Uppdrag att söka

I direktiv som gäller förbundets branscher och arbetsgrupper finns det definierat de uppgifter som berör alla ordföranden för branscher och arbetsgrupper (t.ex. uppgörandet av verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse, rapportering, information o.s.v.) Direktivet kan laddas ner här bredvid och det kan också fås från förbundskansliet på adressen .
 
1.Ordförande för kommunikationsbranschen (MDC) 2017-2020

• Ansvara för förverkligandet av Finlands Lionsförbunds kommunikation och kommunikationsstrategi tillsammans med kommunikationschefen, generalsekreteraren och ordföranden. 
• Förverkliga kommunikationsutbildningen i organisationen i samarbete med kommunikationschefen och utbildningsledaren.
• Stöda distrikten vid ansökan om PR-medel från huvudkontoret och ansvara för sökandet av förbundets PR-medel.
• Stöda informationen om Finlands Lionsförbunds projekt.
• Stöda utvecklandet av kommunikationen på nätet för Finlands Lionsförbund, branscherna och arbetsgrupperna samt distrikten och klubbarna.
• Leda kommunikationsarbetsgruppen.
• Delta i LION-tidningens redaktionsrådsmöten.

2.Ordförande för servicebranschen (MDC) 2017 - 2020
                  (obs. Fr.o.m. 1.7.2017 hör ungdomsaktiviteterna till den här branschen)

• Övervaka att Lionsförbundets serviceaktiviteter förverkligas enligt uppgjorda planer.
• Koordinera förbundets serviceaktiviteter och arbetsgruppernas verksamhet inom branschen.
• Utveckla nya serviceaktiviteter i samarbete med service- och medelanskaffningssekreteraren.
• Tillsammans med generalsekreteraren utveckla samarbetet med externa samarbetspartner samt aktivt söka nya samarbetspartner.
• Sträva efter att öka synligheten för och kännedomen om de finländska lionens servicearbete.
• Ansvara för samarbetet och informationsgången mellan distriktens ordförande för arbetsgrupper och kommittéer och service- och medelanskaffningssekreteraren/branschledaren.
 
3.Ordförande för medelanskaffningsbranschen (MDC) 2017-2020

• Övervaka att Lionsförbundets medelanskaffningsaktiviteter förverkligas enligt uppgjorda planer.
• Koordinera förbundets eventuella lott- och kortaktiviteter under perioden 2017-2018.
• Utveckla nya medelanskaffningsaktiviteter och -sätt tillsamman med service- och medelanskaffningssekreteraren.
• Utveckla tillsammans med generalsekreteraren samarbetet med externa samarbetspartner samt aktivt söka nya samarbetspartner.
• Ansvara för samarbetet och informationsgången mellan distriktens ordförande för arbetsgrupper och kommittéer och  service- och medelanskaffningssekreteraren/branschledaren.
 
4.Ordförande för Leoarbetsgruppen (LeoD) 2017-2020

• Fungera som leomedlemmarnas intressebevakare i Lionsförbundet.
• Känna till leoklubbarnas situation och främja utvecklingen av leoverksamheten i Finland.
• Stöda och vägleda Leostyrelsens (SLH) verksamhet
• Utbilda distriktens leoledare tillsammans med SLH.
• Hjälpa och uppmuntra sponsorklubbarnas leorådgivare då det gäller leoverksamheten.
• Samarbeta med andra ungdomsprogram inom Lionsförbundet.
• Delta i leomedlemmarnas verksamhet samt i deras nationella och internationella evenemang.
• Tillsammans med SLH förmedla information till lionsmedlemmarna om aktuella leoärenden.
• Hjälpa och stöda lionsklubbarna vid grundandet av leoklubbar.
• Aktivera leomedlemmarnas serviceverksamhet.
 
5.Ordförande för ungdomsläger- och utbytesarbetsgruppen (YCED) 2017-2020

• Ansvara för det inkommande och utgående ungdomsutbytet.
• Ansvara tillsammans med distriktens ungdomsutbytesansvariga för det internationella samarbetet som berör ungdomsutbytet.
• Ta emot ansökningar från de inkommande och fördela de unga till lägren och de som endast kommer till värdfamiljer till distrikten.
• Göra upp lägerbroschyr.
• Förhandla om de inkommandes researrangemang och beställa de s.k. ordinära resorna från valda resebyråer.
• Ansvara för utbildningen av nya ungdomsläger- och utbytesledare.
• Ge direktiv gällande ordnandet av ungdomsläger och ansvara för utbildningen av lägerorganisationen.
• Göra upp de s.k. bilaterala överenskommelserna med varje utbytesland som undertecknas vid Europa Forum och i vilka man definierar antalet utbytesungdomar som tas emot och sänds ut.

6.Ansvarsperson för Orkester Norden 2017-2020

• Fungera som kontaktperson mellan orkesterns ledning, de som söker till orkestern, de som valts som medlemmar och lionsklubbarna.
• Ansvara för informationen.
• Bereda administrativa ärenden som berör orkestern för beslut i styrelsen.
• Utforma den finländska organisation som ska ansvara för orkesterns administration som flyttar över till Finland (1.1.2019 – 31.12.2024).
 
Behörighetsvillkoren till alla uppdrag är god kännedom om ifrågavarande bransch eller arbetsgrupp på minst distriktsnivå samt språkkunskaper som uppdraget förutsätter (svenska och engelska).
 
Skriftliga ansökningar bör vara förbundskansliet tillhanda senast tisdag 10.1.2017 kl. 15.45. Kuvertet märkt med det uppdrag ansökan gäller. Valet sker vid guvernörsrådets möte i februari 2017.
 
Ytterligare uppgifter om uppdragen ger den nuvarande ordföranden för respektive bransch/arbetsgrupp samt generalsekreterare Maarit Kuikka ().

 
FINLANDS LIONSFÖRBUND RF
 
Heikki Hemmilä                    Maarit Kuikka
ordförande                             generalsekreterare
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot