medlemssituationen månatligen är aktuell. Ifall det inte skett ändringar i medlemskåren, noterar klubbens sekreterar det genom att sätta ett krux i rutan för inga förändringar och saken är klar med det. Det här hör till distriktets GTM, d.v.s. medlemsledarens uppföljningsområde och hens uppgift är att påpeka för klubbarna om brister. Tidigare problem mellan MyLCI:s och förbundets medlemsregister är nu uppklarade men ännu kan man hitta något gammalt fel. Sådana fel kan t.ex. via distriktsguvernören förmedlas vidare.

Målet för den här periodens verksamhetsplan är 100 % rapportering. Ännu är det inte för sent att komplettera saknad rapportering. Om man börjar med rapporteringen först nu är arbetsmängden ganska så stor. Därför lönar det sig att göra det varje månad. Ännu finns det klubbar som inte har rapporterat någonting alls. Distriktets GST bör som ansvarsperson diskutera med klubbsekreterarna om eventuella orsaker och vid behov visa dem hur programmet fungerar. LCI har meddelat att nästa periods prioriterade sak kommer att vara rapportering. Om detta kommer man att få höra om från varje ansvarspersons mun och i meddelanden så att alla förstår ordets betydelse. Varför skulle man börja med rapporteringen först nästa period? Vi kan lika bra börja med det redan nu, så att under nästa period är rapporteringen en helt bekant sak.

En bra början på året.

Matti Reijonen
Ordförande

Bekanta dig med nya sätt att med din klubb utföra servicearbete

  • Har du en extra dator eller surfplatta? Fundera på om du kunde donera apparater åt elever för att stöda deras virtuella skolgång eller åt någon som bor på ett vårdhem så att de kan hålla kontakt med vänner och familjemedlemmar.
  • Talar du ett annat språk? Kanske du kunde verka som frivillig och översätta dokument eller virtuellt lära ut språket?
  • Vem skulle inte tycka om att få ett brev? Fråga lokala vårdhem eller rehabiliteringsinrättningar om ni kan skriva brev för de inneboende som kan vara isolerade från sina vänner och familjen under coronapandemin (COVID-19).
  • Tycker ni om att arbeta med unga? Bekanta dig med virtuella undervisningsmöjligheter för studerande som behöver extra hjälp då de nu får distansundervisning.
  • Tycker du om att läsa? Fundera på att spela in ljudböcker för synskadade eller läs virtuellt för barn för att de kan stärka sin läsiver.
  • Vill du göra något tillsamman med klubbmedlemmarna? Har ni funderat på att tillsammans städa upp en park eller ett skogsområde där man lätt kan hålla social distans?
  • Tycker du om att sy? Ta kontakt med skolor, vårdhem och socialkanslier för att ta reda på om de behöver muns-nässkydd som kan återanvändas. 
  • Tycker du om att vistas ute? Hjälp grannar som behöver hjälp bl.a. med att sköta gårdsplan och trädgård, med att måla etc. Sådana uppgifter erbjuder värdefull service och gör det möjligt till att hålla social distans. 
  • Har ni tid med att uträtta ärenden? Hjälp grannen genom att erbjuda er att hämta mediciner eller dagligvaror.
Det här och annat motsvarande hittar man på adressen: . Ta och se efter!
Även virtuella händelser räknas! Glöm inte att rapportera virtuella möten och serviceprojekt.
På webinaret 4.2.2021 är temat servicebranschen!

Med serviceanda

Taisto Kotila
MD-GST, Serviceledare

Kampanj100 in i accelerationsfasen

LCIF:s mest ambitiösa kampanj genom tiderna får nu nya lockbeten. Jag sände just till klubbarna information om Melvin-tävlingens läge. Alla distrikts Top ten-listor har jag inte ännu fått fyllda. Med små ansträngningar skulle många klubbar ännu i det här skedet slå de nuvarande gulskjortorna. Den minsta klubben i O-distriktet skulle vinna över de andra med en Melvin och samtidigt få Modellklubbsdiplomet.

Till de bästa donatorerna kommer från huvudkontoret snart en sporrande uppmaning att öka på takten ända till att bli en Modellklubb. Nyligen fick jag ett meddelande att förutom B- och O-distriktet, även N-distriktet fått sin först Modellklubb, LC Helsinki/Kontula! För en klubb med trettio medlemmar betyder det 15 000 dollar fram till slutet av 2023. Grattis!

För att göra det lättare att donera, planerar huvudkontoret även att öppna en ny möjlighet att rikta donationerna direkt till LCIF:s olika ändamål, inte enbart till Hjälpinsatser eller Katastrofhjälp.

I samband med det virtuella NSR-mötet 16 - 17.2021 har LCIF ett eget seminarium vid vilket man från varje nordiskt land presenterar coronasäkra insamlingssätt samt verkningsfulla projekt som man förverkligat med hjälp av LCIF. Vi tar åtminstone upp I-distriktets katastrofberedskapsprojekt och B-distriktets internationella diabetesläger. Förslag till insamlingssätt är min 200 % modellklubbs flaskkvittolåda samt virtuell lilla jul av vilken jag förväntar mig att få deltagaravgifter motsvarande ett par Melvins. Kom med och lyssna!

LCIF-distriktskoordinatorerna, distriktguvernörerna, CC:na och ID har hedersamt varit exempel med sina egna donationer. Alla med, fast med priset av inbesparade klubbmåltider!

Var modig – var en Melvin!

PCC Heikki Hemmilä pMJF
Lionsförbundets LCIF-koordinator

Lions Quest - Kunskap för livet

Jubileumsår
Det har gått 30 år sedan man i Finland höll den första Kunskap för livet-utbildningen. Efter det har redan ca 20 000 lärare och barnfostrare deltagit i utbildningen. Trots att de som startade programmet 1991 var framsynta lion, kunde knappast ens de se vilken viktig roll som förmågan till interaktion spelar ännu idag.
Webinar 14.1.2021
Lions Quest - Kunskap för livet har presenterats i ett webinar 14.1.2021. Webinaret koncentrerar sig på att presentera programmet och att speciellt gå igenom de sätt på vilka varje enskild klubb kan delta i utvecklandet av barns och ungas förmåga till interaktion. 

Lions Quest-utbildningar kan snart förverkligas också på svenska i och med att utbildningen av en svenskspråkig ansvarsperson just nu är på slutrakan. Den nya svenskspråkiga utbildaren kommer att ta itu med sin uppgift efter det sista utbildningssteget är taget för hens del. Innan den nya utbildaren är klar bör hen visa sin förmåga vid ett svenskspråkigt LQ-utbildningstillfälle. För att ordna det tillfället behöver vi hjälp av de svenskspråkiga lionsklubbarna som uppmanas att kontakta skolor och bjuda in lärare.

För mera information kontakta LQ-utbildningssekreteraren: 

Jorma Hokkanen
LQCD, Lions Quest koordinator 

Varje lion är värd erkännande

Inom förbundet verkar under den här perioden en arbetsgrupp för förtjänsttecken. Dess uppgift är att uppdatera anvisningarna för förtjänsttecken och utmärkelser som man hittar på förbundets webbplats under sökordet förtjänsttecken. Gällande ansöknings- och leveranssätten uppdaterades anvisningarna senast hösten 2019 då man i förbundet gjorde organisationsförändringar. Många klubbar uppmärksammar sina förtjänta medlemmar med olika utmärkelser då klubben fyller jämna år. Vissa klubbar gör det tyvärr inte ens då. Lionen utför ett förtjänstfullt välgörenhetsarbete för vilket äran tillhör alla medlemmar. Vi i arbetsgruppen önskar att man i klubbarna på olika sätt och regelbundet skulle belöna förtjänstfulla medlemmar. Det handlar inte om pengar. 

I början av året sände vi till de som under den senaste tiden fungerat som distriktsguvernörer en förfrågan om användningen av förtjänsttecknen, rangordning, kriterier, ansökan och motsvarande. Andra enskilda lion kan också till slutet av den här månaden framföra sin åsikt om förtjänsttecken och belöningar genom att kontakta arbetsgruppens ordförande Seppo Söderholm,  eller 0400 656209.

PCC Seppo Söderholm

Kom med och planera ett internationellt läger i Finland för unga diabetiker sommaren 2022!

Vi hoppas att NSR-mötet denna vecka fattar ett positivt beslut om ett läger som årligen cirkulerar i Norden och som ordnas för unga som lider av typ 1-diabetes. I Finland har man hållit ett pilotprojekt sommaren 2019 varför det finns färdigt en plan för genomförandet. Vi söker ännu några som är intresserade att ingå i arbetsgruppen för att föra projektet vidare.

Ta kontakt med VCC Sanna Mustonen 

Lionslotternas lägesrapport

Av lotterna har returnerats ca 2230 st. Jag önskar att klubbarna skulle ha ryggrad att man vid klubbmöte ännu en gång behandlar lottärendet och frågar av medlemmarna om någon i klubben ännu önskar köpa de här lotterna.

Lottförsäljningens distriktsvisa försäljningsstatistik torde man få färdig i början av februari Informationen finns i februari månads nyhetsbrev.
Det är ännu 1 månad kvar av försäljningstiden!
Det har kommit några frågor om faktureringen av lotterna. ALLTSÅ, lotterna faktureras först när returneringstiden har gått ut, d.v.s. efter 4.2.2021

Klubbarna ska ändå komma ihåg att lotter som inte sålts bör returneras och vara framme senast 3.2.2021. Efter det datumet tar man inte mera emot lotter utan klubben förbinder sig att betala för de lotter som inte sålts.

Ytterligare information om lotterna: Hilve Reijonen, tel. 0407656948, e-post: 

Julkortens slutliga försäljningsstatistik 2020

Julkortens försäljning 31.12.2020 sammanlagt 47 131 €. Jfr föregående period 51 983 €. Minskning 9,3 %.
Försäljning per kategori: postkort 58 760 st., dubbla kort 24 670 st. och personifierade kort 3050 st. Den nya produkten, d.v.s. kortsortimentet 260 á 10 st., 2660 kort.

I tabellen sammanställning av distriktens julkortsinköp och jämförelse med föregående år.
Lions-julkortsförsäljning per distrikt 2020-2021

Distriktens serviceledare (GST) kommer att få sitt distrikts julkortsstatistik per klubb.
Ytterligare information om julkorten: Hannele Tanner-Penttilä, tel. 0400 320753, e-post: 

Mun- och nässkyddsaktiviteten för klubbarna

Aktiviteten har tillsvidare lyckats bra. Fram till årsskiftet har klubbarna redan beställt 1339 lådor med skydd. Det lönar sig att komma ihåg att intäkterna är bra, inköpspriset 10 € och försäljningspriset 20 €. De intäkter man fått kan man donera via Barnklinikernas faddrar till cancerbarn eller använda till annat välgörenhetsarbete. Rekommendationen är att stöda cancerbarnen. Coronan fortsätter säkert en längre tid under våren, varför tilläggsbeställningar lyckas ännu under hela våren.

Barnklinikernas faddrar 

Klubbarna inkomster från försäljning av mun- och nässkydd som donerats till faddrarnas konto överstiger redan 5000 €. Det här är en fin grej! Jag hoppas att även andra klubbar, som ännu inte hunnit, donerar den inkomst man fått till cancerbarnen.

Sammanlagt under året 2020 har man samlat in 10600 € som donationer till faddrarna vilket betyder att man blev långt från målet. Cancerbarnen väntar på att klubbarna under 2021 bättre kan förverkliga sina aktiviteter vilket gör att situationen för donationer också förbättras.

MDC Veikko Teerioja, samarbetsledare
tel. 0400 410793, 


Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot