Nyheter i januari

Vid förbundets kansli kommer det att ske stora förändringar beträffande personalen. Närmare nedan. Från medlemsbranschen kommer det glada nyheter: nya klubbprojekt är på gång. Beträffande serviceverksamheten har vi nu en verkligt aktuell aktivitet som har att göra med de ungas användning av internet.
I det här nyhetsbrevet berättar vi också om att man inom projektet Rent vatten samlar in vattenidéer från klubbarna och om att man nu kan ansöka om medlemskap i Arne Ritari-stiftelsens styrelse.
 
I brevet finns därtill ett viktigt ärende som gäller anskaffning av hjärtstartare samt en notis om det kommande årsmötet. Det lönar sig att redan nu i tid anmäla sig till mötet och att reservera logi!
Teija Loponen
MD-PRC


Omorganiseringen av förbundets kansliuppgifter

 

Styrelsen för Finlands Lionsförbund har beslutat dra in följande befattningar: generalsekreterare, ekonomisekreterare, medlems- och organisationssekreterare, kommunikationschef, service- och medelinsamlingssekreterare och informationssekreterare.

 

Styrelsens beslut gällande nya befattningar är: verksamhetsledare, ekonomisekreterare, PR-sekreterare och Lions Quest-utbildningssekreterare.

 

Orsaken till besluten är verksamhetens omorganisering. Avsikten är att i tillämpliga delar ta den nya organisationsmodellen i bruk fr.o.m. 1.7.2019.

En del av kanslipersonalens uppgifter kommer att flyttas över till distrikten.

 

 

Kalajokis stranddyner väntar på sina strandlejon

 

Finlands Lionsförbunds 66:e årsmöte arrangeras den 7–9 juni nästa sommar vid de berömda sanddynerna i Kalajoki där det finns ett mångsidigt serviceutbud.

 

För arrangemangen svarar LC Kalajoki, LC Kalajoki/Kallattaret och LC Himanka, som hälsar alla lion med familjer och vänner välkomna till Kalajoki.

 

Kalajokis sanddyner hör till Finlands populäraste sommarresemål och därför finns det bra förutsättningar att arrangera årsmötet även för en stor grupp med följeslagare.

 

Mötesplatsen, inkvarteringen och all behövlig service ligger nära varandra alldeles intill det fantastiska havslandskapet. Årsmötets tema är därför ”Ett rent hav – Ett rent land”.

  

Huvudkommitténs ordförande Anne Anttiroiko-Takala berättar att arrangemangen redan är i full gång och i kompetenta händer.

 

Som mötesplats fungerar Event Park Arena som är väl lämpat för stora evenemang och ligger logistiskt sett välbeläget med tanke på turistområdet och även om man kommer längre bortifrån.

 

Eftersom Kalajoki är populärt på sommaren lönar det sig att reservera inkvartering i god tid. Arrangörerna sänder en varm inbjudan till alla lion och hela deras familjer att delta i årsmötet och också för att vistas här en något längre tid.

Ett högklassigt program utlovas även för medresenärer. Dessutom finns det mycket att göra på egen hand i Kalajoki.

 

Man hittar ytterligare information om programmet, hur man kommer fram och trafikförbindelserna och annat på adressen lionskalajoki2019.com. Sidorna uppdateras då man har noggrannare uppgifter.

 

Om du har något att fråga kan du ta kontakt med arrangörerna tel. 046 9211 080. Det lönar sig också att bekanta sig med Kalajokis mångsidiga utbud på webbplatsen visitkalajoki.fi. Inkvartering kan man reservera på nätet på adressen kalajokikeskusvaraamo.fi/majoitus  eller genom att ringa tel. 08 4694 449.

 Heidi O'Gorman

 

På Kalajoki årsmötets webbplats och på Facebook-kontot hittar man redan prisen på passen och ytterligare information läggs till hela tiden.

 

På Finlands Lionsförbunds webbplats berättar man om årsmötet på Media > .

 


Vi söker efter aktiviteter för rena vatten

Porlar det redan vattenidéer i din klubb?

 

Ännu hinner man! Historiens första aktivitetstävling med vatten som tema söker idéer som man funnit vara bra eller alldeles nya aktivitetsidéer för att förbättra vattenkvaliteten och för att förebygga att vatten förorenas. Idéer kan man lämna in fram till 31.3.2019 på adressen

 

De bästa idéerna med sina team får komma med i Lions Lab där man får mera vind i seglen med tillhjälp av experter. Målet är att tillsammans förverkliga idéerna.

 

Idéer kan man lämna in i tre serier:

 

1. Lionens serie: Vad kan vi göra till förmån för rent vatten inom vår egen klubb och vårt distrikt eller tillsammans med andra klubbar och distrikt?

2. Serien för skolsamarbete: Vad kan vi göra till förmån för rent vatten tillsammans med skolor och andra läroinrättningar?

3. Serien för överraskande samarbetspartner: Vad kan vi göra till förmån för rent vatten tillsammans med andra samarbetspartner (städer, företag och andra aktörer)?

 

Hurudana idéer rör sig inom klubbarna? Bekanta dig med aktivitetsidén som man kommit på i Mellersta Finland där man förenar cirkulär ekonomi, samarbete med företag och den utrotningshotade insjööringen.

 

 

Och var kunde man hitta kumpaner som skulle komma med i projektet?

Vaelluskala ry, som arbetar för rena och fiskrika vatten, utmanar lionen att samla in information om bäckarnas tillstånd.

 

 

Utställningsparken Margretebergsparken i Esbo har utmanat lionsklubbarna i norra Esbo att planera och skapa en undervisningsstig som grundar sig på vattnets kretslopp. LC Espoo/City för sin del initierat partnerskap med Apotekareförbundet.

(linkki Lions-lehden juttuun, joka viedään hankkeen sivuille:  

 

 

 

Noteringar från medlemsbranschen

Är er klubb i marknadsskick?

 

Sökning på gång-kampanjens avsikt är, förutom medlemsrekrytering, att även fästa uppmärksamheten vid medlemsvård samt utveckling av klubbarnas arbetssätt då det gäller administration och aktiviteter. Detta för att få medlemmarna att stanna kvar i klubben. I kampanjens verktygslåda finns dokument som ger bra tips för att utveckla klubbprodukten så att medlemmarna trivs och för att göra klubben lockande för nya medlemmar. Den ledande tanken är att man sätter medlemmen i centrum. För att få klubben i marknadsskick är det bra att börja med en medlemsenkät där medlemmarna kan ge omdömen om klubbens verksamhet och ge förbättringsförslag. För att vi även i fortsättningen ska orka hjälpa de som är i behov av hjälp, bör klubben även tjäna och stöda sina egna medlemmar. Klubbverksamheten bör utgöra en motvikt till vardagen.

 

Då det gäller medlemsrekryteringen har januari inletts med positiva förtecken och i klubbarna förefaller det verkligen vara ”Sökning på gång”, tack för det. I Hedersgalleriet som finns på förbundets webbplats finns nu 56 klubbar. Nog hittar man väl namnet på er klubb under vårens gång!

 

Den nedlagda LC Helsinki/Rööperi aktiverades i december och namnet ändrades till LC Helsinki/Timantit. Charterdokumenten för LC Åland/Aroma har sänts till huvudkontoret och även andra klubbprojekt är på gång.

 

Medlemstillväxten är en gemensam sak för oss alla, ”Ask One” och Keep All” fungerar fortsättningsvis.

 

Harri Hirvelä

Medlemsledare

 

 

 

Servicebranschen meddelar:

 

Under februari och våren aktualiseras igen aktiviteten ”Ansvaret är vårt – säker användning av internet” som riktar sig till ungdomar.

 

Lionsklubbarna delar under perioden ut åt 3-klassisterna inom sitt område lionens 28-sidiga ANSVARET ÄR VÅRT- guidehäfte som ger vägledning om säker användning av internet. En del av klubbarna delar ut lionens egen ”NÄTGUIDE” till skoleleverna i samband med madiakunskapsveckan, vecka 6, och en del av klubbarna har delat ut guiden redan under hösten 2018.

Även efter mediakunskapsveckan har en del av klubbarna i sin aktivitetskalender satt upp den här kampanjen och nu ber man klubbar, som inte ännu beställt guidehäftena, att så fort som möjligt meddela den mängd som man behöver och leveranstidpunkten. Med det garanterar man att man kan få guiderna ännu under denna verksamhetsperiod.

 

Hur man förverkligar kampanjen ”Ansvaret är vårt” under nästa period, kommer klubbarna att få information om i god tid under våren. Guidehäften kan man beställa med e-post () eller med den elektroniska nätbeställningsblanketten på kampanjsidan, adress:

 

Mediakunskapsveckan 4-10.2.2019

 

Med önskan om en aktiv vårperiod;

Jukka Isotalo, Serviceledare/GST

Tel. 050 3648 625

 

 

Lionsarbete för hjärtats bästa på klubbarnas egna verksamhetsområden

 

Hjärtstartare till priset av en smarttelefon!

 

Lions Club Littoinens motion om att öka hjärtstartarnas antal i Finland godkändes på årsmötet senaste sommar. Nu är tiden inne för att få fart på projektet. Anskaffning av livräddande hjärtstartare lämpar sig utmärkt, även prismässigt, för klubbarna.

 

• Beställningstiden för hjärtstartarna fortsätter tills man nått beställningsmängden på 100 st. som krävs för att det avtalade priset skall träda i kraft.

• Det är möjligt att göra beställningar under hela år 2019. Beställningar önskar man få så fort som möjligt så att man kan inleda leveranserna.

 

Klubbarna utreder behovet av hjärtstartare inom sitt eget verksamhetsområde.

 

BESTÄLLNINGSVILLKOR:

 

 • Hjärtstartarens förmånspris är 790 € + moms 24 % vilket innebär ett pris på 979,60 €. (normalt riktminutpris är 1150 € + moms 24 %, tot. 1 426,00 €).

• Förmånspriset förutsätter att antalet samupphandlade hjärtstartare uppgår till minst 100.

• Leverans och utbildning ingår i priset.

• Utbildningen sker regionvis i samband med överlåtelsen av hjärtstartarna och då man vid tillfället överlåter fem apparater.

• Beställningarna görs genom att sända beställningsuppgifterna som e-post till LC Littoinen, adress:  

 • Leverantören fakturerar direkt den lionsklubb som beställt hjärtstartaren.

• Priset på hjärtstartaren är på samma nivå som på en smarttelefon och man har möjlighet att få den till det priset endast via Lions samupphandling.

 

Som beskyddare av hjärtstartarprojektet fungerar minister Ilkka Kanerva.

 

UPPGIFTER PÅ BESTÄLLAREN AV HJÄRTSTARTARE:

Namnet på den klubb som beställer:

Kontaktperson:

Adress:

E-mail adress:

Telefon:

Vi beställer st. hjärtstartare

 

Eventuell tilläggsinformation:

LC Littoinen: Jarkko Koskinen, tel. 040 082 2855, Kari Sillanpää, tel. 050 371 4044

eller från apparatleverantören: Rescue Training House Oy/Harri Karlenius, tel. 040 748 0886

Lions Club Littoinen, S:t Karins - Finland - Distrikt 107 -A

https://www.lions.fi/toiminta/lionstyota_sydanten_hyvaksi/    

 Nya styrelse-medlemmar söks till Arne Ritari-stiftelsen

 

Stiftelsens ärenden sköts och representeras av styrelsen till vilken hör den föregående verksamhetsperiodens ordförande för Finlands Lionsförbund samt sex medlemmar så att av de sex medlemmarna är två medlemmar i tur att avgå per verksamhetsperiod. En medlem som är i tur att avgå kan inte återväljas.

 

Styrelsen väljs av den grundande föreningens (Finlands Lionsförbunds) styrelse senast vid det möte som hålls i juni. De nyvalda medlemmarnas verksamhetsperiod är treårig och börjar 1.7.2019.

Vi värdesätter tidigare Lionsverksamhet på distriktsnivå samt intresse för stiftelsens verksamhet.

 

Vid valet strävar man till att följa en jämn distriktsvis fördelning av styrelseplatserna varvid man beaktar distriktens tidigare representation i styrelsen. Åt styrelsens medlemmar betalar man inte arvode men ersätter rimliga resekostnader till möten.

 

Ytterligare information om uppgifterna ger stiftelsens ombudsman Timo Haasto, tfn 0500-606321.

Vi ser fram emot din ansökan senast den 15 april 2019 under adress Finlands Lionsförbund rf/Styrelsen, Kyrkobyvägen 10, 00700 HELSINGFORS, kuvertet märkt ”AR-stiftelsens styrelseplats”.

 

ARNE RITARI-STIFTELSEN SR

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot