Nyhetsbrev augusti 2020 - extra nyheter

Extra nyheter


Som bäst läser du ett nyhetsbrev som förväntas ge dig ny information. Vi är så utleda på nyheter att vanliga nyheter inte intresserar. Det är ”Extra nyheter”, ”Breaking News” som vi fäster uppmärksamheten vid och som väcker vår gränslösa nyfikenhet. 

Innehållet i det här e-brevet kan ge upphov till besvikelse då det inte innehåller ”Breaking News”, om man inte vill kalla ”Kampanj100 och Beirutska smällen” ett sådant. Det är bra att lionens internationella välgörenhetsstiftelse, LCIF, fungerar snabbt. Ärendena i brevet kan ändå vara viktiga. Låt oss hålla ordförandens, utbildningsledarens och serviceledarens målinriktade utvecklingstankar som nyheter.

Ordförandens tankar


Strategin och verksamhetsplanen för verksamhetsperioden som nu börjat, gjordes upp tillsammans och i tätt samarbete med distriktsguvernörerna. Då fanns det ingen information om viruset som stoppade världen. Planerna godkändes dock på vårt årsmöte och vi strävar efter att verka enligt dem, men samtidigt beakta möjliga smittorisker och begränsningar som orsakas av viruset. 

Hälsan går framför allt annat. Om det finns något gott att säga om viruset så är det att de elektroniska mötena och seminarierna har kommit med i lionsverksamheten. Förbundet och distrikten använder redan mycket av elektroniska kommunikationsmedel vid sina möten men på klubbnivå har det funnits problem igångkörningen.

Under den här perioden koncentrerar vi oss speciellt på GAT-verksamheten, d.v.s. utvecklandet av utbildnings-, medlemsrekryterings- och servicesektorerna samt kommunikationen. Målet är att information och kunskapsförmedling sker direkt från en ansvarsperson till följande i bägge riktningar. Man får nytta av verksamheten bara då när förmedlingen av information sker snabbt och kontinuerligt till de som behöver den. Den här verksamhetsmodellen involverar distriktens GAT-personer synligt i verksamheten.
En annan viktig sak under perioden är utvecklingen av den interna och externa kommunikationen på förbunds-, distrikts- och klubbnivå. Till detta hör uppdaterade webbsidor som stöder verksamheten, kommunikation via sociala medier och nyhetsbreven.

Den tredje saken som bör utvecklas under perioden är rapporteringen av verksamheten. Endast genom månadsvis rapportering kan man mäta omfattningen av och effektivitet i vår verksamhet. I MyLCI rapporterar man medlemsärenden, uppföljningsansvar har distriktets GMT och i MyLion serviceaktiviteter som klubben förverkligat, uppföljningsansvar distriktets GST.

I själva verket har man inte uppfunnit något nytt. Nu effektiverar man bara vår verksamhet genom att få ansvarspersonerna att utföra sin egen uppgift. I distrikten bär distriktsguvernörerna det övergripande ansvaret. Detta med stöd av förbundets ansvarspersoner. Låt oss genast från början av perioden tillsammans gå framåt mot ett bättre resultat.

Matti Reijonen 
Ordförande

Kampanj100 och Beirutska smällen


Världen är full med olika skriande behov. Och vi lion har hjälpt, och vill ännu hjälpa många som lider av dessa. Det sista är en explosion jämförbar med en taktisk atombomb som drabbade Libanons huvudstad, ett fattigt land som redan måste sörja för en och halv miljoner syriska flyktningar. Och vi klarade knappt trettio tusen för fem år tillbaka.

Foto: Lion Amine Hachan facebooksida
Det finns ju lionsklubbar i Libanon.  Och lion, många bekanta även för oss, som är redo att hjälpa. LCIF redan hjälpte med ett anslag på 10 000 dollar. Och Norges lion har donerad 300 000 kronor. Vi planerar som bäst också en donation från katastrofkontot och diskuterar om att starta en katastrofinsamling. 
Nu är det kanske dags att ta i bruk de nyligen utdelade medelinsamlingsetiketterna för insamlingsbössor! Kom ihåg att alla medel som insamlats med bössor alltid måste betalas till Lionsförbundets insamlingskonto. Och därifrån går de vidare till uppgiven destination.  Konto: FI54 8000 1970 8298 84, DABAFIHH.  
Alla katastrofdonationer till Libanon är giltiga för Melvins. Dock ökar de inte summan som berättigar till Hemortens utvecklingsanslag. Men de ökar klubbens och distriktets Kampanj100 saldo.

Var modig - Var Melvin
F.d. GRO Heikki Hemmilä 
Förbundets LCIF-ansvarig

Utbildningsbranschen


Under våren har man varit tvungen att fundera över och lära sig nya saker. Distansmöten, webinarer och nätinlärning har blivit mera bekanta för oss. Utbildningskommitténs mål är att få ett enhetligt utbildningsmaterial som kan användas av alla lion. 

Inom förbundets utbildningssektor bygger man upp en läromedelsbank i vilken man samlar finsk- och svenskspråkigt både internationellt och inhemskt studiematerial. Under arbete har även varit klubbsekreterarens och kassörens blå böcker, d.v.s. handböcker. I dessa har man strävat efter att samla basinformation om saker som dyker upp i tjänsten och som är anpassade till finsk praxis och ändrad lagstiftning. Speciellt då det gäller förenings-, bokförings- och skattelagstiftningen har det under de senaste åren skett förändringar. Handböckerna blir en del av läromedelsbanken som under hösten kommer att uppdateras på förbundets webbplats.

Under sommaren har den internationella organisationen även publicerat nytt kursinnehåll för region- och zonordförande. I det är tyngdpunkten lagd vid utvecklandet av klubbarnas verksamhet i samarbete med klubbarna.

Under Coronavåren har man fått erfarenhet av att ordna utbildning av webinartyp och i planerna finns att utnyttja den här erfarenheten. Jag skulle vilja höra vilka ämnesområden man är intresserad av.

Till Lions utbildningscenter (LLC) har det kommit en ansenlig mängd nya nätkurser även på finska och svenska. Det lönar sig att utnyttja dem då du göra dig förtrogen med din egen roll och egna skyldigheter i lionsverksamheten. Alla lion kan avlägga dessa kurser genom att logga in på MyLION och öppna ”Learn” ikonen i den högra kanten eller nederst. Bakom samma ikon hittar man även uppgifter om utbildningar som ordnas lokalt.

Även internationell utbildning erbjuds igen. Du kan söka till utbildningsinstitutet för erfarna lionsledare (ALLI) eller fast till utbildarnas utbildningsinstitut (FDI). Om du är intresserad av dessa, ta kontakt med förbundets utbildningsledare.

Aarno Niemi 
Utbildningsledare

Vi hjälper nu och och i framtiden.


Trots att vi lever i skuggan av ”Coronan” fortsätter vi såsom tidigare med vår uppgift ”Vi hjälper”. Lionklubbarnas viktigaste serviceobjekt är det egna närområdet och den lokala boendemiljön. Med klubbarnas olika service- och medelanskaffningsaktiviteter stöder vi barns och ungdomars sunda liv och utveckling, Tillsammans med andra lokala aktörer hjälper vi handikappade, åldringar, familjer och andra som behöver hjälp.

Vår verksamhet är allmännyttig och eftersträvar inte vinst och alla våra insamlade medel överlämnas oavkortat till dem som får stöd och hjälp.
Även i år, den 8 oktober, firar vi Det Godas Dag. Det Godas dag berör oss alla över 20 000 lion som är engagerade i frivilligarbete och som finns i ca 850 lionsklubbar i olika delar av landet. I samband med Det Godas Dag belönas Lionens Goda gärning eller Årets välgörare samt hela landets Välgörare.

Avsikten med Det Godas dag är att fästa uppmärksamheten vid lionens frivilliga servicearbete och samtidigt göra den lokala lionsverksamheten känd och berätta om klubbarnas många sätt att göra gott. Förbundets och distriktens GST-koordinatorer är till för klubbarna och de stöder klubbarna i den här verksamheten.

Taisto Kotila
Serviceledare

Jubileumsårets ekologiska pins till salu


I år firar vi den finländska lionsverksamhetens 70-åriga tillvaro.Designern Pekka Piippo, som planerat jubileumsårets logo, planerade för oss också en ekologisk pins. Med samma idé förverkligades en pins av faner och som gjordes i två olika modeller, en avlång och en kvadratisk.

Det kvadratiska märket har en stark magnetisk fastsättningsmekanism varför den inte gör hål i kläderna. Magnetpinsen passar ändå inte för dem som har en pacemaker. Den avlånga pinsen har en traditionell nålfastsättning.
Jubileumspinsen säljs under hela sista delen av året så länge som den begränsade mängden räcker.

Märkena kan beställas till 10 euros styckepris, i priset ingår postnings- och faktureringskostnaderna. Vi hoppas att man i klubbarna samlar in beställningar från medlemmarna och beställer märkena som klubbens sambeställning.

Beställningen av märken sker på adressen
Kom ihåg att i meddelandet skriva ut beställarens namn, klubb, utdelningsadress och faktureringsadress samt hur många av den kvadratiska och/eller den avlånga pinsen ni vill ha.Faktureringen sker via  Lionsförbundet.

Teija Loponen
Medlem av jubileumskommittén


Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot