Från ordförande- november

Hälsningar från Europa Forum som den här gången hölls i Makedoniens huvudstad Skopje. Finland var igen väl representerat. Tack till alla som deltog!

 

Dagarna fylldes av intressanta seminarier. Jag deltog bl.a. i New Voices-seminarierna. Entusiasmen var på topp och salen var fylld till bräddarna. I distrikten söker man Nya Röster för att hjälpa guvernörerna och kommittéordförandena att sporra medlemmarna då det gäller utbildnings-, medlems- och servicesektorerna och för att berätta för allmänheten om våra fina och betydelsefulla sätt att hjälpa.

 

Beträffande Lionshuset är vi nu i det skedet att styrelsen har konstaterat att belutet på årsmötet har vunnit laga kraft och man har bett om förmedlingssofferter av sex fastighetsförmedlingsfirmor.

 

Kansliuppgifternas ny- och omorganisering enligt guvernörsrådets beslut 25.8. är under behandling. Guvernörsrådet förutsätter att personalkostnaderna anpassas till att motsvara de sjunkande intäkterna från medlemavgifterna.

 

Ett Lionseminarium för alla lion och leomedlemmar hålls i Seinäjoki söndag 17.2.2019. Inledningsanförande om aktuella saker och diskussion om dem. Mera om detta i nyhetsbrevet i januari.

 

Då jag besökte kansliet i Malm, märkte jag att lejonet som står i aulan har lyft upp sin svans. Det ska vi också göra!

 

 Låt oss arbeta tillsammans - Med Hjärtat

 

Ordförande

Pirkko Vihavainen

 

 

Hur vill du arbeta för rena vatten?

Nu har det börjat: Den första aktivitetstävlingen med vattentema i Finland! Tävlingen som man satt igång inom projektet ”Lionen för renat vatten” söker idéer till aktiviteter för att förbättra vattenkvaliteten och för att förebygga nedsmutsning av vatten.


Tävlingen inleddes 1.11.2018 och idéer kan man lämna in fram till 31.3.2019 i tre serier:

- Lionens serie
- Serien för skolsamarbete
- Serien för överraskande samarbetspartner

Man behöver alla gärningar för rena vatten och det finns inte onödiga sådana. Alla, såväl aktivitetsidéer som konstaterats vara bra, som alldeles nya, är välkomna att delta i tävlingen.

En speciell sak i tävlingen är Lion Lab i vilken de bästa idéerna med sina team får delta. I Lions Lab blåser man nya vindar i seglen med hjälp av experter. Målet är att man tillammans ska förverkliga idéerna.

Det lönar sig att inte strunta i den här möjligheten: börja alltså svarva till en aktivitetsidé tillammans med din klubb, grannklubb eller t.ex. med en skola eller med vattenskyddsföreningen på din hemort.

Ytterligare information och tävlingsdirektiv samt stödmaterial för att kläcka idéer:

 www.puhtaatvedet.lions.fi/aktiviteettikilpailu

 

 

GR-möte 3/ 18 – 19

 

Inbjudan till guvernörsrådets ordinarie möte 3/ 18 - 19 lördag 1.12.2018 på Varala idrottsinstitut i Tammerfors, Varalankatu 36.


Enligt § 10 i vår arbetsordning kan alla lion och leomedlemmar delta i guvernörsrådets ordinarie möten med närvaro- och yttranderätt.

Program

09.30 –                  GR-info (sluten tillställning)

10.00 –                  Anmälningen börjar

11.00 – 12.00       Lunch

12.00 – 12.30       Seminarium

12.30 – 15.00       Guvernörsrådets möte

15.00 –                  Avslutningskaffe

 

Mötespaketets pris 35 €/deltagare (inkluderar deltagaravgift, buffélunch och eftermiddagskaffe)

Deltagaravgift (utan mötespaket) 10 €/deltagare

Betalningen kontant på platsen.

 

Anmälning till mötesdagen sker via E-ditriktets webbsida från 10.11.2018 till 25.11.2018. E-distriktets sidor hittar man här:

- Google-sökning: e-piiri lions  >  ilmoittautumiset   eller

-  http://www.verkkoviestin.fi/e-piiri/ilmoittautumiset/  eller

-  på förbundets sidor: Yhteystiedot  >  Piirit  >  E-piiri  >  Ilmoittautumiset

 

Man kan övernatta i Varala. Prisen 1 peronsrum/69 € och 2 personers rum/89 €. I priset ingår frukost.

Reserveringar direkt från idrottsinstitutet, tel. (03) 2631 211 (försäljning) eller (03) 2631 111 (central).

Betalningen direkt till idrottsinstitutet.

 

Ytterligare information DG Ari Suominen, tfn 0400 541 794,

 

Välkommen med!

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF

 

Pirkko Vihavainen                                              Maarit Kuikka

ordförande                                                           generalsekreterare


 

Nordisk koordinator för Orkester Norden 2019-2023

Unga musikers symfoniorkester, Orkester Norden, är ett samnordiskt NSR-projekt som de svenska lionen startade. Värdskapet för orkestern och koordineringsansvaret cirkulerar som femåriga perioder i de nordiska länderna. Orkesterns medlemmar, som till antalet är ca 100, är 15 – 25-åriga ungdomar från alla fem nordiska länder. De väljs ut via ett årligen återkommande ansökningsförfarande. Från Finland har man till orkestern årligen valt ca 5-10 musiker. Huvuddelen av orkesterns finansiering får man från Nordiska ministerrådet.

Lionsklubbarna stöder de unga musikernas deltagande i orkesterns verksamhet. Varje nordiskt land har en egen Lion-ansvarsperson vars uppgift är att informera klubbarna om Orkester Nordens verksamhet.

Värdskaps- och koordineringsansvaret håller nu på att övergå till Finland för åren 2019-2023. Lahtis stad ansvarar för projektets operativa genomförande och för ordnandet av de övningsläger som föregår den årliga konsertturnén.

 

Vi söker nordisk koordinator för Orkester Norden, vars uppgifter bl.a. är

·       Att rapporter om orkesterns planer och verksamhet samt vid behov ge beslutsförslag i ärenden som berör orkestern till den nordiska CC-gruppen och NST-mötet.

·       Att sköta informationen till lionen som gäller Orkester Norden via de nordiska Lion-ansvarspersonerna.

·       Att verka som Lionmedlem i den danska Föreningen Orkester Nordens (FON) styrelse under den tid som samarbetsavtalet mellan Lionsförbundet och FON är i kraft.

·       Att delta i grundandet av stödföreningen för Orkester Norden enligt beslut av Lionsförbundet.

·       Att vid behov bistå Lionsförbundet i samarbetet mellan Lahtis stad och förbundet i ärenden gällande orkestern.

·       Delta i arbetet i Lionsförbundets Orkester Norden-arbetsgrupp.

 

Behörighetskraven för uppdraget är god organisations- och ledarförmåga samt förtrogenhet med den nordiska lionsverksamheten. Förtrogenhet med orkesterverksamhet och ungdomsarbete är till fördel vid skötseln av uppdraget.   Språkkunskaper som uppdraget förutsätter är engelska och svenska. Valet av koordinator fattas vid det följande NSR-mötet på framställning av guvernörsrådet.

 

Skriftliga ansökningar bör vara förbundets kansli tillhanda senast fredag 7.12.2018 märkta ”ON-koordinator” eller som e-post . Ytterligare uppgifter om uppdraget ger den finländska medlemmen i NSR:s arbetsutskott PID Tapani Rahko, tel. +358 505 984 676,

 

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF

 

Pirkko Vihavainen              Maarit Kuikka

ordförande                             generalsekreterare

 

 

 

Insamlingen av glasögon avslutades

 

Sri Lankas Lions-vänner har vid sitt möte beslutat att inte fortsätta med insamlingen av begagnade glasögon till Sri Lanka på grund av rådande leveranssvårigheter. Begagnade glasögon finns ännu i lager ca 20 000 st. som man försöker leverera till mottagaren så fort som möjligt.

TL

 

 

Förhandsinformation till distriktens DG:n och klubbar om ELLI utbildning

 

RLLI - Regional Lions Leadership Institute –verkstaden riktar sig till att lion och fullvuxna leomedlemmar. Följande regionala RLLI-utbildning ordnas i januari och februari 2019.

Tid:  Del I   19 - 20.1.2019

         Del II  23 - 24.2.2019

Plats: Hotell Haaga, Helsingfors

 

Ansökningen till utbildningen inleds efter 1.11.2018. Den som ansöker förbinder sig att delta i bägge avsnitt och att betala den egna andelen av utbildningen.

För deltagarna är priset på utbildningen 240 euro. I det ingår utbildning under två veckoslut, hotellogi och alla måltider. Resorna betalar deltagaren själv.

Distrikten och/eller klubbarna kan stöda deltagare enligt egna beslut.

 

Börja marknadsföra RLLI i era distrikt. Ytterligare information gällande RLLI på Lionsförbundets webbsida:

 https://www.lions.fi/jasenille/koulutus/

 

Det finns endast 50 utbildningsplatser som fördelas mellan distrikten i förhållande till medlemsantalet enligt följande: A 5, B 2,C 5, D 4, E 4, F 4, G 3, H 3, I 3, K 3, L 2, M 4, N 4, O 3, LEO 1.

 

Med hösthälsningar från Utbildningsbranschen

 

Varpu Ylhäinen

utbildningsledare, MD-107


 

Sökning på gång – Du glömmer väl inte!

 

Medlemskampanjen ”Sökning på gång” har fått en bra start. 32 klubbar har redan ökat sitt medlemsantal med minst två och kommit med i Hedersgalleriet som man hittar på webbsidan.

Ännu finns det att göra. Nya arbetsverktyg för kampanjen ”Sökning på gång” har utvecklats hela tiden. De kan fritt användas av klubbar och distrikt.

Den verktygslåda som man hittar på medlemssidorna på förbundets webbsidor har kompletterats med beställningsdirektiv för material, medlemsrekryteringsblanketter och modelltexter för publikevenemang som man kan ändra på för att passa för evenemanget ifråga eller för den egna munnen.

Till det material som man kan beställa håller man på att lägga till en ”Sökning på gång”-reflex som man kan dela ut vid publiktillställningar. I nätbutiken kan man redan beställa ”Sökning på gång”-visitkort och sådana kan man även själv beställa från en egen leverantör.

TL

 

 

En resa i hjälpinsatser

 

Lionens och leomedlemmarnas hjärta klappar för att tjäna. Sedan 1917 har vårt mål varit att bringa glädje, hälsa och hopp åt alla och vi har aldrig avstått från detta mål. I dagens läge har den här långvariga uppgiften ett nytt spännande utseende; EN RESA I HJÄLPINSATER.

En resa i hjälpinsatser ger oss alla en möjlighet att leva och hjälpa på bästa sätt. Via det kan vi inverka på människors liv på ett konkret sätt, såväl inom den egna klubbens influensområde som även internationellt. Det här innehåller fyra enkla skeden: Lär, Hitta, Verka och Fira. De har inte några gränser och de representerare vårt, lionens och leomedlemmarnas, inre väsen. – Viljan att hjälpa!

Ifall de senaste hundra åren har lärt oss något, så har vi lärt oss det, att då vi hjälper växer vi. Och vi tänker inte stanna upp.

Service är vår resa. Jag vill göra det bekant för Er via de skeden som visas nedan. (länkarna till de internationella sidorna efter rubriken)

 

Lär

Att förstå saker och ting är viktigt: om vi inte vet vad som händer omkring oss kan vi kanske inte påverka på rätt sätt. Därför är det viktigt att reda ut de lokala behoven och hur de har att göra med vår globala historia. Vi söker ny kunskap och via den får vi nya idéer. Det att vi lär oss något nytt gör oss effektiva.

 

Hitta

Möjligheterna är många då man vill lära sig något nytt. Att dela på kunskap hjälper oss att bli starkare än vad vi tidigare varit. Via samarbetsrelationer och samarbetspartner får vi allt mera  gjort och vi sporrar andra att delta i verksamheten. Processen att hitta på, förenar os alla och gör oss redo att agera.

 

Verka

Vår uppgift är att hjälpa och hjälpen syns. Dess inverkan kan mätas. Då vi vet vad vi gör och vi har nya tankar för att garantera verksamheten, kan vi tillsammans stöda behov på hemorten, inom regionen och också i hela världen.  Via våra gärningar förverkligar vi vår uppgift.

 

Fira

Vi hjälper människor i över 200 länder och vi är stolta över de enastående goda gärningar som vi utför på vår ort. Då vi berättar vad vi gjort och rapporterar våra resultat bildar vi en enhetlig organisation, vi inspirerar människor på vår ort och vi får positiv uppmärksamhet. Att tillammans fira våra prestationer stärker inverkan av erfarenhet och service.

 

Via de aktuella länkarna får vi mycket kunskap och också idéer för att göra vår verksamhet effektivare. Olika färdiga bottnar till planeringsblanketter är nyttiga och vi uppmuntrar alla att i lugn och ro ta del av dem.

 

Aktiv juletid till alla nyhetsbrevets läsare önskar Finlands GAT-team; Pirkko(CC), Varpu(GLT), Heikki(LCIF), Harri(GMT) & Jukka(GST)

 

 ( Innehållet i ”En resa i hjälpinsatser” är en bearbetning av texten på de internationella lionssidorna, )

 

Youtube video:

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot