Februari 2020, bästä lions:

Försäljningen av Lionshuset år fortsättningsvis på gång.

Samarbetet med Barnklinikernas Faddrar har fått en fantastisk början.

 

I det första skedet ordnas fem konserter på universitetsorterna, se närmare Veikko Teeriojas text. Men det här är bara början. Avtalet garanterar ett tvåårigt samarbete i lionsideologins anda och följer upp ett av LCI Forward programmets fokusområden, nämligen Barncancer. Intäkterna från de evenemang som vi ordnar går enligt avtalet till Faddrarnas arbete för att främja forskning kring barns cancersjukdomar, utvecklandet av vårdmetoder och till att stöda patienternas välbefinnande på sjukhusen.

Ett intressant tvåårigt kompanjonskap som även innehåller ett begränsat antal besök på barnsjukhusen, står framför oss. Nog är väl även du med om att främja den här värdefulla saken. Omfattningen av kompanjonskapet gör att vår verksamhet för den här goda saken presenteras bl.a. på Faddrarnas JouluMieli konserten på MTV i december.
 

Med Alfa-TV har man ingått ett kompanjonskapsavtal som under det här året ger oss 45 minuter sändningstid och 60 minuter reklamtid. Som bäst pågår valet av inspelningsteman.

 

Många har frågat till vad de medel som man får in som medlemsavgifterna används till.
Förhoppningsvis hjälper de bifogade medlemsavgiftskakorna till att klargöra saken.


Kiitos ajastasi palvelulle - Tack för tiden du ger

 

Ordförande för Finlands Lionsförbund


Aarne Kivioja

 


Idéer för televisionen?

 

Vi har bl.a. från distrikten samlat in ämnen för att om möjligt ännu under denna vår eller den kommande hösten sändas på Alfa-TV:s kanaler.

 

Vi önskar mera förslag d.v.s. om du upplever att din klubb har en bra aktivitet eller annan verksamhet som du skulle vilja presentera inom ramen för samarbetet, sänd ditt förslag med presentationsmaterialet senast 31.3. på adressen  

 

 

Lions årsmöte 2020

 

Anmälning till årsmötet i Seinäjoki börjar.

 

Anmälningar till det 67:e årsmötet i Seinäjoki 5. – 7.6.2020 börjar på nätet i början av mars. Förmånligaste blir det om man anmäler sig i tid, förhandsprisen är i kraft till slutet av april.

 

Seinäjoki är en populär kongress- och evenemangsstad som erbjuder bra ramar även för en större mängd deltagare. Det lönar sig ändå att snart reservera logi och resa så att man kan välja det hotell som man vill bo på.

 

Anmälning och reserveringar kan behändigt skötas på nätet.

Anmälning

 

Logi

 

Årsmötets program hittar man även på nätet         

 

Sidoprogrammen hittar man också på nätet. Det lovas golf på Ruuhikoski Golf, torgevenemang på Seinäjokis splitternya torg samt en rundvandring för att bekanta sig med Seinäjokis sevärdheter.

 

Ifall du önskar tilläggsinformation i frågor som gäller anmälningar, ta kontakt med e-post eller telefon 041 7028236.

 

Gilla även Facebook-sidan LionsSeinäjoki2020 – information, vinkar, programpresentationer och presentation av de arrangerande klubbarna.

 

 

Jubileumsåret


Finland är de tusende lionens land. Under det här året firar vi den finländska lionsverksamhetens 70-åriga tillvaro och Finlands Lionsförbunds 60-årsjubileum.


Finland hör efter 70 verksamhetsår fortsättningsvis till de aktivaste lionsländerna i världen. Finland är världens 13:e och Europas fjärde största medlemsland.

Under året lyfter vi fram lion och leomedlemmar och många sätt att göra gott. Lionen och leomedlemmarna har haft möjlighet att inverka på innehållet i jubileumsårets logo genom att sända illustrationer kring ämnet ”Hurudant lejon gömmer sig i mig”

Från klubbarna och distrikten har man också samlat in illustrerade berättelser om många sätt att göra gott. Vårt mål är att få ihop 70 sätt att göra gott.

 


Jubileumsårets framtoning lyfter fram mångfalden hos lionen och leomedlemmarna – vi är olika till ålder, sätt och utseende. Med om att avbilda imagen har varit medlemmar som har anslutit sig till förbundet under olika årtionden. Just en sådan som du ryms bra med, säger *Pekka Piippo* som planerat logon.

Distrikten och klubbarna kan i sin egen jubileumsverksamhet använda sig av logon som Piippo har gjort. Länkar till materialet har sänts till distriktsguvernörerna.

 

 

LION 1/20 har utkommit som digitidning

Det här årets första LION-tidning som endast publiceras om digitidning har utkommit.


Läs i nummer 1/20 bl.a. om

 

Barnens Lionslopp (Lasten Leijonahiihto) runt om i Finland under sportlovsveckan

 

I kampanjen har man redan beställt över 150 hjärtstartare

 

 

Stöd små patienter genom konserterna Vårliga Melodier

 

 

LION-tidningen hittar man på adressen .

 

Finlands LION-tidning har också fått sin egen mobilapplikation LION Magazine Suomi som man kan ladda ner t.ex. på sin egen mobiltelefon från Google Play eller App Store. Läs världens bästa berättelser var och när som helst.

 

Fyra tryckta tidningar

LION tidningen utkommer det här året fyra gånger som tryckt tidning. Numrorna 1/20 och 5/20 utkommer endast som digitidning på adressen www.lions.fi/lionlehti.

 

 

Mediakunskapsveckan 2020

 

Kampanjen Ansvaret är vårt – Trygg på nätet, som riktar sig till grundskolans tredjeklassister och deras familjer, har varit lionsklubbarnas serviceaktivitet på olika håll i Finland allt sedan 2010.

 

 

Målet är att med tillhjälp av de lokala klubbarna och via skolorna göra kampanjen bekant för så många tredjeklassister och deras familjer som möjligt. I februari deltog vi i den nationella mediakunskapsveckan på olika håll i Finland. Under Mediakunskapsveckan delade många klubbar ut den 28-sidiga guiden till skolor där lärarna tillsammans med eleverna gick igenom innehållet och kampanjmaterialet.

 

Kampanjen pågår från augusti till maj, d.v.s. under hela läsåret. Klubbarna delar ut materialet under olika tider och anpassar det till klubbens övriga aktiviteter. Förutom guiden som delas ut till skolorna finns det dessutom att få stödmaterial för Trygg på nätet och sociala media via kampanjens webbplats www.vastuuonmeidan.fi Som nytt material på kampanjsidorna har man tagit med CGI:s SPOOFY cyberspel.

 

Klubbarna kan delta i aktiviteten ännu under våren eftersom ämnet i familjerna är aktuellt varje dag och kväll! Den förnyade kampanjen fortsätter under jubileumsåret 2020-2021 som lionsklubbarnas lokala aktivitet.  Materialbeställningar för aktiviteten via kampanjens webbplats www.mediataitoviikko.fi  www.vastuuonmeidan.fi

 

Nästa periods presidenter och funktionärer; kom ihåg att i mars ta upp och notera i nästa periods verksamhetsplan alla de aktiviteter som ni har planerat för perioden 2020-2021. Man förverkligar aktiviteterna och når målgrupperna bättre med aktiviteter som man planerat på förhand. Möjligheterna är många och bland dem hittar man säkert aktiviteter som passar och uppskattas av alla.

 

Servicehälsningar,
Jukka Isotalo

                                     

Fem välgörenhetskonserter

 

Finlands Lionsförbund har ingått ett avtal om kompanjonskap med Barnklinikernas Faddrar för att stöda vården av cancersjuka barn samt utvecklandet av vårdmetoder och forskning i Finland.

 

Insamlingen som börjar 2020 för att fira Lionverksamhetens 70-årsjubileum, har som mål att samla in minst 70 000 € under 2020 och under det följande året därtill 30 000 €.

 

Faddrarna och Lionsförbundet bjuder in alla lionsklubbar i Finland till det här välgörenhetsprojektet. Inom alla fem klinikstädernas regioner får man under våren fart på samarbetet genom startkonserterna Vårliga melodier. Lionsdistrikten har indelats i fem större stödregioner där intäkterna riktas till universitetssjukhusen inom respektive region enligt följande:

Kuopio 21.3.2020 kl. 17 Distrikten K,D,H.  : Kuopio universitetssjukhus

Plats: Heliga Johanneskyrkan, Kuopio.                     

Artister: Marita Taavitsainen och Janne Tulkki

Närmare uppgifter: Arja Kekoni, e-post: , tfn 044 7186117

Helsingfors 27.3.2020 kl. 18 distrikten N, B, C. : Helsingfors barnsjukhus canceravdelning

Plats: Mikaelskyrkan, Gårdsbacka, Helsingfors.

Artister: Laura Voutilainen och Waltteri Torikka

Närmare uppgifter: Jyri Kurki, e-post: , tfn 050 5502506

Tammerfors 28.3.2020 kl. 14 distrikten E,G,F. : Tammerfors universitetssjukhus

Plats: Domkyrkan, Tammerfors.

Artister: Saija Tuupanen och Markus Salo

Närmare uppgifter: Tuomo Kemppainen, e-post: , tfn 0440 577715

Uleåborg 28.3.2020 kl. 14 distrikten I, O, L. : Uleåborgs universitetssjukhus

Plats: Uleåborgs universitet, Saalastinsali                

Artister: Marita Taavitsainen och Janne Tulkki

Närmare uppgifter: Mari Korpela, e-post: , tfn 050 5607272

Åbo 18.4.2020 kl.14 Distrikten A ja M. : Åbo universitets centralsjukhus

Plats: Mikaelskyrkan       

Artister: Heidi Kyrö och Sami Saari

Närmare uppgifter: Hannele Tanner-Penttilä, e-post: , tfn 044 7313253

 

Den här konsertserien är bara början då det här intressanta tvååriga kompanjonskapet fortsätter efter konserterna och innehåller bl.a. ett begränsat antal besök på barnsjukhusen. I början av varje konsert är det mening att presentera barncancerläget i Finland och man strävar efter att få med på plats familjer som har fått gå igenom sitt barns cancersjukdom.

 

I fortsättningen kan klubbarna ordna egna eller gemensamma medelanskaffningsaktiviteter på sina orter allt efter eget intresse. Även då kan man vända sig till Faddrarna då det gäller att få uppträdande; det finns artister, orkestrar, trollkonstnärer o.s.v. att tillgå. Omfattningen av kompanjonskapet gör att vår verksamhet för den här goda saken presenteras bl.a. på Faddrarnas JouluMieli konserten på MTV i december.

OBS! Ifall man tänkt ordna konserter är det bra att reservera artister redan under våren.

Klubbar som deltar i arrangemangen kring den ovan nämnda konsertturnén eller vill donera pengar för att öka på konserternas intäkter eller senare ordna egna aktiviteter, ska meddela sina kontaktuppgifter till Faddrarna på nätadressen . Då den har öppnats ska man gå till den egna regionens anmälningsblankett och anmäla sin klubbs evenemang eller jippo:

      

Anmäl er klubbs evenemang eller insamling genom att svara på den här förfrågan. Exakt datum behöver man inte ännu veta.

 

I svarsmeddelandet får ni:

-länk till materialbanken, som kan vara till hjälp då ni arrangerar ert eget evenemang och insamling

-länk till blankett för att beställa insamlingsbössor, med vilken ni kan beställa det antal bössor som ni behöver i den händelse att ni beslutar ordna en bössinsamling.

-länk till blankett för att beställa nallar, med vilken ni, om ni så vill, kan köpa stödnallar 25 €/st. inkl. moms 24 % (donationsdelen 10 €/nalle)

Det evenemangsteam (max 10 personer) som har samlat in över 10 000 € får överlämna checken till den närmaste barnkliniken och om teamets prestation berättar man om i bl.a. Faddrarnas some-kanaler och i Kummit-tidningen och i Lions-kanalerna.

Redovisningen av aktiviteterna till Faddrarna Faddrarna kommer att ge till vårt förfogande deras kontonummer och det distriktsspecifika referensnumret med vilket betalningen kan göras. Redovisningen av konsertserien görs till det konto som ges av fadderkampanjledaren och därifrån sedan till Faddrarna.

Redovisningen av de egna aktiviteterna görs via klubbens eget konto med samma distriktsspecifika referensnummer.

 

Veikko Teerioja

Samarbetsledare

 


Röda Fjädern – stöd till ungdomsarbete med miljö som tema


Guvernörsrådet beslöt vid sitt möte i Åbo i november bevilja 40 000 € till det ungdomsarbete som görs inom projektet Lions för rent vatten. Summan beviljades ur Röda Fjädern-insamlingens medel.

*Projektet Lions för rent vatten bygger upp de ungas framtid sett utgående från ett miljöperspektiv*

Människan är en del av naturen och naturen en del av människan. Att bry sig om och ta hand om miljön är en av människans viktigaste levnadsfärdigheter som stöder välbefinnande, förebygger rusmedelsberoende och  beteendestörningar samt marginalisering och inverkar balanserande på den mognande ungdomens mentala hälsa. Av de här orsakerna är det livsviktigt att stärka de ungas relation till miljön och dess inverkan genomsyrar den ungas hela liv.  Miljön gör människan hel och lär oss livshantering.

Att bry sig om miljön och att sköta om den med praktiska gärningar är en av de viktigaste och mest övergripande levnadskunskaper som ökar välfärden.

Under klimatkrisens tidevarv faktor som hotar den uppväxande ungdomarnas mentala hälsa är deras ökande klimatångest. Man kan minska på klimatångesten genom att i naturen göra medkännande hjälpinsatser för att bevara naturen livskraftig. Då en ung gör något för miljön, upplever hen att var an del av lösningen, en aktiv aktör. Det här inverkar direkt på den ungas balans och livskontroll samt på hur lycklig man känner sig. Att göra för med sig ett meningsfullt innehåll i den ungas liv.


En faktor som också dämpar de ungas klimatångest är känslan av att bli hörd och att ha ett stöd i nödens stund då det egna synsättet och erfarenheten inte ännu räcker till för att förstå. Projektet Lions för rent vatten bygger upp samhörighet och kunskapscirkulering mellan generationerna. Målet är att via olika kompanjonskap och samarbetsformer (senast Finlands Scouter rf) i Finland skapa ett samarbete över generationsgränserna som stöder de ungas välmående och som grundar sig på miljövärden.

Kom med och bli livskunskapsfadder för en ungdom och med i en generationsöverskridande lionsverksamheten för att tillsamman med de unga bygga en bra morgondag!

Ta kontakt: Karoliina Vilander 044 0900912

 


 

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot