Årsmötesbeslut juni 2020

Årsmötesmaterialet kan i sin helhet laddas ner på sidan Jäsenelle - Kokousmateriaaleja --> Vuosikokous 2020


1) Personvalen

Vid mötet valdes VCC Matti Reijonen, LC Vampula till ordförande för följande verksamhetsperiod och IPDG Sanna Mustonen, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice till vice ordförande.

 

2) Medlemsavgiften

Efter omröstning beslöt man att förbundets anslutningsavgift och avgiften för understödande medlem fortsättningsvis hålls på samma nivå men förbundets medlemsavgift höjs med 2 euro per medlem. Medlemmen får då fyra tryckta tidningar trots att tidningens internationella stöd halveras fr.o.m. inkommande period. Efter förhöjningen visar därtill budgetförslaget ett knappt överskott på 2749 euro.

 

3) Försäljningen av Lionshuset

Man fortsätter med försäljningen Lionshuset och hyresrätten och man strävar efter att affären utgår från det tidigare målpris som man satt. Guvernörsrådet befullmäktigades att godkänna försäljningspriset och köpebrevet samt övriga villkor som nämns i köpebrevet.

 

4) Motionerna

De ursprungliga motionerna hittar man på .


Motioner som berör klubbens modellstadgar

LC Vaasa/Meris framställning om möjligheten att bevilja hedersmedlemskap även åt en klubbmedlem och inte bara till utomstående och LC Kuopio/Canths framställning om att en ny medlemsgrupp, vänmedlem, skulle införas i stadgarna förkastades därför att årsmötet inte har befogenhet att besluta i ifrågavarande ärenden.

Årsmötet beslöt dock att förslagen i motionerna 1 och 2 förs vidare till internationella organisationen.

 

Motioner som berör verksamheten

LC Savonlinna/Eerikkis framställning om planeringsgruppen Unga Lion som skulle bestå av unga medlemmar godkändes med tillägget, att planeringsgruppen som förbundet sätter ihop, skulle rapportera om sitt arbete och gör beslutsförslag för godkännande av sittande guvernörsråd perioden 2020-2021.

Gällande LC Hiekkaharju-Sandkullans framställning om att tända ljus på hjältegravarna under självständighetsdagen så att Finlands Lionsförbund skulle ta hand om saken och sända en ”stark rekommendation” till alla lionsklubbar i Finland, konstaterade man att många klubbar redan har det som sedvänja och årsmötet rekommenderar att den får en större utbredning.

LC Jyväskyläs framställning om att man skulle grunda en Liondag och en därtill hörande lionmarsch förkastades.

 

Motioner som berör förvaltningen

LC Turku/Lucias motion som gällde ledarskapet, administrationen, ekonomin och kommunikationen inom Lionsförbundet godkändes.


Arrangerandet av årsmötet 2023

Årsmötet 2023 ordnas i Esbo. Inom utsatt tid inkom en klubbmotion om ordnandet av årsmötet 2023 i Esbo.  För arrangemangen svarar LC Tapiola och därtill deltar följande klubbar: LC Espoo/Aurorat, LC Espoo/City, LC Espoo/Keskus, LC Espoo/Laakson Liljat, LC Helsinki/Lauttasaari, LC Helsinki/Töölö, LC Helsinki/Pajamäki och LC Helsinki/Stamina.

Då det inte inkommit förslag till årsmötesort 2024, senareläggs beslutet i ärendet till årsmötet i Åbo 2021.Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot