Internationella organisationens direktiv gällande årsmöten

Organiseringen av årsmöten

 

Covid-19 pandemin tvingar oss att anpassa oss till ett annat slag av belutsfattande i stället för att hålla ett möte på traditionellt vis.

Lions Clubs International har gett direktiv för hur man ordnar vårens årsmöten enligt följande:

 

Lionsklubbens valmöte

 

Lionsklubbarnas internationella organisations modellstadgar tillåter att alla lionsklubbar håller möten på alternativa mötessätt. Det här ger lionsklubbarna en möjlighet att välja att ordna val på ett sådant lämpligt sätt som medlemmarna godkänner. Det kan ske via telefon, e-post, en kombination av dessa eller på vilket som helst sätt som godkänns av lionsklubbens medlemmar.

 

Distriktets årsmöte

 

Om ändringar i distriktets mötesdag (om den är meddelad på förhand, såsom det är brukligt hos oss) kan man meddela med ett officiellt telefonsamtal eller på ett annat lämpligt sätt, e-post, brev o.s.v.

 

Mötena bör hållas 30 dagar före den internationella beredningkommitténs möteskallelsedag som är 30.6.2020. D.v.s. distriktets årsmöte måste hållas senast 31.5.2020.

 

Sätten att ordna mötet är flexibla. Internationella styrelsen har befullmäktigat distrikten och multipeldistrikten att ordna möten och/eller val på alternativa sätt, såsom via post, e-post, mobila lösningar eller med andra metoder som kan anses rimliga.

 

Man bör observera att om distriktets möte eller val inte har hållits inom given tidsram, blir distriktsguvernörernas (DG, 1:a VDG och 2:a VDG) poster vakanta och då träder stadgarna i kraft som gäller att fylla vakanta poster. Om så sker ska den senaste distriktsguvernören omedelbart ta kontakt, e-mail: target="_blank"> för att få direktiv om tillvägagångssättet för att besätta de vakanta posterna.

 

 Multipeldistriktets årsmöte

 

Direktiven är annars de samma som då det gäller distriktens möten men mötet bör hållas 15 dagar före den internationella beredningskommitténs möteskallelsedag som är 30.6.2020. D.v.s. multipeldistriktets årsmöte måste hållas senast 14.6.2020.

 

Turordningen för Finlands nästa ID

 

Då den internationella årskongressen i Singapore ställdes in p.g.a. Coronaviruset och den följande kongressen hålls i Montreal 2021 förorsakar det här ändringar i turordningen för Finlands nästa ID.

 

Finlands tur flyttas fram med ett år och tjänsteperioden för Finlands nästa internationella direktor kommer att vara perioderna 2022-2024. Det ger oss nu möjlighet att flytta fram valet av den inhemska ID-kandidaten till det följande årsmötet i Åbo 2021. Det här skulle vara motiverat, speciellt om Covid-19 pandemin ställer hinder för att man ordnar ett fysiskt årsmöte under den här perioden.

 

Det är att observera att de här internationella direktiven för att ordna årsmöten inte tar ställning till inhemska stadgar. Jag tror och har redan hört att många distrikt och klubbar har hittat mycket innovativa och fungerande sätt att få de formella besluten sakligt skötta. Även beredskapslagen ger flexibilitet då det gäller sätten att ordna möten, speciellt om det finns ett sista datum då mötet ska hållas. 

 

Jag önskar Er alla och Era familjer hälsa och trygghet under dessa besvärliga tider.

 

Heimo Potinkara

Internationell direktor 2018-2021Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt