Nyhetsbrev/ mars 2018

 

Bästa lion

 

Medlemsutvecklingen under den senaste tiden får inte ett så värst högt betyg. I Lionsförbundets styrelse har vi gått in för en planmässig medlemskampanj. 

 

Notera alltså i din kalender medlemsseminariet i Seinäjoki 6.5.2018 kl. 12-16. 

 

Ett detaljerat program publiceras närmare händelsen men här ger jag lite förhandsinformation.

Vid Uleåborgs universitet görs för närvarande en pro gradu avhandling som behandlar medlemsärenden, anslutningar, utträden, varaktighet o.s.v.

Resultat från den här undersökningen kommer att stå till vårt förfogande vid seminariet. Styrelsen håller även på med att förbereda en medlemskampanj för nästa period. Den kommer även att presenteras vid seminariet. 

 

Fastän det är meningen att bara använda eftermiddagen för seminariet är det även tänkt att man ska reservera tid för diskussion. 

 

Seminariets behållning, mål är att få till stånd konkreta förslag och tips för klubbarna, distrikten – för oss alla för att rätta till vår medlemsutveckling. 

 

Än en gång: seminariet är menat för alla lion oberoende av ställning. 

 

Vi ses den 6 maj i Seinäjoki. 

 

Välkommen! 
 
Erkki Honkala
ordförande

 

 

Nästa LION-tidning utkommer som nättidning 

 

LION-tidningens nästa nummer 2/18 utkommer endast som nättidning på adressen . 

 

Du kan ladda ner en egen mobilapplikation från LION Magazine Suomi App Store eller Google Play så att du lätt kan uppleva hur nättidningen ger dig allt fler möjligheter att läsa tidningen och också uppleva vilken verkan ert servicearbete har.

 

LION-tidningen utkommer i år som fyra tryckta tidningar och numrorna 2/18 och 5/18 som nättidning på adressen . Man har inlett utgivningen av LION-tidningen som nättidning fr.o.m. numret 2/2017. LION-tidningen har i ett antal länder stegvis under det senaste året förts upp på den internationella organisationens publiceringsplattform och publiceringen av nättidningen inleds i alla lionsländer officiellt från början av 2018.

 

Från början av nästa år minskar den internationella organisationens stöd till den tryckta tidningen från 6 USD till 4 USD. Det betyder i praktiken att tidningen kan tryckas endast fyra gånger under året.  Det är ändå möjligt att publicera nättidningen 6 gånger i året. I bakgrunden ligger det strategiarbete som den internationella organisationens utför och med vilket LCI riktar in sig på det nya århundradet.

 

Finlands LION-tidning har nu från början av året ändrats så att den fungerar i alla digitala verktyg. Benämningen på mobilapplikationen för Finlands LION-tidning är LION Magazine Suomi som du t.ex. kan ladda ner från App Store och Google Play.

AK


 

Årsboken görs om till en tidning

 

Finlands Lionsförbunds styrelse har fattat beslutet att den traditionella årsboken under nästa verksamhetsperiod inte kan publiceras p.g.a. de krav som ställs av EU:s datasekretessförordning.

 

En del av de uppgifter och ämnen som funnits i årsboken kommer ändå att publiceras som en tidningsbilaga som postas hem tillsammans med LION-tidningen 4/18 som utkommer i början av perioden.

 

Det lönar sig att spara årsboken för den pågående perioden därför att många uppgifter och telefonnummer som ingår i den kommer att gälla även under nästa period.

 TL


Föreslå den bästa miljögärningen för ortens bästa

 

Finlands Lionsförbund förklarar att sökas miljöpriset verksamhetsåret 2017-2018. 

 

Skriftliga ansökningar gällande priset bör sändas till Lionsförbundets kansli på adressen Kyrkobyvägen 10, 00700 Helsingfors senast 30.4.2018. Priset kan sökas av Finlands Lionsförbunds klubbar.

 
Grunderna för att bevilja priset är följande:

1  Miljögärningens inverkan på det egna områdets ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska situation

2  Miljögärningens inverkan på människornas aktivering i vardagslivets aktiviteter

3  Kontinuiteten i den miljöaktivitet som klubben utför på den egna orten.

4  Möjligheterna att utnyttja den förverkligade modellen i andra klubbars verksamhet.

 

Den klubb som vinner får ett diplom och klubbens representanter får ta emot ett vandringspris. Priset överlämnas på Finlands Lionsförbunds årsmöte 9.6.2018. Prisjuryn består av lionen Pekka Hynninen och Josi Mikkilä, LC Rantasalmi. Kontakt i ärenden som berör miljögärningen tas med e-post till och

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF

 

 

Föreslå en God gärning för belöning 

 

Lionen firar årligen 8.10. den riksomfattande Det Godas Dag. I anslutning till Det Godas Dag belönas lionens Goda gärning eller Årets Välgörare samt hela landets Välgörare.

 

Lionen och lionsklubbarna har nu möjlighet att ge förslag. Priset kan föreslås för en klubb eller en enskild lionsmedlem. Man får även ge förslag till hela landets Välgörare.

 

Förslaget kan man sända till Lionsförbundets kansli eller sändas som e-post till senast 11.6.

 

Ur förslaget ska framgå namnet på den som man förslår att ska belönas och motivering, aktivitetens eller projektets namn, utförarna, målgruppen, en kort beskrivning av verksamheten samt dess inverkan.

Sist i förslagsbrevet förslagsställarens namn eller namnet på den klubb som ger förslaget med kontaktpersonens kontaktuppgifter. Även den som föreslagit vinnaren får ett pris.

 

 

Lion, är du intresserad av stiftelsearbete?


Arne Ritari -Stiftelsen söker två nya styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå.


Stiftelsens ärenden sköts och representeras av styrelsen till vilken hör den föregående verksamhetsperiodens ordförande för Finlands Lionsförbund samt sex medlemmar så att av de sex medlemmarna, två medlemmar är i tur att avgå per verksamhetsperiod.

En medlem som är i tur att avgå kan inte väljas på nytt.

Styrelsen väljs av den grundande föreningens (Finlands Lionsförbunds) styrelse senast vid det möte som hålls i juni.

De nya valda medlemmarnas verksamhetsperiod är treårig och börjar 1.7.2018.

Vi värdesätter tidigare Lionsverksamhet på distriktsnivå samt intresse för stiftelsens verksamhet.

Vid valet strävar man till att följa en jämn distriktsvis fördelning av styrelseplatserna varvid man beaktar distriktens tidigare representation i styrelsen.

Åt styrelsens medlemmar betalar man inte arvode men ersätter rimliga resekostnader till möten.

Ytterligare information om uppgiften ger stiftelsens ombudsman Timo Haasto, tfn 0500-606321.

Vi ser fram emot din ansökan senast den 15 april 2018 under adress Finlands Lionsförbund rf/Styrelsen, Kyrkobyvägen 10, 00700 HELSINGFORS, kuvertet märkt ”AR-stiftelsens styrelseplats”.

ARNE RITARI-STIFTELSEN SRSamnordisk aktivitetsbank

PDG Nils W. Ørum har sammanställt en förteckning över de norska distriktens, zonernas och klubbarnas internationella aktiviteter. Ur förteckningen kan intresserade klubbar söka objekt för sin egen hjälpverksamhet eller till den meddela sina egna projekt för att få stöd från andra klubbar. 


En motsvarande ”miniprojektkatalog” har även gjorts i Danmark men det nu aktuella projektet skulle täcka alla NSR-länder och det har godkänts vid NSR-mötet 20.1.2018 för att förverkligas i alla nordiska länder.

En gemensam lätt användbar aktivitetskatalog ökar klubbarnas servicestyrka, ökar det nationella och även det nordiska samarbetet och för fram nya idéer som klubbarna kan ta del av. Ur listan kan en klubb som har eller planerar en aktivitet i utlandet lätt kontrollera om någon annan klubb redan har gjort något motsvarande. Då kan bägge parter få stöd av varandra, dela med sig av praktiska erfarenheter både då det gäller det man lyckats med eller där man misslyckats och kanske också undvika onödiga förluster.

Alltså, om det i ditt distrikt, i din zon eller i din klubb finns ett lämpligt internationellt serviceprojekt, fyll i den bifogade blanketten och sänd den till Heikki Hemmilä på adressen

CC  Erkki Honkala

 

Gäller projekt på distrikts- _____ zon- _____ klubb- _____ nivå.

Projektets kategori (som det bäst tillhör):

Brunn ___ Skolbyggnad ___ Barnhem ___  Fadderbarn ___ Utbildning ___

Hälsovård ___ Nödhjälp ___ Bidrag/matpaket ___       Annat projekt ___, hurudant __________

Särskilda önskemål till de deltagande klubbarna: __________________________________________________________

 

Målland ______________________ Målområde (by, stad) _____________________________

Påbörja(t)s år___________                           Avslutas år ___________

Bidragssumma/medlem/ år_____________Mål ___________ Resultat tillsvidare ___________

Bankförbindelse, IBAN och SWIFT _____________   ______________________ ________

Ansvarig klubb/zon/distrikt ___________________ Kontaktperson ________________________

Kontaktpersonens  tel. _______________ e-mail  __________________________

Närmare beskrivning av projektet _______________________    

 

 

Medlemsförmån för lion på Viking Line

 

Viking Line erbjuder Lionsförbundet och lionsklubbarna avtalsprissatta resor under tiden 1.1.– 31.12.2018. 

 

På Viking Lines extranet hittar man alla aktuella förmåner och erbjudanden, konferens- och gruppresor, reguljära resor och fritidsresor till stamkundspris. Alternativen kan man välja från menyn på webbsidans övre kant.

 

Kom ihåg att nämna produktnumret för den aktuella produkten då ni gör bokningen. För våra konferens- och gruppbokningar behöver du vårt kundnummer som är 333897.   

 

Bokningar på nätet eller från resetjänsten tel. 0600-41577 (2,01/samtal + lna) eller från resebyråerna. Bokning av konferens- och gruppresor, tel. 09 123 571, eller 

 

Foto: © Viking Line

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot