Nyhetsbrev december 2020

Tillsammans är vi mera

 

Då en dörr stängs öppnar sig en annan. Så är det. Det har många klubbar lagt märke till och anpassat sig till det nya normala via sina egna sätt att verka. Men man har säkert tidvis kört på ”tomgång” och det gör man troligtvis ännu under våren.  Därför har vi också möjlighet att koncentrera oss på klubbarnas utvecklingsarbete.

 

Förbundets, distriktens och klubbarnas GAT-arbete ser till att i alla klubbar och alla medlemmar har nödvändiga kunskaper om och färdigheter och resurser för servicearbetet. I det här teamet har vi utbildnings-, medlems- och serviceansvariga. Kommunikationen utgör även en viktig del av denna helhet. Servicearbetes synlighet beror på oss själva d.v.s. ”vem lyfter rumpan på katten om inte han själv”

 

Vi tar upp till diskussion framtiden för Finlands Lionsförbunds katastroffond. Fonden utgör ju en stor del av vår internationella verksamhet och vår internationella synlighet.

 

I vårt nyhetsbrev berättar vi att Barnens Lejonlopp fortsätter. Kampanj 100 hittar på nya saker och att Lions Quest-utbildningarna har lyckats bra. Man hittar även den färskaste infon om julkorten och Lions-lotterna och vi påminner om munskyddsaktiviteten.

 

Igen erbjuder man mångsidig utbildning. Det lönar sig att bekanta sig med det internationella och nationella utbildningsutbudet. Där hittar man hjälp bl.a. i att använda sig av kommunikation på distans och av medlemsregistret. Bekanta er med utbildningsmaterialet som finns på förbundets webbsidor under ”För medlemmar” och utnyttja det fullt ut.

 

Vi påminner om ärenden och personförslag som man önskar att man behandlar på förbundets årsmöte och berättar om stadgeändringar som gäller Leo multipeldistriktet i Finland.

 

I december kommer Finlands Lions Förbund att ordna en medlemsundersökning som underlag för en framgångsrik medlemsrekrytering. Nu är ett bra tillfälle att påverka och föra fram sina egna åsikter!

 

För den kommande treårsperioden söker vi en ny ordförande för Lions Quest – grip tag i utmaningen!

 

Och slutligen, Igloorna i Levi – ett logierbjudande.

 

Vi önskar er alla fina högtidsdagar som är på kommande samt styrka och hälsa såväl i lionsverksamheten som inom andra områden i livet. Väl mött i januari!

 

Ulla Karppinen

Medlem i Finlands Lionsförbundets kommunikationsgrupp

I distriktets kommunikationsledare

GAT-lionen i farten

 

Förbundets utbildnings-, medlems- och servicebranschernas arbete börjar producera resultat. Målet är att förena Lions Clubs Internationals tre grundpelare: ledarskap, medlemskap och serviceverksamhet. För att garantera det, utvecklar förbundets arbetsteam (GAT) program och verktyg för lion- och leoledare.

 

Via arbetsteamens arbete, nu till största delen på nätet, får klubbarna aktuell information och stärker sin verksamhet som resulterar i att den service man presterar, är mera ändamålsenlig än tidigare.

 

Klubbarna utgör verksamhetens nav

Förbundets arbetsteam sätter hela det nätverk som bildas av lionen att arbeta för er klubb. Teamarbetet är det centrala, det för samman utbildnings-, medlems- och servicebranscherna för att stöda er klubb. Det här tillvägagångssättet, där man fungerar som ett team, garanterar att man i alla klubbar och att alla medlemmar har nödvändig kunskap, förmåga och resurser för servicearbetet. Ni får stöd från många olika håll.

 

Verksamhetsmodellen i praktiken

Förbundets GAT-team utbildar och förmedlar information till distriktens GAT-team, varje team skilt för sig. Distriktens GAT-medlemmar utbildar och förmedlar den information som den fått till distriktets klubbar och rapporterar månatligen om sin egen verksamhet till förbundets ansvarsperson. Distriktsguvernören leder GAT-teamet i sitt distrikt och har varit med om att utarbeta och godkänna förbundets verksamhetsplan. I den är en av de viktigaste helheterna att man i distrikten tar i bruk GAT-verksamheten. Nu är det tid att göra distriktens resultat synliga inom varje GAT-verksamhetsområde. Med tillhjälp av de rapporter som kommer från distriktens GAT-personer, ser vi vilka saker som man på förbundsnivå ska fokusera på och vilka är resultaten eller gör vi onödigt arbete. Avsikten med allt det här är att främja klubbarnas verksamhet och för att de ska få aktuell information. Under nästa period kommer den internationella organisationen att fästa speciell uppmärksamhet vid två saker av vilka den ena är rapporteringen. Det är klubbens sekreterare som i de flesta fall sköter den månatliga rapporteringen därför att uppföljningen sker per månad. Medlemsledaren ansvarar för och följer med medlemsrapporteringen i MyLCI och serviceledaren på motsvarande sätt med rapporteringen av aktiviteter i MyLCI. Man bör speciellt fästa uppmärksamheten vid att rapporteringen är korrekt och att aktivitetsinsatserna stämmer. Det är alldeles uppenbart att detta kräver utbildning och vägledning på alla lionsnivåer.

Distriktsguvernören är sitt distrikts ledare, exempel och maktutövare. De tidigare distriktsguvernörern

a stöder med sin egen erfarenhet distriktsguvernören och främjar förverkligandet av förbundets verksamhetsplan. Tillsammans är vi mera.

 

Matti Reijonen 

Ordförande

 

 

 

 

 

”Vi Hjälper” nu och i framtiden

 

Trots att vi ännu lever i ”skuggan” av coronan fortsätter vi med vår uppgift ”Vi Hjälper” som tidigare. Lionsklubbarnas viktigaste hjälpinsatser sker inom det egna närområdet och den egna livsmiljön. Genom olika service- och medelanskaffningsaktiviteter som klubbarna utför, stöder vi i samarbete med andra lokala aktörer ett sunt liv och en sund utveckling för barn och ungdomar, vi hjälper handikappade och åldringar och andra som behöver hjälp.

 

Det är viktigt att det arbete som vi utför även får synlighet. Ett annat mål är att de aktiviteter som klubbarna utför i sig själva är reklam och inbjudan att komma med i vår glada och förhoppningsvis även lockande verksamhet. Vi ska alltså ordna aktiviteter i vilka förutom klubbmedlemmar även utomstående kan delta i. Vi ska komma ihåg det gamla ordstävet ”vem lyfter rumpan på katten om inte han själv”. Med sin aktiva verksamhet skapar klubbarna lionsverksamhetens varumärke. Servicearbetet ska vara roligt och lockande såväl för nuvarande som för nya medlemmar.

Och kom ihåg att förbundets och distriktens serviceledare är till för klubbarna och stöder dem i deras verksamhet.

 

Ett aktivt slut på året i väntan på julen samt ett lyckosamt nytt år.

 

Taisto Kotila

Serviceledare

 

 

Katastroffond - tid för ställningstagande

 

Hur många klubbar är medvetna om att förbundet har en katastroffond? Hur många har under de senaste åren följt utdelningen av bidrag från förbundets katastroffond till utländska katastrofer, två gånger också detta kalenderår.

 

Om pengar delas ut från fonden måste medel också samlas in till den. Detta har dock inte hänt de senaste åren, även om vår fond har tydliga regler.

 

Nu närmar sig saldot i förbundets katastroffond noll efter att under sina bästa år för ca tio år sedan ha varit på mer än hundra tusen. Varför har detta hänt?

 

Under de senaste 20 åren har katastrofmedel delats nästan uteslutande vid naturkatastrofer och deras eftervård, t.ex. efter tsunamin 2004, efter jordbävningen i Haiti 2011-12, efter tyfonen i Filippinerna 2013-14, efter jordbävningen i Nepal 2014-15, efter Idai-stormen i Moçambique 2018-19, efter skogsbränderna i Australien 2019-2020. Explosionen i Beirut 2020, som också har fått vårt stöd, var ingen traditionell naturkatastrof.

 

Det har föreslagits att pengarna inte längre behöver ”återanvändas” genom förbundet när penningöverföringar har blivit enklare. Å andra sidan, när vi tittar direkt på donationerna till LCIF de senaste åren, visar de ingen särskilt betydande topp vid enskilda katastrofer.

 

En enstaka katastrof orsakar en sådan känslomässig höjning inom oss att vi gör penningdonationer. Visst är det så? Om donationer går genom förbundet kommer summan att bli större på en gång och vi kan känna oss som en gemensam hjälpgrupp. Visst? Så varför skulle vi låta förbundets katastroffonds nuvarande "tyst in i hissen"- mentalitet fortsätta? Är inte en stor del av vår internationella verksamhet och synlighet utelämnad då?

 

Det här är något för oss alla att diskutera och ta ställning till.

 

Aarne Kivioja

IPCC

 

 

Barnens Lejonlopp fortsätter under den här vintern

 

Samarbetet mellan Finlands Lionsförbund och Finlands Skidförbund för att öka barns och ungdomars skidaktiviteter fortsätter vintern 2021

 

Syftet med den gemensamma kampanjen som inleddes senaste år är att ordna Barnens Lejonlopp under skolornas skidlov och uppmuntra barn att skida.

 

Målet för kampanjen Barnens Lejonlopp är att årligen ordna över 100 evenemang. Vid snölösa förhållanden erbjuds även alternativa program.

 

I evenemanget för hela familjen erbjuder man för 4-12-åriga barn en teknikbana och en skidtävling. För att underlättar arrangemangen har Skidförbundet har gjort upp ett koncept och direktiv för allt detta. Klubbarna har ändå rätt att skräddarsy ett eget evenemang och bestämma den tidpunkten som är den mest lämpliga.

 

Målsättningen är att evenemanget i huvudsak skulle ordnas under skidloven som i Södra Finland infaller v. 8, i Mellersta Finland v. 9 och i Norra Finland v. 10.

 

För Lionsförbundets del ansvarar IPDG Erkki Lappi för kampanjen. Han önskar att klubbarna skulle ta till sig Barnens Lejonlopp som en traditionell aktivitet och erbjuda barnen en motions/idrottsdag.

 

Planera ditt eget evenemang

Ca 800 skidföreningar och nästan 900 lionsklubbar deltar i kampanjen. De lokala lionsklubbarna ansvarar för skiddagens utgifter och arrangemang, skidföreningarna står för tekniskt stöd.

Det lönar sig att i god tid sätta igång med planeringen, besluten och arrangemangen. Skidförbundet informerar sina medlemsföreningar om samarbetet varför lionsklubbarna kan, då det gäller det praktiska förverkligandet, vara i direkt kontakt med den lokala skidföreningen.

Förutom för arrangemangen, ansvarar lionsklubbarna bl.a. för man införskaffar den medalj som utdelas åt alla deltagare. Finlands Lionsförbund har beställt Barnens Lejonlopp-medaljer som senast vid årsskiftet är till försäljning i Lions nätbutiken 

Ytterligare information om organiseringen av evenemanget hittar man i direktiv som uppgjorts av Skidförbundet och som även gäller tävlingsplatsernas teknikbana .

.

 

Anmäl dig tillsammans med din klubb och ordna inom ditt område ett alldeles eget Barnens Lejonlopp.

Tilläggsinformation och klubbarnas anmälningar till kampanjen: IPDG Erkki Lappi, 0400 557 136, .

 

 


Kampanj 100:s nya påhitt

Coronaviruset har fått oss att ta ett riktigt digiskutt. Också LCIF har ordnat videoseminarier och andra virtuella händelser. Så har också LCIF-koordinatorerna bjudit in distriktsguvernörerna till en lillajul med program i vilken även ordförande Gudrun Yngvadottir deltar. Inträdesbiljett och lillajulspresent – en femma som vits – betalas till LCIF för att fylla på det egna Melvinsaldot. Idén får man kopiera!

Klubbtävling. Två klubbar från varje distrikt som donerat mest per medlem får utse en extra Melvin. Till resultatet räknas alla de donationer som man gjort under den här perioden fram till slutet av maj. Jag ger mellanrapporter och vinnarna kungörs på årsmötet i Åbo.

Europas LCIF-dag. Under den första veckan i maj är det meningen att alla klubbar ordar en aktivitet där man syns och samtidigt samlar in pengar antingen till ett gemensamt ändamål som beslutats tillsammans med distriktet eller Lionsförbundet och gäller något av LCIF:s  åtta fokusområden. Målet är futtiga 10 euro per medlem.

Och så, kom ännu ihåg Beirut utmaningen, en femma per medlem. LC Ylivieska betalade redan...

Jul i sinnet!

Heikki Hemmilä

Lionsförbundets LCIF-ordförande

 

 

”Lions Quest-kunskap för livet”- utbildningarna lyckades bra – tack till lionen


I skuggan av coronan lyckades ”Lions Quest-kunskap för livet”-utbildningarna bra. Genom att följa stränga säkerhetsåtgärder kunde alla utbildningar som riktade sig till lärare förverkligas enligt utbildningskalendern. Tre av idrotts- och motionsutbildningarna flyttades till våren.

  
Lionen tillsammans med andra ”Lions Quest-kunskap för livet”-aktörer har förtjänat ett stort tack. I dessa exceptionella förhållanden har vi visat att arbetet för barns och ungdomars bästa finns i lionarbetets centrum.  

 

Vårens utbildningar inleds i slutet av januari och det är igen tid att skrida till åtgärder så att så många lärare och

 idrottsfostrare som möjligt kan utveckla sitt kunnande för att stöda barnens och ungdomarnas positiva utveckling.

 

Kunskap för livet – i centrum varje dag


 

 

Info om försäljningssituationen för julkorten!

Julkortsförsäljningen fram till 30.11.2020 uppgår till 48 120 €.

Försäljning per kategori: postkort 55 030 st., dubbla kort 21 280 st. och personifierade kort 4060 st.

Den nya produkten, d.v.s. kortsortimentet 256 á 10 st.

I nyhetsbrevet i januari presenteras julkortsförsäljningen per distrikt.

Ytterligare information om julkorten: Hannele Tanner-Penttilä, tel. 0400 320753, e-post: 

Försäljningsinfo om Lionslotterna

Ca 1700 lotter har returnerats. De består av returneringförsändelser från 66 klubbar. Av dem har 55 klubbar returnerat alla lotter. Jag önskar att klubbarna skulle ha ryggrad att vid klubbmöte behandlar lottärendet och frågar av medlemmarna om någon i klubben ändå skulle vilja köpa de här lotterna.

Det är ännu 1,5 månad kvar av försäljningstiden!

Det har kommit några frågor om faktureringen av lotterna. ALLTSÅ, lotterna faktureras först när returneringstiden har gått ut, d.v.s. efter 4.2.2021.

Klubbarna ska ändå komma ihåg att lotter som inte sålts bör returneras senast 3.2.2021. Efter det datumet tar man inte mera emot lotter utan klubben förbinder sig att betala för de lotter som inte sålts.

Ytterligare information om lotterna: Hilve Reijonen, tel. 0407656948, e-post: .    

Munskyddsaktivitet för klubbarna

Som bilaga erbjudande gällande munskydd samt broschyr. Intäkterna är bra, inköpspris 10 € och försäljningspris 20 €. Den intäkt som man får kan man donera via Barnklinikernas faddrar till cancersjuka barn eller använda till annan välgörenhet. Rekommendationen är att man stöder cancersjuka barn.

Man önskar att beställningarna av munskydd görs före slutet av januari 2021. Coronapandemin fortsätter säkert efter det, varför man säkert kan göra tilläggsbeställningar även senare.

Bekanta dig noga med bilagorna så vet du hur du ska göra!

MDC Veikko Teerioja, samarbetsledare

Tel.  0400 410793, 

 

 

Förbundets styrelse positivt inställd till munskyddsaktivitet,                

         

maskiaktiviteetti_klubeille(3).pdfDET HÄR ÄR FRÅGA OM EN FRIVILLIG AKTIVITET !

Möjlighet att inverka på din egen och dina närståendes säkerhet!!

Möjlighet att lätt skaffa donationsmedel till klubben !!!

Möjlighet att göra gott för barn som lider av cancer !!!!

 

suu-_nenasuojaimet_seurat_varainhankinta_esite_lakkapaa_102020(2).pdf

Bästa lion,

Vi har fått ett mycket bra erbjudande från en importör av munskydd. Det ifrågavarande företaget erbjuder kirurgiska, enskilt förpackade, munskydd i lådor på 50 st. åt Lionsförbundet för att säljas för 20 € per låda. Inköpspriset för lådan är10 €.

För varje låda blir det således kvar hos lionen 10 euro.

 

Styrelsen rekommenderar för klubbarna att intäkterna från den här aktiviteten doneras via Barnklinikernas Faddrar till barn som insjuknat i cancer. Intäkterna från den här aktiviteten ersätter åtminstone till en del den förlust på intäkter som föranletts av att de tidigare överenskomna konserterna flyttats framåt i tiden. Så klart kan medlen även användas för andra ändamål om klubben så önskar.

 

Presentation av leverantören

 

Lakkapää Oy är ett företag från nordligaste Finland som har varit verksamt i över 50 år.

Då det gäller skyddsutrustning har kundkretsen i stor utsträckning bestått av sjukvårdsdistrikt, aktörer inom socialvården, städer och myndigheter.

 

Produktpresentation

 

Nu och i framtiden en aktuell produkt, d.v.s. ett engångs kirurgiskt munskydd som är lätt att sälja till varje hushåll och företag.

Genom att sälja enskilt förpackade munskydd i paket på 50 st. till det förmånliga priset på 20 euro/paket får vi behålla till vår verksamhet 10 euro per sålt paket.  Munskydden är av hög kvalitet och de har fått Europeisk CE-märkning. Produkten är också testad i Finland och samma munskydd säljs även för att användas inom hälsovården. Munskydden är enskilt förpackade i plastskydd och i en låda på 50 st . som innebär att den hygieniska förvaringen och användningen är förstklassig.

 

Modell för hur man fungerar:

 

-distriktssekreteraren sänder till varje klubb i sitt distrikt detta förslag och de medföljande bilagorna (munskyddsbroschyr, beställningens insamlingskupong)

-klubben samlar in beställningarna från sina medlemmar och sänder beställningen på den totala mängden direkt till importören med e-post eller textmeddelande. Man önskar att man gör beställningen före slutet av januari 2021. Även efter det är det möjligt att beställa dessa munskydd ifall coronasituationen inte alls ger med sig.

 

För beställningen behöver man följande uppgifter:

 

Klubbens och beställarens namn, beställarens telefonnummer och e-postadress samt klubbens FO-nummer och det viktigaste LEVERANSADRESSEN.

OBS! Ingen gräns för fri leverans. Betalningvillkor 30 dagar netto. Leveranstiden är ca 7 dagar.

 

Beställningadressen med e-post:  Med textmeddelande: 0400215435

 

Betalningarna

 

Klubbens medlemmar betalar för sin beställning, 20 €/låda, till klubbens konto eller på det sätt som klubben bestämt. Ändå så att klubben kan betala hela beställningen senast inom 30 dagar efter det att munskydden har överlämnats till medlemmarna.

Om din klubb med den här aktiviteten stöder Barnklinikernas Faddrars arbete så betalas den förtjänst man fått, 10 €/låda, vidare enligt följande:

 

Kontonumret för Barnklinikernas Faddrar är: Nordea FI21 1573 3000 1058 81

Klubber som hör till distrikten A och M betalar med referensnummer 1113899

Klubber som hör till distrikten E, G och F betalar med referensnummer 1113912

Klubber som hör till distrikten O, I och L betalar med referensnummer 1113886

Klubber som hör till distrikten N, B och C betalar med referensnummer 1113909

Klubber som hör till distrikten D, K och H betalar med referensnummer 1113873

                                

 

Med lionshälsningar

MDC Veikko Teerioja

Samarbetsbranschen

Tel. 0400 410793

 

Som bilaga(på finska) broschyr och beställningsblankett för att gå runt bland/utdelas till/skrivas ut för klubbens medlemmar. 

FDI institut i Finland

Nu finns det en enastående möjlighet att delta i ett internationellt FDI utbildningsinstitut i Finland och på finska. 20 deltagare ryms med i utbildningsgruppen. Utbildningen hålls i Tammerfors 22-24.5.2021. I början av december uppdateras ansökningsblanketterna på de internationella sidorna. Ansökningstiden till kursen går ut 21.2.2021. Kursen annulleras i slutet av februari ifall man inte fått ett tillräckligt antal deltagare. P.g.a. coronasituationen kan det komma ändringar beträffande ordnandet av kursen.

Internationella ALLI ledarskapsinstitut 

P.g.a. coronasituationen har den engelskspråkiga ALLI utbildningen, som var planerad att hållas under våren 2021 i Paris, inhiberats eller ordnas på annat ställe och vid annan tidpunkt.

Inhemska utbildningar

Den internationella organisationen har senaste sommar tagit i bruk ett utbildningsprogram för zon- och regionordförande. Man hittar en länk på lions.fi/utbildning och coaching.

För vårens presidentutbildningar har utbildningskommittén inlett en sammanställning av ett nytt utbildningsprogram som under december kommer att sättas ut på lions.fi/utbildning och coaching.

På de svenskspråkiga sidorna har man också lagt till nytt utbildningsmaterial.

Utbildningen av distriktsguvernörerna har man tillsvidare kunnat förverkliga som närundervisning.

Tilläggsinformation av utbildningsledaren ()

 

Klubb- och medlemsvård nu och under våren

 

De nuvarande exceptionella förhållandena har det säkert i många klubbar väckts frågor om hur man kan sköta saker och ting mellan klubben och medlemmarna. Samtidigt har det kunnat väcka osäkerhet hur man ska hitta ansvarspersoner för den kommande verksamhetsperioden.

 

Nu är det hög tid att bekanta sig med klubbarnas förnyade modellstadgar som förbundet publicerade under hösten. I dem har man beaktat nya möjligheter till flexibilitet i klubbverksamheten. De viktigaste är den nya styrelsesammansättningen samt möjlighet till att hålla virtuella möten både då det gäller stadgeenliga möten och även månadsmöten. Ifall man inleder stadgeändringsprocessen i januari är det möjligt att få dem i kraft till årsmötet i april. De nya stadgarna hittar man på förbundets webbplats under ”För medlemmar”.

 

P.g.a. nya coronarestriktioner är det redan nu i största delen av Finland rekommenderat att man inte skulle ordna möten där över 10 personer deltar. Nu är det alltså ett bra tillfälle att öva sig i att hålla informella möten på distans. Man kunde fast börja med att hålla styrelsens virtuella lillajul och anpassa det sedan för hela klubben. På det här sättet skulle vi utveckla det mångomtalade ”digiskuttet” även för klubbverksamheten.

Anvisningar för att hålla virtuella möten finns på nätet men även på förbundets webbplats finns en sammanställning som gäller den här saken.

Jag har hört att virtuella möten för många klubbar redan är ett normalt sätt att fungera. Varför skulle vi inte utvidga en sådan här verksamhet till så många klubbar som möjligt? Inte är väl vi lion rädda för nya utmaningar, eller hur.

 

Hannu Hertti

Förbundets medlemsledare

 

 

Behöver du hjälp med medlemsregistret?

De problem som började vid periodskiftet och gäller överföringen av uppgifter från det internationella medlemsregistret MyLCI till det inhemska registret har tyvärr inte ännu blivit lösta. Vi väntar fortsättningsvis på att man under den närmaste framtiden skulle från den internationella organisationen få en lösning på de här tekniska problemen.

Medlems- och funktionärsuppgifterna borde i registren vara överensstämmande. Ifall du ändå har märkt att t.ex. att en medlem som avgått och detta har införts i MyLCI, ännu efter en vecka finns i det inhemska registret eller att en ny medlem inte syns där, kan du meddela det direkt med e-post till .  Om det gäller andra problem med medlemsregistret kan du direkt ta kontakt med distriktets huvudanvändare d.v.s. med Admin-ansvariga.

Du har väl observerat att man hittar de direktiv som ansluter sig till internationella medlemsregistret MyLCI på medlemssidan och       

Hjälp med användningen av det internationella medlemsregistret kan du även be om av distrikts huvudanvändare.

 

 

Medlemsenkät

 

Finlands Lionsförbund ordnar i december en medlemsenkät vars syfte är att reda ut på vilka sätt lionsklubbarna kan genomföra en framgångsrik rekrytering av nya medlemmar. Vad har vi lyckats med och vad kan vi ännu förbättra? Till undersökningen hör en medlemsenkät som sänds till alla medlemmar. Länken till enkäten hittar du , ifall den inte har hunnit komma via distriktsguvernören.

 

Finlands Leo multipeldistrikts stadgeändringar

 

Första ändringen: multipeldistriktet indelas i icke registrerade leodistrikt. Nya stadgar: multipeldistriktet indelas i leodistrikt. Andra ändringen: i de tidigare stadgarna saknades i samband med kallelse till styrelsemöte notering om tidpunkten för möteskallelsen. Nu lyder den här stadgepunkten enligt följande: kallelsen till styrelsens möten skall sändas en (1) vecka före mötet.

 

 

Ärenden eller personförslag till förbundets årsmöte

Ärenden eller personförslag som klubbarna önskar att man behandlar på förbundets årsmöte ska med motiveringar skriftligen (brev eller inskannad och för hand undertecknad text som bilaga till e-post) senast vara förbundskansliet tillhanda den 15 januari kl. 15:45.

 

Arrangemangen kring årsmötet tar tid och därför lönar det sig att nu söka arrangörsrättigheterna för årsmötena 2024 0ch 2025.

 

 

Erbjudande

 

Kom och fira en oförglömlig och säker semester i lyxiga glasigloor i den vackraste miljön i Levi!

I Levis igloor kan man även ordna ett oförglömligt möte. Läs mera .

 

Igloorna i Levi erbjuder logi för lionklubbarnas medlemmar till specialpris -30% under tiden 10.12.2020-25.4.2021.

Reserveringar via bokningstjänsten med identifieringskoden Lions tel. 050 313 5637 eller 

 

 

Sök uppdraget som Lions Quest-arbetsgruppens ordförande

 

Lions Quest-arbetsgruppens ordförande Jorma Hokkanens treårsperiod tar slut sommaren 2021 och vi söker en efterträdare till förtroendeuppdraget  för tiden 1.7.2021 – 30.6.2024.

 

Behörighetsvillkoren för befattningen är god erfarenhet av Lions Quest-verksamheten minst på distriktsnivå samt tillräckliga språkkunskaper för att sköta ifrågavarande uppdrag (finska, svenska, engelska). För den som väljs till uppdraget ser vi därtill som fördel en bred kännedom av området utbildning och fostran samt erfarenhet av marknadsföring och uppgörande av finansieringsansökningar.

 

Förutom de i branschernas och arbetsgruppernas befattningsbeskrivningar fastställda allmänna uppgifter för ordförande samt uppgifterna för Lions Quest-ordföranden, hör därtill till befattningsbeskrivningen bl.a. att

  • ansvara för förbundets Quest-verksamhet på alla dess nivåer och leda LQ-arbetsgruppens arbete
  • verka i tätt samarbete med LQ-utbildarna, distriktens LQ-ordförande och LQ-utbildningssekreteraren
  • verka som Lions Quest-verksamhetens landsledare (LQ-CD)
  • söka finansieringsalternativ tillsammans med LQ-arbetsgruppen
  • samarbeta vid behov med områdets myndigheter och organisationer

          

De skriftliga ansökningarna bör vara förbundets kansli tillhanda senast måndagen den 1.2.2021 kl. 15.45 och på kuvertet bör anges uppdragets förkortning LQCD. Ansökningen kan även sändas med e-post på adressen .

 

Tilläggsuppgifter om befattningen ger LQCD Jorma Hokkanen, tel. 040 524 5505.

 

Välkommen med för att verka för barnens och ungomarnas välmående!

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot