Nyhetsbrev, Bästa lions,

vi står inför en okänd och oförutsägbar fiende, kallad Corona. När karantänreglerna gäller både personer över 70 år och personer med en grundläggande sjukdom måste vi konstatera att hälften av våra medlemmar för närvarande inte kan tjäna på traditionellt sätt.
 

 Hur hanterar vi detta? Fastän vi uppmanats att begränsa antalet mänskliga kontakter, som också bör begränsas, betyder det inte att vi skall vara stillasittande.  Nu är det dags för var och en av oss att ta hand om vårt eget tillstånd genom att jogga, träna eller röra på oss på ett eller annat sätt. Ligg inte på soffan.
 
 Vad händer efter Corona? Just nu vet vi inte hur svåra följder Corona kommer att lämna och hur länge. Hur många liv hinner slockna, hur många konkurser uppstår, hur många svårare marginaliseringar?
 
 Det som är säkert är att det finns tillräckligt med arbete åt oss. Så låt oss ha inställningen att vi så fort det är möjligtsamlas vi igen i klubbarna för att planera hur vi kan hjälpa och tjäna vid återuppbyggnaden efter Corona.
 
 Förutom våra egna krafter behöver vi nya medlemmar för den verksamheten. Kartlägg dem nu, även om det ännu inte är dags att ta in nya medlemmar i klubbarna. Och de gamla medlemmarna förblir involverade medan de väntar på möjligheten att agera och tjäna igen.
 
 Kiitos ajastasi palvelulle - Tack för tiden du ger
 
 Aarne Kivioja
 ordförande

 

 

Ansökningar gällande styrelseplatser perioden 2020-2021

 

Vid årsmötet i Kalajoki beslöt man enligt stadgarna att till förbundets styrelse väljs årligen två DG-medlemmar samt en VDG- och en PDG-medlem.

 

För medlemmarna finns inte något s.k. distriktsvillkor, d.v.s. från samma distrikts kan det samtidigt i styrelsen finnas såväl en DG-  som en PDG-medlem.

 

Styrelsen godkände 1.10.2015 en blankett med vilken man söker styrelsens PDG-plats. Samma blankett kan man även använda då man söker de andra platserna.

 

Tidsfristen för att söka en styrelseplats går ut 30.4.2020 kl. 15.45.

 

Samtidigt fortsätter man med den tidigare kutymen där PDG-platsen sätts ut som öppen ansökan men styrelsens DG- och 1VDG-medlemmar väljs av respektive guvernörskurs.

Maarit Kuikka

Verksamhetsledare


 

Förbundets kansli är stängt

På grund av myndigheternas rekommendationer begränsas närvaron på förbundets kansli och kansliet hålls tillsvidare stängt. 

Man får bäst tag på personalen via e-post och under betjäningstiderna med telefon kl. 13 – 15.45. 

Följ med informationen gällande kansliets öppethållning på våra www-sidor och på sociala medier.

 


LION 2/20 har utkommit

 

LION tidningen har utkommit i början april.

 

Läs i nummer 1/20 bl.a. om

 

Under jubileumsåret finns det många skäl att hissa flaggan

Finlands lionsklubbar och Finlands scouter har tillsammans under årtionden gjort fina saker för miljön och människonaturen.

 

Nordiska lion möttes i Danmark

I NSR-mötet deltog över 100 lion.

 

Gratis motionsföreningsutbildning

Med medel som man samlade in under Röda Fjädern-kampanjen bekostar man fortsättningsvis Livskunskap LQ- motionsföreningsutbildningar.

 

LION 2/20 har även utkommit som digitidning på adressen Tidningen som pdf-fil hittar man i hemsidornas arkiv.

 

 

Jubileumsårets material

I anslutning till jubileumsåret har man gjort en Facebook-ram som vem som helst kan ladda ner åt sig själv. Likaså kan man ladda ner en bildvideo om lionsverksamheten.

 

Distriktsguvernören ska som bäst med post få jubileumsårets banderoll som klubbarna kan låna för sina evenemang. Storleken är 1 x 3 meter. 

Till distriktsguvernörerna kommer man därtill att posta den nya Lions broschyren för att sedan delas ut vidare. Broschyren har tryckts på finska och svenska. 

 

Förutom de här håller man i anslutning till jubileumsåret på med att göra en pins av ekologiskt material och som under hösten kommer att säljas till medlemskåren.

Banderollen, videon och broschyren har alla planerats för att kunna användas för en längre tid framöver.

Teija Loponen

MD-PRC 2017-2020

 

 

Internationella organisationens direktiv gällande årsmöten

 

Organiseringen av årsmöten

 

Covid-19 pandemin tvingar oss att anpassa oss till ett annat slag av belutsfattande i stället för att hålla ett möte på traditionellt vis.

Lions Clubs International har gett direktiv för hur man ordnar vårens årsmöten enligt följande:

 

Lionsklubbens valmöte

 

Lionsklubbarnas internationella organisations modellstadgar tillåter att alla lionsklubbar håller möten på alternativa mötessätt. Det här ger lionsklubbarna en möjlighet att välja att ordna val på ett sådant lämpligt sätt som medlemmarna godkänner. Det kan ske via telefon, e-post, en kombination av dessa eller på vilket som helst sätt som godkänns av lionsklubbens medlemmar.

 

Distriktets årsmöte

 

Om ändringar i distriktets mötesdag (om den är meddelad på förhand, såsom det är brukligt hos oss) kan man meddela med ett officiellt telefonsamtal eller på ett annat lämpligt sätt, e-post, brev o.s.v.

 

Mötena bör hållas 30 dagar före den internationella beredningkommitténs möteskallelsedag som är 30.6.2020. D.v.s. distriktets årsmöte måste hållas senast 31.5.2020.

 

Sätten att ordna mötet är flexibla. Internationella styrelsen har befullmäktigat distrikten och multipeldistrikten att ordna möten och/eller val på alternativa sätt, såsom via post, e-post, mobila lösningar eller med andra metoder som kan anses rimliga.

 

Man bör observera att om distriktets möte eller val inte har hållits inom given tidsram, blir distriktsguvernörernas (DG, 1:a VDG och 2:a VDG) poster vakanta och då träder stadgarna i kraft som gäller att fylla vakanta poster. Om så sker ska den senaste distriktsguvernören omedelbart ta kontakt, e-mail: för att få direktiv om tillvägagångssättet för att besätta de vakanta posterna.

 

 Multipeldistriktets årsmöte

 

Direktiven är annars de samma som då det gäller distriktens möten men mötet bör hållas 15 dagar före den internationella beredningskommitténs möteskallelsedag som är 30.6.2020. D.v.s. multipeldistriktets årsmöte måste hållas senast 14.6.2020.

 

Turordningen för Finlands nästa ID

 

Då den internationella årskongressen i Singapore ställdes in p.g.a. Coronaviruset och den följande kongressen hålls i Montreal 2021 förorsakar det här ändringar i turordningen för Finlands nästa ID.

 

Finlands tur flyttas fram med ett år och tjänsteperioden för Finlands nästa internationella direktor kommer att vara perioderna 2022-2024. Det ger oss nu möjlighet att flytta fram valet av den inhemska ID-kandidaten till det följande årsmötet i Åbo 2021. Det här skulle vara motiverat, speciellt om Covid-19 pandemin ställer hinder för att man ordnar ett fysiskt årsmöte under den här perioden.

 

Det är att observera att de här internationella direktiven för att ordna årsmöten inte tar ställning till inhemska stadgar. Jag tror och har redan hört att många distrikt och klubbar har hittat mycket innovativa och fungerande sätt att få de formella besluten sakligt skötta. Även beredskapslagen ger flexibilitet då det gäller sätten att ordna möten, speciellt om det finns ett sista datum då mötet ska hållas.

 

Jag önskar Er alla och Era familjer hälsa och trygghet under dessa besvärliga tider.

 

Heimo Potinkara

Internationell direktor 2018-2021

 

 

LCIF och Corona-pandemin

Den världsomfattande Corona-pandemin som är på gång, ändra även häftigt på Lionsorganisationens verksamhet. Även vårt huvudkontor i Oak Brook stängdes senaste månad omedelbart efter det att i grannskapet inträffade det första dödsfallet i Corona. Alla funktionärer arbetar nu på distans som även gör LCIF:s verksamhet långsammare. Samtidigt har Covid19-pandemin blivit ett nytt mål för donationer.

 

Men LCIF:s styrelse fungerar, med videomöten. Den har redan delat ut 29 Covid19-bidrag, sammanlagt över en miljon dollar. Distriktet 320 D i Indien delar ut matpaket åt medellösa, andningsskydd och handdesi samt ger skyddsinformation med högtalarbil. Lionen i Slovenien skaffade 10000 andningsskydd för hälsovårdspersonal, för de som hör till riskgrupper samt åt de som delar ut mathjälp. Många klubbar, såsom LC Betlehem, delat via olika digitala kanaler ut viktig information som berättar om hur man skyddar sig för viruset.

 

Den internationella årskongressen i Singapore har ställts in och mötet i Seinäjoki är också i vågskålen. En inhibering av deltagandet betyder ju bara inbesparingar för oss. De som ännu har en arbetsplats och lön eller pension innebär den här karantänen annars också inbesparingar. All onödig konsumtion minskar. Varför skulle man inte använda de här pengarna för att hjälpa andra – via vår egen stiftelse! Lion Kaarina Laine visade redan exempel på sin egen fb-sida.

 

Jag tänker görs samma sak. Jag ber också Huvudkontoret flytta över min bokningsavgift för Singapore till LCIF. Den är betald och vår stiftelse behöver pengarna mycket mera än jag.

Var modig – Var Melvin

Heikki Hemmilä          

LCIF- och Kampanj 100-koordinator

 

PS. Förutom digitalt, kan man hålla säkra möten även i naturens sköte bara man kommer ihåg säkerhetsavståndet.

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot